ഏട്ടത്തി

331 views

ഒരുപാട് സാഹിത്തിച്ച്‌ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്തെ
രീതിയിൽ എഴുതി തകർക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ……..
പക്ഷെ ഇവിടെ അയ്നുള്ള ‘കോപ്പ് ‘ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ കഴിവിന്റെ
പരമാവധി പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല്ല.
എല്ലാം കൂടി അവസാനം മീനവിയൽ
എന്താകുമോ എന്തോ…??
പടച്ചോനെ ഇങ്ങള് കാത്തോളീ…. (എന്നെ മാത്രം).

**********************************************
അപ്പൊ തുടങ്ങിയേക്കാം……….!
_______________________________

( ഫോണിന്റെ ശബ്ദം ) അനുജത്തിയുടെ ഫോൺ ചിലക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ അതെടുത്തു ചെവിയിൽ തിരുകിയാൽ താഴെവയ്ക്കാൻ കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും.
ഇതാണ് തക്കസമയം. അടുക്കളയിൽ നിന്നും രണ്ട് ഏലക്ക ഇടുത്ത് വായിലേക്കിട്ടു……

ഫോൺ വിശപ്പ് അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൾ കാൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൺ ചർജിന് വെച്ച്, റൂമിനു പുറത്തേക്കു വന്നു. ഹാളിൽ കുളിച്ചു ഡ്രസ്സ് മാറിയിരിക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കു കാര്യം മനസിലായി….

പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാനും അല്പം ഗൗരവം വരുത്തി. പക്ഷെ അടിച്ച സാധനം തലയെ മേഴ്കീൽ മറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നു.
കാഴ്ചയും ശബ്ദവും രണ്ടു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ. എനിക്ക് എന്തോ വയ്യായിക ഉള്ളതുപോലെയാ അമ്മയുടെ
പെരുമാറ്റം…..

ഇതിനിടക്കുള്ള അനുജത്തിയുടെ മുന വച്ചുള്ള സംസാരവും പതിയെ കാതിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അമ്മക്കൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഏലക്ക പരിപാടി
കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് എണീറ്റാൽ എല്ലാം പൊളിയും…..
തല നല്ലതുപോലെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് കൺപോളകൾ ആരൊക്കയോ ചേർന്നു അടപ്പിക്കുന്നത് പോലെ.
കാഴ്ചക്കും നല്ല മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു.
എങ്ങനെയൊക്കയോ കൈ കൊണ്ട് റിമോട്ട് എത്തി എടുത്തു ചാനലുകൾ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കി.

ദൂരെ എങ്ങോ നിന്നും നമ്മുടെ ഏട്ടത്തിയുടെ ശബ്ദം (അമ്മേ മനു കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് )
അമ്മ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് പോലെ…
മുഖം ഉയർത്തി അമ്മയെ നോക്കി.
എന്താമ്മേ.. ?
ടപ്പേ… എന്നൊരു ശബ്ദം
അമ്മ അടിച്ചത് എന്നെ ആണെന്ന് മനസിലാകാൻ കുറച്ചു വൈകി. കാതിലേക്ക് അമ്മ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പതിയെ പതിയെ എത്തി, അവൻ കണ്ണിൽ കണ്ട വിഷവും വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട്, വീട്ടിൽ വന്നു കോമാളിത്തരം കാണിക്കുന്നു.
“റിമോട്ട് തലതിരിച്ചു പിടിച്ച് കണ്ണാടിക്ക് നേരെ നോക്കി ചാനൽ മാറ്റുന്നു” …..

