അന്നമ്മ – 2

84 views

Related Posts

{bn]t^

Np_¨v tbs^¦n`pw Nfân«SnWv Wµn…. {btSyNn¨pw Ahp^Wpw, Egn¡pw…. NT SpX^p¶q…. AXp¯ emPw A`vbw sskNpw… Ct¸mÄ AWnkm^yfm] H^p XznÌv..

f]¡w kns«\oäv Ipäpw tWm¡pt¼mÄ Nq^n^p«v. tdmV¯nt`¡v Sn^ns¨¯n]t¸mÄ dm¯v_qfn A^ks^ D]À¯n k¨ ssWän]pfn«v sk_pw S_]n Nm`pWo«n]n^n¡pN]m\v Mm³…..

sbs«s¶jpt¶äv ss`än«p… BUyw Sn^ªSv tcm\m\v… F´nWm\v AsSXp¯Sv Fs¶Wn¡v Ss¶ fWÊn`m]nÃ… hf]w tWm¡n … f\n Gj^ Njnªn^n¡p¶p… ko*pw dm¯v _qfn N]_n {cgv B]n khv{Sw fmän k¶p….

fWÊv BsN N`§n]n^n¡p¶p… H¶pw sI¿mWpÅ fqZnÃ… Mm³ BsN AhzØ]m]n… tfmsW knan¨mt`m….. tk* lЯns`s´¦n`pw fmäfp*m]m Ak³ N*pbnXn¡pw…. F´v sI¿psf¶v A_n]msS Mm³ iman`qsX A`ªv WX¶p……

Gs_ tW^¯nWv tlgw…

Fs¶ Bt^m {l²n¡p¶Sptbms` H^p tSm¶Â…

Mm³ Ipäpw tWm¡n….

AknsX ASm….^*v N®pNÄ…

Ip*¯v kn^nªn^n¡p¶ tW^n] bp©n^n…

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

N®pNan N^p\]pw hvtWikpw kjnsªmjpNp¶p…..

F´m]m`pw Ft¶mXv b_sªmaq… Mm³ him]n¡mw.. F¶emkw…. tWm¡n WnÂs¡ Fsâ N®pNÄ Wn_sªmjpNn…. Mm³ B N®pNapsX DXf]psX Nm¡t`¡v fp«pNp¯n…. sbm«n¡^ªp…..

As½ Fs¶ him]n¡t\… Cu NX¼ S^\w sI¿pkm³ FWn¡v làn WÂN\tf……

F{S tW^w A§nsW Ss¶ C^p¶p F¶_n]nà …. fWÊv kas^ lm´fm]n… Mm³ fpOw SpX¨psNm*v B ^qbs¯ ko*pw tWm¡n….

Ssâ bp{SsW]pw fmt_mXXp¡n…. B fmSmkv b^nlp²]m] NWymf_n]w Fs¶ tWm¡n In^nSqNn… B H^p In^n fSn]m]n^p¶p Fsâ fWÊnWv…. Mm³ Dgm_m]n… Fjpt¶äp… B A½¡v Wµn b_ªv AXp¡a]nt`¡v WX¶p…. D¨¡v fn¨w k¨ e£\w IqXm¡n Njn¨p …. bm{S§Ä NjpNn kmSn`pNÄ FÃmw AX¨v– imant`¡v Sn^nsNs]¯n…. ^mkn`s¯ tbms` Ss¶ …. H^p Npj¸kpfnÃ….

Np_¨v km]n¡msf¶v N^pSn…. km]n¨psNm*n^p¶… bphvSN¯nsâ tbKpNant`¡v N®X]psX him]¯m fpOw bqjv¯n……..

D_¡w N®pNsa SjpNn SpX§n]t¸mÄ ss`ä\¨v NnX¡]nt`¡v NnX¶p….. NnX¶S_n]msS D_§nt¸m]n…..

NnX¸_]psX kmSn¡ Wm¯q·m^psX WXp¡v Mm³ kmSn Im^n]nt« DÅp…… DÅn Wn¶pw tW^n] fqan¸m«v tNÄ¡mw … H¸w

khv{Sw D`]p¶Snsâ]pw…..

f\kma³ Wà H^p¡¯n`m\tÃm A¶mt½… C¶v Wns¶ N^]n¡psf¶m tSm¶p¶Sv Ca] Wm¯q³ NmSn b_ªp…..

