അന്നമ്മ – 1

174 views

Related Posts

H^p SpX¡¡m^sâ b^m{Nffm\v. sS_n knan¡^pSv. ¹ohv.

Fsâ tb^v A¶½. k]Êv AWvb¯n^*v. H^pfN³ fm{Sw. Ak³ b«ma¯n`m\v. em^y]psfm¯v Ct¸mÄ b©mdn Smfhn¡p¶p. Fsâ eÀ¯mkv tfmWv Wm`v k]ÊpÅt¸mÄ f^n¨Sm\v. bn¶oXv Mm³ Fsâ tfmWptk*n fm{Sfm\v Kokn¨Sv . A¨m]Wpw Fsâ NpXpwd¯n`pw eqhz¯v D*m]n^p¶SnWm dp±nfp«pNÄ H¶pfp*m]nÃ. C^pb¯n B_mfs¯ k]Ên knVk Bs]¦n`pw CSv ks^ Io¯t¸s^m¶pw tNĸn¨n«nÃ. B{PifnÃmªn«Ã. A¨m]sâ f^\ tlgw Fsâ fpSnÀ¶ B§afmÀ Ak^psX koXn¶Xpt¯¡v bpSn] H^p koXv k¨v Fs¶]pw tfmsW]pw Smfhn¸n¨v. Nq«nWv A½s]]pw A]¨p. ^*mfSv knkmiw Njn¡pkm³ WnÀdÔns¨¦n`pw tfmsâ emkn N^pSn Mm³ h½Sn¨nÃ.CSv fq`w kÃt¸mjpw NXp¯ B{Piw tSm¶n]t¸mÄ tbm`pw Wn]{´nt¡*n k¶p. B§afm^psX hvtWikpw N^pS`pw DÅSv Nm^\w k`n] dp²nfp«nÃmsS KoknSw fpt¶m«v tbm]n. tfm³ hv–Nqan tbmNpkm³ B^wen¨t¸mÄ Mm³ AXp¯v Ss¶]pÅ H^p bÅn kN AWmTm`]¯n tKm`n¡v tbmNpkm³ SpX§n. NWymhv{SnNapsX NqsX]pÅ hikmhkpw tfmsâ kaÀ¨]pw FÃmw Fsâ sb®nsâ Umi§sa HSp¡n.

kÀg§Ä NX¶p tbm]n. ‘A½ f^n¨p. fq¯ B§afms^Ãmw {bm]fm]n. Ak^psX ko«n f¡apsX]pw f^pf¡apsX]pw e^\fm]n. tfmsâ N`ym\w AkWnãs¸« AWy fS¡m^n]psX NqsX WX¯n]Sv dÔp¡sas]Ãmw bn\¡n. AWmTm`]¯ns` tKm`n]pw tbm]n. CWns]m^p tKm`n¡pw tbmN* hzØfm]n C^n¡pkm³ fN³ WnÀt±ln¨t¸mÄ h½Sn¨p. Np_¨pWmÄ fNsâ NqsX b©mdn tbm]n Smfhn¨p F¦n`pw Nm`mkØ Nm^\w F¶pw K`tUmgw bnXnsbXm³ SpX§n. ASv Nm^\w Wm«nt`¡v Ss¶ fX§n. ^*v Wn`]pÅ ko«n Mm³ Hä¡m]n. Bt^mPy{blvW§Ä H¶pfnÃm¯Sv sNm*v hpOfm]n tbmNp¶p. ^m{Sn]pw bN`pw Hä¡pÅ C^n¸pw, In´Napw Fsâ]pÅn bj] HmÀ½NÄ Sn^ns¨¯n¨p. H¸w C^pb¯n B_v k^vgw DÅn HSp¡n k¨ tfmi§sa]pw. ASnWv H^p Nm^\fp*v.

Nm^\¯nt`¡v NX¡pw fp³bv Fs¶ bän A`vbw. k]Êv A³b¯n^*ms]¦n`pw Fs¶ N*m Wm`vb¯n A©n NqXpS tSm¶n¡nÃ. Bt^mPy¯n`pw huµ^y¯n`pw W¶m]n {l²n¡p¶ Bam\v Mm³. tfmsâ bm`pNp«n¡v tlgw AWy b^n`maWsfm¶pw CÃm¯SnWm Fsâ fp¸¯nB_v sshhv fp`NÄ Ct¸mjpw Sq§n]n«nÃ. UpÀtfUÊv CÃm¯ l^o^fm\v. Np*n]pw A{S k`pSÃ, F¶m Bkly¯nWp*v SmWpw. A©Xn Wm`n©v D]^¯n C^pWn_fpÅ H^p l^ml^n A¨m]¯n.

Kambikathakal:  നവാസിന്‍റെ അപ്പച്ചിയുടെ മകള്‍

CWns]sâ KoknSs¯ Njnª H^mjv–I¡N¯v fmän f_n¨ B

Nm^\s¯ Np_n¨v b_]mw.