Culz^m N®mXn¡v fp¶n`mt\m Mm³ C{S]pw tW^w ImW`v fmän Nan¨n^pt¶.
F´m]m`pw CWn CknsX Wn¡p¶Sv A{S b´ntNXÃ, tbm]n NnXt¶¡mw……

“”fWp tI«m… F\o¡v… D_§pkmt\m… AtSm N^]pkmt\m… F\o¡v….
Nps_ tW^fm]tÃm NnX¶n«p…
F\o¡v.. “”

fn*mSn^pt¶m\w.. AXns¨m^p fq`¡n«n«p bnt¶w NnX¶p sIm_n]pt¶mXm bntÅs^…. CÃXm CÃ.. CWn I¯m`pw Wnt¶msXm¶pw H^p Nq«pw CÃ… fSn]m]n.. Wos]ms¡
tbm]n tks_ Bsa tWm¡v.””

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

fWp tI«m.. km.. F\o¡v… W½p¡v H¶qsX AXnNqXmw.””WngvNa¦fm] B knanNÄ Fs¶ bns¶]pw bn´pXÀ¶p sNm*v C^p¶p…
B HmfW¯w irU]s¯ UpÀd`w
B¡ns]¦n`pw sSsÃm¶p AenW]n¨p Mm³ I^nªp NnX¶p…

A¸p_s¯ ko«ns` tI¨n]psX f¡am\v.. AOn`pw Af`pw… H¶nWv B_v k]Êv.. Ca]kWv Wm`pw…… tkW`kVn¡v
A¸q¸tâ]pw A½qtfsX]pw NqsX Wn¡m³ k¶Sm\v… ^*v hof´ bp{S·mÀ…
A¸q¸tâ]pw A½qtfsX]pw NqsX BtQmgn¡m³ k¶n«v b¿·mÀ fpjpk³ hf]kpw C¸p_¯m.. C§p W½psX ko«nÂ… Asæn`pw {bm]fm] Ak^psX NqsX Cu Np«nNÄ¡p F´p BtQmgw… tW^w skap¡pt¼mÄ bSnkv sSämsS C§p F¯pw …

Np^p¯t¡X¶p b_ªm C§sW]p*m
Np^p¯t¡Xv… Hm.. hin¡m³ k¿… C¶nt¸m ^mkns` tI«Wpw AWn]Wpw H^p Nlbnl… tI«³ k¶p AWn]sW H^p tSm*Â.. bmk¯nsâ N®n Ss¶ sNm*v. AsSWn¡{S bnXn¨nÃ…

Hä S´¡v bn_¶kWmt\ tI«sW Sn^n¨v CXn¡Xm”” H^p fqa`n MmWpw A§v C«psNmXp¯p…
tN« bmSn tNÄ¡m¯ bmSn sI¡³ HmXns¨¶v AOn`nsâ fq¡nWv H^p Sm§v…
Fât½m… SrlqÀ sfZn¡Â tNmtaKnsâ Hm¸t_g³ So]äÀ H^p Wnfngw Fsâ N®nWv fp¶n`qsX NX¶p tbm]n.. CÃ.. bs£ Nm^yfm]n H¶pw hwekn¨nÃ… b`{bmklyw Ck·mÀ SÃv NqXp¶Sv N*n«ps*¦n`pw C{S¡v tN_n A§v fq¡psk¶v Mm³ hzbvW¯n tbm`pw N^pSn]nÃ… CXn Dgm_m]t¸mÄ Mm³ tN_n Ca]ksW C§p sbm¡n.. CWn tI«sW CXn¨m tbm`ohpk^psf¶v H^p Wp\]pw b_ªp AksW tbXn¸n¨p… bmkw ASn tbXn¨p…

“”tbm`ohv k^s«.. fWp tI«³ b_ªn«tÃ
Mm³ CXnt¨.. Mm³ b_tªmamw.’
“”MmtWm.. MmsWt¸mÄ b_ªp… MmsW§pw b_ªnÃ.””
l^n]m. fWp H¶pw b_ªnÃ… tbm`ohv C§p k^s«…Wns¶ C¶v sNm*ptbmNpw.’