Mm³ Wm\n¨v fpOw NpWn¨v…

Wn§sas´Xp¡pkm bntÅs^ AknsX…. A½m]n]psX lÐw tN«p …

tU k¶fm]n …fq¯ Wm¯q³ f_pbXn D_s¡ b_ªp… F¶n«v lÐw Smjv¯n sIkn]n b_ªp. A½m]n¡v Nplp¼m…. FÃmk^pw AX¡n In^n¨p…

Wm\w sNm* Fsâ S` NpWnªn^p¶p…ANs¯ fqan bm«v Wn¶n^p¶p….. AkÀ bSns] kmSn`n S«n …

N]_n km hufyfm] lÐw AN¯v Wn¶v….

fq¯ Wm¯q³ kmSn`nsâ H^p bman Sp_¶v Fs¶ ANt¯¡v SÅn… Fsâ Nm`pNÄ kn_¡p¶p*m]n^p¶p. NmjvI Fsâ Nm`ns` SÅkn^`n D_¨v Wn¶p…. Fsâ bn¶n kmSn AXªp….. Mm³ ln`tbms` D_¨v Wn¶p ….

Kambikathakal:  പൊന്നിൻ കുടം - 1

AXp¯pk^p¶ bmU§Ä… tWÀ¯ F¶m H^`vbw Sogv\fm] PÔw….. Mm³ A_n]p¶ BUy bp^pg PÔw…. fmhfp_]m]Sn bns¶ B§nafm^psX tbm`pw N¬sk«¯v Wn¶v HSp¡n WnÀ¯n] hSym knlzmhn]m] A½¨n]psX Pp\w……

Fsâ tSman H^p b^pb^p¯ ssN AfÀ¶p…. Mm³ sM«n…. SaÀ¶v Smsj kojptfm F¶v e]¶v– tbm]n…….

sIkn]n ASn knUq^¯v Wns¶¶ tbms` H^p lÐw……

A¶¡p«o…….

Ft´m….. MmW_n]msS Fsâ lÐw bp_¯v k¶p….. ASpw A½¨n bYn¸n¨ lo`w…..

Fs¶ tbXn]mt\m…? ko*pw B lÐw…..

Mm³ Csöv Ipf`W¡n …

bns¶´m Fs¶ tWm¡m¯Sv…..?

Mm³ lÐn¨nÃ…..

Fs¶ Cãfm]nÃm]n^pt¶m….. C¨m]·mÀ Wn^vdÔn¨mt\m….. B lЯn sSÃv Wn^ml…….

Mm³ sM«n t¸m]n A_n]msS fpOw D]À¶p…… BUy NmjvI]nt` fWÊn N]_n] B fpOw CSm Ssâ sSm«Xp¯v…..

F´m fpOw ko*pw SpXp¯p…. F¶m`pw N®pNÄ Smjv¯n]nÃ….. Fsâ Cãw N®n Wn¶v km]ns¨Xp¡s« F¶v N^pSn…

ASpSs¶ hwekn¨p…..

A¶¡p«o…… ko*pw B hz^w…C¯k\ NqXpS fVp^ S^w … N^p¯pä l^o^kpfm]n H«pw sbm^p¯sbXm¯…. F¶m ko*pw tNÄ¡m³ sNmSn¡p¶ {b\]w Spap¼p¶ hz^w….

Dw….. Mm³ Np_pNn…..

Fs¶ A{S¡nãfmt\m..?

Dw….

FWn¡pw…. N* WmÄ fpSÂ MmWo Wnfng¯nWm]n sNmSn¡pN]m\v…. B hz^w Fsâ sIkn¡Xp¯v…. B lzmhw Fsâ sIkn]n`pw… Nknan`pw

…. Fsâ t^mf§saÃmw Fjpt¶äpWn¶p… At±ikpw ASv N*p ….

Fsâ sb®v bq¯tÃm….. B hz^¯n H^p NphrSn…..

H¶ptbm C¨m]m Mm³ Wm\w sNm*m sW©n fpOw bqjv¯n……..