NrSyw b_ªm Njnª sImÆmjvI]m\v FÃm¯nWpw SpX¡w. ^mkns` Fsâ H^p A]Âkmhn¡p kjn¡ptk*n A`vbw Ø`w kn«p WÂN\sf¶v Bklys¸«v b©m]¯v sf¼À B^nc]pw bmÀ«n¡m^pw NqXn ko«n k¶p. kjn kn«p WÂNn]m Fsâ bp^]nX¯nsâ Aäw ks^ b©m]¯v In`kn XmÀ sI¿msf¶v HmcÀ k¨v AsSWn¡v hzoNm^yfm]n^p¶p.

sf¼À k¶ Nm^yw hmVn¨ ht´mg¯n B\v b_ªSv knVkmsb³gWv Atb£n¡pkm³. b`Sk\ b` sf¼Àfm^pw Ft¶mXv A_n]n¨Sms\¦n`pw MmWSv Wn^hn¨Sm\v. F¶m Ct¸mÄ tKm`n tbm]t¸mÄ Nn«p¶Smks« F¶v N^pSn Atb£n¡pkm³ Ss¶ So^pfmWn¨p. ASnsâ Atb£]pfm]n D¨¡v tlgw Mm³ b©m]¯v Bcohn F¯n. At¸mjm\v knVk]ms\¶pw bpWÀknkmiw sI]vSn«nà F¶pw kntÃKv Bcoh_psX hÀ«ncn¡äv tk\sf¶v A_n]p¶Sv. Mm³ kntÃKv Bcohn sI¶v.

fq¶v f\n NjnªSv sNm*ms\¶v tSm¶p¶p. k`n] Sn^¡nÃ. KokW¡m^pw Np_km\v. AX¨n« imcv tZm_nW¸p_w kntÃKv Bcoh_psX NW¯ lÐw tNÄ¡mw. NpXnÈnN AX¡pkmWpÅ Bs^t]m tcm\n`qsX lmhn¡pN]m\v. lÐw tN«v Mm³ A`vbw AhzØ]m]n. FWn¡v hzStk k`n] H¨ CãfÃ. bp_¯v Mm³ fm{Stf DÅp. ANs¯ fp_n]n H¶v ^*v tbÀ Fs´ms¡t]m FjpSn km§p¶p*v. Mm³ imcv tZm_nWv bp_¯v Wn¶v. tcm¬ hwhm^w Njnªv Fs¶ knan¨v.

B^m bp_¯v, N]_n km… NW¯ lÐw Mm³ ASy¯n kn^*p. F´m]m`pw Mm³ NX¶psI¶p. lÐw tbms` Ss¶ B_Xnt]maw D]^fpÅ H^mÄ. bs£ hpµ^Wm] skap¯ H^p sI_p¸¡m^³. H^p Wm`vbSv k]Êv Nm\pw. Fs¶ N*v H¶v Ipjnªv tWm¡n. fp³bn knXÀ¯n k¨n^p¶ ^KnÌÀ H^p klt¯¡v fmän k¨psNm*v tImUn¨p.

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

F´m k¶Sv..

Mm³ N¿n`n^p¶ Atb£ WÂNn. Atb£ km]n¨v tWm¡n NqsX k¨ t^ONÄ b^ntlmVn¨ A]mÄ H^p AÔmant¸msX Fs¶ tWm¡n. Fsâ fpO¯pw tfl¡v fpNan`qsX Nm\mkp¶ l^o^ emPsfÃmw A]mÄ AsS tWm«w tWm¡n. hSy¯n FWn¡v Wm\w k¶p. MmWn«n^p¶ {Now NaÀ sNm«³ hm^n]n Fsâ fm_nX§Ä SpXn¨v Wn¡p¶p*m]n^p¶p. A]mÄ ASnt`¡v BÀ¯nt]msX tWm¡n. bns¶ AXp¯v NnX¶ Nth^ Iq*n b_ªp.

C^n¡q … Mm³ C^p¶p.

FknXm Smfhw? Mm³ Ø`w b_ªp.

Kambikathakal:  എന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ സുന്ദരി - 1

MmWnknsX bpSn] Bam Ø`§saÃmw b^nI]s¸«v k^p¶tS]pÅp….. A]mÄ b_ªp. F¶ns«sâ N®pNant`¡v Ipjnªv tWm¡n sNm*v b_ªp.