അതുവരെ അവിടില്ലായിരുന്ന എന്റെ ഏട്ടത്തി എനിക്ക് പിന്തുണയുമായി വന്നു…
ഇതു കേട്ടതും മൂപ്പര് അങ്ങോട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി… വലിച്ചു കീറിയുള്ള കരച്ചിൽ.. കൂട്ടത്തിൽ ചേട്ടൻ തന്ന അടി തിരിച്ചു
കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന ദേഷ്യത്തിൽ എനിക്കിട്ടും കിട്ടി കുറെ… എണ്ണമില്ലാത്ത കുറെ ഇടികൾ. ആദ്യമൊക്കെ ഇടിയായിരുന്നു.. പിന്നേ തൊഴിയായി.. വലിയായി.. പല്ലുകൊണ്ടാണോ നഖം കൊണ്ടാണോ.. ഒന്നുമറിയില്ല..

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പുറത്തോട്ടു ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ കൈയ്യിൽ നിന്നും ചോര പൊടിക്കുന്നു… നഖം കൊണ്ടുള്ള മുറിപ്പാടുകൾ… വല്ലാത്തൊരു നീറ്റൽ…
“വേണം എനിക്ക് ഇതു തന്നെ വേണം..
മടിയിലിരുത്തേണ്ടതിനെ ഒക്കെ തലയിലെടുത്തു വെച്ച എനിക്ക് ഇതു തന്നെ കിട്ടണം” കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ കുറച്ചൊന്നു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ
അകത്തേക്ക് കയറി… അന്തരീഷം കുറച്ചു ചൂടായപ്പോൾ അവന്മാരും മുങ്ങി….

നീ ഇങ്ങനെ പിള്ളേര് കളിച്ചു നടന്നോട്ടാ.?

എന്താടീ……..

എടീന്നോ, നീ എന്നെ ഇന്നലെ വരെ ഏട്ടത്തിന്നല്ലേ വിളിച്ചിരുന്നേ പിന്നെ ഇന്നെന്താ ഒരു എടീ…..

ആ നമ്മള് തമ്മില് വയസ്സിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ലല്ലോ.? അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മതി. നീ എന്നെ ഇന്നലെ അമ്മക്ക് ഒറ്റുകൊടുത്തു അല്ലേ ദുഷ്ട്ടേ.?

ഓഹ്. അതാണോ കാര്യം….
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവേ ഇല്ലായിരുന്നു. അത്രക്ക് നല്ലതായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ നിന്റെ പെർഫോമൻസ്. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ടാ….. ഞാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരടിയിൽ ഒതുങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു തൃശൂർ പൂരത്തിന് സാമ്പിൾ പൊട്ടുന്ന പോലെ പൊട്ടുന്നത്…
എന്തായാലും മോന് ഒരു എട്ടിന്റെ പണി വരുന്നുണ്ട്.?

എന്താടീ.?

നിന്നെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു.
രാവിലെ അമ്മ ഫോൺ വിളിച്ച് അമ്മാവനോട് എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടു…

എന്തിന്.?

എന്തിനാന്ന് നിനക്ക് അറിയാണോടാ.?
(കലുഷിതമായ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്റെ അമ്മയും, കാന്താരി പെങ്ങളും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു.)

അമ്മേ എനിക്ക് കല്യാണപ്രായം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല.
പിന്നെ ഞാൻ തീരെ പ്രീപെയ്ഡും അല്ല…

മിണ്ടരുത് നീ….കഴുത്ത് മുട്ടേ വെള്ളോം മോന്തി വന്നോളും. ഇന്നലെ വല്ല വെളിവും ഉണ്ടായിരിന്നോടാ നിനക്ക്. ഇവള് തടഞ്ഞോണ്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പൊറം ഞാൻ പള്ളിപ്പുറം ആക്കിയേനെ…….. ജീവിതത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം വരണേ നീ ആദ്യം ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം.