Fs¶ Ipänk^nªv B UrZfm] ssNNÄ….

A¶¡p«o….

Dw…

fpO¯v tWm¡v…

Du …iw……

tWms¡Xo…

Du ipw …….

F¶ms`m¶v tWm¡s«…. B ssNNÄ Fsâ bn¶n`qsX Smtj¡n_§n….. Fsâ Iµn]n hm^n¡v fpNan`qsX H^p tWÀ¯ WpÅv ….. tkUW¡v bN^w FWn¡v C¡nan]m\v k¶Sv …. MmWm sW©n fpOffÀ¯n sNm©n In^n¨p……..

Fs¶ Nan]m¡pkmt\m ..? sSÃv b^nekfpÅ hz^w ko*pw…

Fsâ In^n Wn¶p …. MmW`vbw tbXn¨p ….Mm³ sM«n fpOfp]À¯n……

Fsâ k`Sp ssNkn^`pNÄ B Ip*n A^pSv F¶v fp{U k¨p ….. Fsâ N®v Wn_ªn^p¶p…. ASm fpOs¯ ¾mWfm¡p¶Sv MmWv N®o^nWnX]n`pw N*v…. At±i¯nsâ kn^`pNÄ Fsâ N®oÀ SpX¨p fmän…. Fs¶ UrZfm]n B`nwPWw sI]vSpsNm*v b_ªq ….

Fsâ sb®nsâ N®nWn WW]^pSv… MmWp*v H¸w…. Fsâ fpO¯v BIp*pNÄ AfÀ¶q …. BUyw sfsÃ… bns¶ Btklt¯msX… N®pNanÂ… sWän]n NknanÂ… sIkn]nÂ….. bns¶ A`vbw lm´Wm]n….. sfsà Fsâ Ip*nÂ… Mm³ ko*pw bq¯p`ªp….. tW^n] hnP_äpf\fpÅ tWÀ¯ IpwdWw …. bns¶ fpOw AN¯n ….. Mm³ sfsà N®v Sp_¶p….. Fsâ fpO¯v Ss¶ bSnªn^n¡p¶ {b\]w kn^n]p¶ B N®pNÄ…. Mm³ ko*pw Ipk¶p…. bns¶ Fsâ tSman N¿n«v N«n`nt`¡v W]n¨p….. MmW_n]msS Fsâ k`w ssN B A^]n Ipän….

Kambikathakal:  എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി - 3

Fs¶ N«n`n C^p¯n kmSn Npän]nXmWm]n Sn^nª B ^qbs¯ Mm³ hm^n]psX Sp¼n bnXn¨psNm*v tWm¡n]n^p¶p… Mm³ AÛpSs¸«p… Fsâ DÅn C{S]pw {b\]tfm….

CSpks^ H^p B\ntW]pw tWm¡m¯… C¨m]·m^psX]pw A½¨n]psX]pw Nojn kaÀ¶ Fsâ DÅn C{S]pw {b\]tfm… Wm¯q·m^psX H¸w skan]n Wn¶t¸mÄ tbm`pw eoSnt]msX N* BÄ CSm Fsâ FÃmfm]n^p¶p…. H^p tWÀ¯ hvbÀlw… H^p frUp IpwdWw F¶ns` {b\]nWns] D\À¯n]n^n¡pt¶m… CWn D_§m³ bäm¯ knVw……