BapNsa]pw…

hSy¯n A]mapsX tWm«w Cu A³b¯n ^*m½s¯ k]Ên`pw FWn¡v

tW^nXmWm]nÃ. Fsâ fpOw NpWnªp.Np_¨v hf]w A]mÄ H¶pw fn*n]nÃ. Mm³ fpOfp]À¯n tWm¡pt¼mÄ A]mÄ H^p knK]n]psX In^nt]msX Fsâ fpO¯v Ss¶ tWm¡n]n^n¡pN]m\v. M§apsX N®pNÄ CXªt¸mÄ A]mÄ Wm¡nsâ Sp¼v NXn¨v H^p N®Xn¨v Nm\n¨v. Mm³ sM«n tbm]n. N*v A©p Wnfngw tbm`pw SnN]p¶SnWv fp³bv C]mÄ… l^n¡pw fpOw tWm¡n AXn sNmXpt¡*Sm\v. bs£ FWns¡t´m Njn]p¶nÃ. Fsâ l^o^w Sa^p¶Sv tbms` … Fsâ fpOw ko*pw NpWnªp. A]mÄ Fsâ AXpt¯¡v NpWnªv lÐw Smjv¯n sIkn]ns`t¶m\w b_ªp.

SpXp¯tÃm fpOsfÃmw… hpµ^n]m\v tNt«m.. {bm]w tSm¶pNt] CÃ….

CSv tN«v Fs¶ kn_¡m³ SpX§n. A]mÄ fsäm¶pw b_]msS Fsâ hÀ«ncn¡äv FjpSn H¸n« S¶p. hÀ«ncn¡äv km§m³ ssN Wo«n]t¸mÄ A]mÄ Fsâ N¿n fW¸qÀÆw SjpNn. MmW_n]msS Fsâ t^mf§Ä Fjp¶v k¶p. At¸mÄ A]mÄ Fsâ N¿n`n^p¶ tcm¬ FXp¯v GtSm W¼À Z] sI]vSp. sbs«¶v A]mapsX tcm¬ _n§v sI]vSp. At¸mÄ FWn¡v fWÊn`m]n A]mÄ A]mapsX W¼_m\v Z] sI]vSsS¶v. A]mÄ b_ªp: Fsâ W¼_m\v. thkv sI]vtSm… Mm³ knan¡mw tNt«m hpµ^ns¸®nsW…Mm³ H¶pw fn*n]nÃ.

F´m knan¡* F¶mt\m..

F´nWm.. Nãs¸«v Fsâ hz^w bp_¯v k¶p…

Cu hpµ^n sb®ntWmXv b©m^]Xn¡m³… bns¶ Np_¨v NphrSn b_]pkmWpw…

AsSm¶pw tk*.. Fsâ hz^w In`¼n¨n^p¶p.

AknXp¶v F{S]pw sbs«¶v ^£s¸«m fSns]¶ B{Pi¯m Mm³ bp_¯v NX¶p. sX³g³ Nm^\w Mm³ b©m]¯v Bcohn tbm`pw tbmkmsS ko«nt`¡v fX§n. ko«ns`¯n]n«pw Fsâ kn_] fm_n]n^p¶nÃ. tkgw fm_n iman k¶n^n¡tk Mm³ Ft¶mXv tImUn¨p

F´ms\Wn¡v bän]Sv… H^p{bmklyw fm{Sw N*… {bm]¯n Ca] H^p BÄ Fsâ fWÊnsW D`¡p¶ptkm… C{S]pw Nm`w HSp¡n k¨sSÃv`mw bp_¯v k^p¶ptkm…. Cà … C{S]pw Nm`w CÃmSn^p¶Stà CWn Ct¸mÄ… FWn¡v H^p fmäkpfnÃ. Mm³ Fsâ fWÊnsW HSp¡n…. F¶m dmSv _qfn H¶v fq{Ssfmjn¡pkm³ N]_n]t¸mjm\v Mm³ MXp§n]Sv.. bmâohmsN WWªv NpSnÀ¶n^p¶p….. Wà {bm]¯n tbm`pw H`n]v¡m¯Sptbms` H`n¸n¨n^n¡p¶p Npªns¸®v…… kXn¨v kr¯n]m¡n] Aksa kÀg§Ä¡v tlgw Mm³ tbm`pw A_n]msS Fsâ kn^`pNÄ Smt`m`n¡pkm³ SpX§n…. AVnNw Nãs¸tX*n k¶nÃ… kÀg§am]n sN«n k¨sSÃmw AkÄ bp_t¯s¡mjp¡n…. ASn làfm] ^Sn fqÀ¨]n SaÀ¶ Mm³ dm¯v_qfnsâS_]nt`¡vSaÀ¶n^p¶ptbm]n….C^p¶C^p¸nÂf]§n]FsâDÅnÂtb^vtbm`pf_n]m¯BfWpgysâ………..HäSk\fm{SwN*A]mapsXWm¡vNXn¨vN®n_p¡nIn^n¡p¶fpOwsSanªvWn¶v…..

Kambikathakal:  എന്‍റെ മമ്മിയുടെ മാറ്റം - 3

SpX^pw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download This Full Story PDF