അമ്മുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ എങ്ങനാ ഞാൻ കെട്ടുന്നേ.?
അയ്യോ അതോർത്ത് ചേട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടാ. എന്റെ പഠിപ്പ് കഴിയാൻ എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ചു കൊല്ലാവും.(എന്റെ കുരുത്തംകെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ ആണിയും അടിച്ചു)

നീ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ മതി ഇങ്ങോട്ടുന്നും പറയണ്ടാ. നാളെ രാവിലെ അമ്മാവൻ വരും നീ വെറുതെ കൂടെ പോയാൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം അമ്മാവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും..അതും പറഞ്ഞു ‘അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് നീങ്ങി…

ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല…..ന്തായാലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിയേക്കാം……..
ടീ…അമ്മു ഇങ്ങു വന്നേ.?

എന്താ ഏട്ടാ……

അതേ നിന്റേല് പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ.?

ഏത് പെണ്ണുന്റെയാ ഏട്ടാ…..

ടീ…പോത്തെ, നാളെ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ അതിന്റെ.?

ഓഹ്..അതിന്റെ… ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല…..
അല്ല ഇത്ര നേരം കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് വച്ച ആള് ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ.?

ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചതാ…

ഇതുവരെ കാണിച്ചത് ചുമ്മാ ജാഡ ആയിരുന്നല്ലേ.

പോടീ…………… പോയി ചേട്ടന് ഒരു കപ്പ് ചായ എടുത്തേച്ചും വാ…

അയ്യടാ. തന്നത്താനങ്ങ് പോയി കുടിച്ചാ മതി. കയ്യിനും കാലിനും പ്രത്യേകിച്ചു കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലല്ലോ…..
ചേച്ചി ഞാൻ പോണ്…….

ഏട്ടത്തി…..

എന്താ മോനെ.?

ഒരു കപ്പ് ചായ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരിന്നു….

പോയി എടുത്ത് കുടിക്കടാ, എനിക്ക് ഇവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പണി കിടക്കാ അപ്പഴാ അവന്റെ ഒരു ചായ…

പോടീ, പരട്ടേ…

നീ പോടാ, കള്ള്കൂടിയാ….

കള്ള് കുടിയൻ നിന്റെ മറ്റവൻ പോടീ…

ഞാൻ പോണ്, ആവശ്യമുണ്ടെ താഴെ വന്ന് കുടിചോട്ടാ…അപ്പൊ പോട്ടെ കള്ള് കുടിയാ….

പോടീ…….*&%***°$#**

***************************
ഇതുവരെ ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ..
എന്റെ പേര് മനു……എം.കോം കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ജോലിക്കൊന്നും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല…….തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു പുരാതന മേനോൻ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത്.
അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായി തന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പൈസയ്ക്ക് ഒരു മുട്ടുമില്ലാത്ത കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആയിരിന്നു എന്റേത്…….

അച്ഛന്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണൻ. മൂപ്പര് ലണ്ടനിലെ പ്രശസ്തമായ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിലെ
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്…
‘അമ്മ’ സുജാത (സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണം)
ഞാനെന്തേലും കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോ
എനിക്കിട്ട് നല്ല കൊട്ട് കിട്ടുമെങ്കിലും ‘അമ്മ’ ഒരു പഞ്ച പാവമാണ്, എന്നെ വല്യ കാര്യവും ആണ്…

കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് സന്തതികളിലെ രണ്ടാമനാണ് ഞാൻ……
എനിക്ക് നേരെ മുകളിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ,
മനോജ്, ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു…എനിയ്ക്കിട്ടു പണി തരാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും എന്റെ ഏട്ടൻ പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എനിയ്ക്കൊരു പാരയായിരുന്നു. അച്ഛനാണേൽ എന്ത് കാര്യത്തിനും അവന്റെ ഭാഗമേ പിടിയ്ക്കുകയും ഉളളൂ…
അത്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പുള്ളിയെ കാണുന്നത് ചെകുത്താൻ കുരിശ്‌ കാണുന്നതിന് സമാനമാണ്…
ഇപ്പൊ അടുത്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്…കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്തിന്റെ അന്ന് മൂപ്പര് വണ്ടികേറി…ലീവ് ഇല്ല പോലും…..