F´m Bt`mIn¡p¶Sv…? B lÐw Fs¶ D\À¯n…

Mm³ H¶pfnà F¶v Ipf`W¡n …

C§nsW In^n¡tÃ…. Fsâ Ip*n In^n D*m]n^p¶p F¶v At¸mjm\v MmW_n]p¶Sv… Wm\w ko*pw

Sn^n¨pk¶p. Fsâ fpOw NpWnªp… B ssNNÄ Fsâ fpOw tNm^ns]Xp¯p ….. ko*pw WWp¯ H^p IpwdWw.. Fsâ Ip*n Ss¶ … ASnWv lànt]_n…. Fsâ Ip*pNÄ At±iw D_p©ns]Xp¯p … Mm³ Fsâ In´Nan Wn¶v AN¶v… tks_ GtSm t`mNt¯¡v b_¶p…. Fsâ l^o^fmsN sbm«n¯^n¨p ….. B ssNNÄ Fsâ Njp¯n`pw ssNNan`pw bp_¯psfÃmw Cjªp WX¶p…. Ft¸mtjm Fsâ fm_nX¯n H^p frUp hvb^vlWw…. bSns] ASv N^p¯mÀÖn¡p¶p…. Fsâ fm_nX§an tW^n] tkUW… WnÀ¯m³ b_]mWmkm¯ H^p AkØ…. Fs¶ bSns] N«n`nt`¡v NnX¯n sNm*v Fsâ Njp¯nWv Ipäpw fpOfn«v D^¨p .. Mm³ A_n]msS Np_pNn tbm]n.. At¸mjpw Fsâ fm_nX§Ä sM^nªf^p¶p*m]n^p¶p….. bSns] BfpOw Fsâ fm_nt`¡v k¶q …… bSns] IpwdWw… bns¶ Wm¡nWm H^p hvbÀlw…. Mm³ ko*pw sM«n….. A`vbw fpOfp]À¯n… Fsâ tWs^ tWm¡n…. Mm³ N®v Sp_¶p….

Ajn¡s«….

NmS^fm] hz^w…. Fsâ {b\]w ko*pw Ip^¶p…. hz´w em^y B]n«pw… bqÀ®fm]pw kmj§v–Wn]n«pw…. khv{Sw Ajn¡pkm³ AWpkmUw tImUn¡p¶ B bp^pg³… Mm³ At±is¯ C_psN bp\À¶p…..

Ajn¡s«…. ko*pw B tImUyw….

Dw…. Mm³ fqan…

bns¶ FÃmw sbs«¶m]n^p¶p. Fsâ hm^n]pw »uhpw Ajn¨pfmäs¸«p… hSyw b_]mftÃm.. FWn¡v H^`vbw tbm`pw Wm\w Ct¸mÄ tSm¶p¶nÃ… AenfmWt¯msX… hvtWit¯msX… Fsâ bp^pgWm]n Mm³ Fs¶ hfÀ¸n¨p…… Fsâ bmkmX]pw… {dm]pw Ajnªv fm_p¶Sv MmW_nªp….. N®v Sp_¶n^p¶n«pw H¶v Nm\mWmkmsS MmWn^p¶p….. B ssNNapsX fm{´nN I`Ww fm{Sw AWpekn¨_nªp… Fsâ WPv–Wfm] fp`Nan B ssNNÄ AfÀ¶p…. BUyw sfsà bns¶ Ur[fm]n… Mm³ hpO¯m M^§n….

tkUWnt¨m …. b^n{em´nt]msX tImUyw….

Mm³ In^nt]msX Cà F¶v Ipf`Wm¡n… ssNNapsX ØmWw Ip*pNÄ GsäXp¯t¸mÄ Mm³ N«n`n Wn¶v D]À¶ptbm]n….. Fsâ fmä§Ä A_nª At±i¯nsâ I`§an Btklw Wn_¨v…. Fsâ ^*p fp`Napw B ssNNan`pw Ip*n`pfm]n sM^nªfÀ¶q ….. Fsâ SpX]nXp¡n Wn¶pw…tSW^pkn HjpNn]n_§n….. bmân]psX dÔWw teUn¨v SpX]n`qsX NnX¡]nt`¡v D^pÄ sbm«n HjpNn… sbs«¶v B Hjp¡n H^p kn^ hvbÀlw…Fsâ A^s¡«v D]À¶v sbm§n… At¸mjpw fp`¡®n B Ip*nsâ]pw Wm¡nsâ]pw I`Ww SpX^pN]m]n^p¶p. Mm³ em^fnÃmsS b_¶v SpX§n …. I`Ww… I`Ww….

