എന്റെ സ്നേഹ – 2

ആ സമയം എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു.. അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നും ആയിരുന്നു മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എന്റെയും സ്നേഹയുടെയും വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടി തരിച്ചു കൂടെ ഒരു മെസ്സേജും ഒരു രാത്രി ഇവളെ ഞങ്ങൾക്കും വേണം എന്ന്

തുടരും…