എന്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്റെ പുന്നാര അനിയത്തി മീനാക്ഷി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവളെ അമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്…
അവളിപ്പോ തൃശ്ശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ഒന്നാം വർഷ ബി.എസ്. സി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്…
കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ കീരിയും പാമ്പും പോലാണെങ്കിലും എന്നോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും എന്റെ കുരുത്തക്കേടുകളെല്ലാം അമ്മക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതും ഇവളാണ്…

പിന്നെ ഉള്ളത് ആറുമാസം മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വലത്കാല് വെച്ച് വന്നു കേറിയ എന്റെ ഏട്ടത്തി, പേര്…രാധിക……!
ഏട്ടത്തി കാണാൻ തികച്ചും സുന്ദരിയും സ്മാർട്ടുമായിരുന്നു. അവർ എം:ഏ ഫൈനലിയർ
പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം നടന്നത്.
ഏട്ടത്തിയും ഞാനും ഒരേ പ്രായമാണ്…….
വന്ന അന്നുമുതൽ തന്നെ ഏട്ടത്തി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചു. ഏട്ടത്തി ആര് കണ്ടാലും കൊതിച്ചുപോകുന്ന ഒരു അപ്സരസ്സായിരുന്നു. ആരെയും മയക്കുന്ന സൗന്ദര്യം..ഐശ്വര്യം തുളുമ്പി നില്ക്കുന്ന മുഖം. നല്ല ചന്ദനത്തിന്റെ നിറം.. കടഞ്ഞെടുത്ത ശരീരം..വടിവൊത്ത മാറിടവും, നിതംബവും, ചുവന്നു തുടുത്ത അധരങ്ങൾ.. നിതംബത്തെ മൂടി കിടക്കുന്ന ഇടതൂർന്ന കാർകൂന്തൽ. ഒരു കുയിൽ നാദം പോലെയുള്ള സംസാരം. പതിയെ മാത്രം ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതം. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഏട്ടത്തിയെ വേറൊരു കണ്ണിൽകൂടി കണ്ടിരുന്നില്ല…

ഇങ്ങെനെയെല്ലാമായി തട്ടിയും മുട്ടിയും ജീവിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ പെട്ടന്നുള്ള ഈ തീരുമാനം(എന്റെ പെണ്ണ് കാണല്)………………….
**********************
ഒരു തിരശീലയിൽ എന്നപോലെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കാലചക്രം പിന്നിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞു………

പ്രേമിച്ചു കെട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു നടന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരിന്നു എനിക്ക്………
പത്ത് മുതൽ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ലൈൻ വീണപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം മഴ കാത്ത് കഴിയുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കാത്തിരിന്നു…….

അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം എന്റെ മാവും പൂത്തു…ഐതീഹ്യങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമായ എന്റെ കൊച്ചു നാട്ടിൻപുറത്തെ ആകെയുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ഓടിട്ട ക്ലാസ്മുറിയാണ് എന്റെ ആദ്യ ദിവ്യ പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം……

ആതിര……..അന്നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ട പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ഏറെ സുന്ദരി. അഴകേറിയ ചുരുണ്ട തലമുടി പിന്നിലേക്ക് ചീകിവെച്ച് സ്ലൈഡ് തിരുകി വെച്ചിരുന്നു… തിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രനെപോലെ കൺമണിയിൽ വെള്ളപൂശിയ കണ്ണുകളും. അരയന്നം പോലെ നീണ്ടകഴുത്തഴകുമുള്ള ആ സുന്ദരി , പട്ടയമില്ലാത്ത ഏന്റെ ഹ്യദയത്തിൽ കുടിയേറ്റക്കാരിയായി കുടിലുകെട്ടി താമസമുറപ്പിച്ചു…
അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു……

ടാ…. മനു…… പോയി….ഓള് പോയെടാ…….