Kambikathakal:  കുരുതിമലക്കാവ് - 3

sbs«¶v IqXpÅ

Ft´m H¶v Fsâ ssNNan S«n… frUpSmkm]Sv… F¶m Ur[kp… Mm³ N®v k`n¨v Sp_¶p….. N«n`n MmWpw At±ikp, bqÀ® WPvW^m]n NnX¡p¶p… Fsâ fp`¡®pNan Ct¸mjpw BIp*pNÄ Naw k^¡p¶p….. Fsâ N¿nÂ…… At±i¯nsâ… At±i¯nsâ… Np«³…. MmWSn Wm\fnÃmsS Ipän bnXn¨p …. F´v sI¿\sf¶v FWn¡v A_n]m¯ AkØ… BUyfm]n … A½¨n]psX]pw C¨m]·m^psX]pw ln£\s¯ fWÊn lbn¨p….. Fsâ N^ansâ N^am] At±is¯ F§nsW hpOn¸n¡s\sf¶_n]m¯SnWv….. B kn^`pNÄ Fsâ Npªns¸®nsW At¸mjpw SjpNpN]m\v…. B Smaw Fsâ ssNNant`¡v F¯n Fsâ ssN B N^p¯pä Np«sW SjpNn…. At±i¯nsâ I`W§Ä ko*pw F´m HmÀ½Nsa f_¨p…….

N]äs«….. sIkn]n H^p tImUyw…. Mm³ sM«n… tWm¡pt¼mÄ Np«³ Npªns¸®nsW Ipwdn¨v Wn¡p¶p….. Mm³ e]¶v… BUys¯ tkUW]psX Up^qifm] A_nkpNÄ Fs¶ MXp¡n…. F¶m`pw.. Mm³ sfsà In^n¨p…

Fsâ A^]n Bt^m N¼n bjp¸n¨v Np¯n]tbms`…. Mm³ lÐw tbm`pw skan]n k^msS km sbman¨ptbm]n…. At±i¯nsâ Np«³ Fsâ Npªns¸®nsW teUn¨v bqÀ®fm]n ANs¯¯n]n^n¡p¶p….. AÂb hf]w At±iw A^s¡«v AW¡n]nÃ… F¶m Ip*pNÄ Fsâ Ip*n`pw k`w ssN Fsâ CXs¯ fp`]n`pw Cjªp WX¶p. Fsâ lzmhw bqÀÆ ØnSn]n`m]n…. At±i¯nsâ A^s¡«v sfsà AW§n SpX§n… NpªptfmapsX Woä Fsâ N®n`qsX H`n¨n_§n….

sfsà Woä bpaN§Ä¡v kjnfm_n MmW_n]msS Fsâ A^]pw AW§n SpX§n… tWÀ¯ M^¡w…. tkPS NqXn k¶p…. HXpkn H^p fim knhvtcmXWw…. Mm³ SaÀ¶p… At¸mjpw Bhp^ tkP¯n B A^s¡«nsâ I`Ww… H¶v ^*v fq¶v Wm`v …làfm] H^p fp^Ĩt]msX F¶nt`¡v At±iw sb]vSn_§n… NnS¸v… kn]À¸v SpÅnNÄ C\tIÀs¶mjpNp¶p…. N®n £o\w Wn_]p¶p…. NmSn H^p tImUyw….

hpOnt¨m?…

Mm³ At±is¯ C_psN bp\À¶p…..

CWns]s¶ N^m]n¡nà F¶v b_ªn«v…. Mm³ NphrSnt]msX tImUn¨p… H^p UoÀQ Ip¼Wfm]n^p¶p… ASnWpÅ f_pbXn…

sN«n¸nXp¯w knXmsS klt¯¡v C_§n NnX¶v ko*pw Fsâ bp_fmsN SjpNn…. hwSrbvSn]psX H^p In^n ^*v tb^psX]pw Ip*n kn^nªn^p¶p…. bSns] D_¡¯nt`¡v kjpSn ko\p……..

Ft´m H^p lÐw Mm³ N®v Sp_¶p….. A\]m¯ skan¨¯n f_pklw Sn^nªv D_§p¶ WPvWWm] Fsâ bp^pg³… Fsâ Ip*n In^n b^¶q …. Mm³BfpOwNm\p¶SnWm]n…D]À¶p…sbs«¶vFsâirU]¯nÂWns¶m^pA`À¨lÐfm]nbp_¯vk¶p…CSvCSv…..

A]matÃ..BkntÃKmcohÀ….

SpX^pw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download This Full Story PDF