എന്താടാ…….

“”ഓൾക്ക് ഓനെയാണിഷ്ട്ടം””….

ആർക്ക്, ആരെ.?

“”ആതിരക്ക്, മിഥുനെ””

ആരാ പറഞ്ഞേ.?

ഞാൻ കണ്ടേന്ന്, ക്ലാസ്സിലെ പിൻബെഞ്ചിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് രണ്ടാളും ഭയങ്കര ചിരീം വർത്താനോം.

അവര് കൂട്ടുകാരല്ലേടാ അപ്പൊ അങ്ങാനൊക്കെയാ…..

“ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂലാ നിനക്കിഷ്ടാങ്കിൽ ഇന്ന് ഓളോട് പറയണം”

“ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ പറയാം”

“ഇന്ന് പറയാണം. ഇപ്പോ, അവളുടെ മോത്തുനോക്കി”

ഞാനവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. എനിക്ക് പ്രീയപ്പെട്ടതെന്തോ മറ്റാരോ തട്ടിയെടുത്തതിന്റെ നിരാശയും ദേഷ്യവുമാണ് ആ മുഖത്ത്….
ഉച്ചപൊതി മടിയില്ലാതെ പങ്കിട്ടു വാരിയുണ്ണാനും തോളിലൂടെ കൈയിട്ട് കൈചേർത്ത് കൂട്ട് കൂടാനും കൂടെകൂടുന്നവൻ…..
സ്കൂൾ മുറ്റത്തെ മാവിലെറിഞ്ഞ് ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓട് പൊട്ടിച്ച പത്താം ക്ലാസിലെ പിള്ളേർർക്കെതിരെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് പരാതി നല്കിയതിന് പത്താം ക്ലാസിലെ ആൺപട
ഒന്നാകെ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ കയറി അവരെ തടഞ്ഞ് കൈകാര്യത്തിൽ പകുതി
ഏറ്റുവാങ്ങിയതും ഈ പ്രീയപ്പെട്ടവനാണ്. ആ കൂട്ടുകാരനാണ് പറയുന്നത് അവനിഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ
അവനിഷ്ടമില്ലാത്ത എനിക്കിഷ്ടമായവളോട് തുറന്ന് പറയാൻ….

ടാ..ബെല്ലടിച്ച്‌ ഈ പിരീഡ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം…

അതുമതി.. അതിനപ്പുറം പോണ്ട….

അങ്ങനെ ആ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു. ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സമയമായി….
ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മുറി വിട്ട് വരാന്തയിലേക്കിറങ്ങി ആതിരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു….

എന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് പാണ്ടിയും പഞ്ചാരിയും മാറി മാറി കൊട്ടും പോലെ നെഞ്ചിടിപ്പ് തുടങ്ങി.
അവസാനം ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തെത്തി…

ഞാൻ ആതിരയുടെ മുന്നിലാണിപ്പോൾ.
ആദ്യമായിട്ടാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ…ഒടുവിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച്‌ എന്റെ ഇഷ്ട്ടം ഞാനവളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു……പക്ഷേ എന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളേയും തകിടം മറിക്കുന്നതായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി……..

“”ചേട്ടാ അപേക്ഷ ഞാൻ നിരസിക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ എനിക്ക് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അത് പൊട്ടിയാൽ നമുക്കിത് പരിഗണിക്കാം….

അവളുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പം ഞാനറിയാതെ ഒന്നു ഞെട്ടി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം……അതിന്റെ ഹാങ്ങോവർ മാറാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തു…

പ്രായത്തിന്റെ എല്ലാ കുരുത്തകേടും കൊണ്ട്
നടന്നിരുന്ന സമയം. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ
തന്നെ വായ്നോട്ടത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
കരസ്ഥമാക്കിയവൻ. നിഷ്ട്ടൂരൻ, നിഷ്ക്രിയൻ, ക്ലാസ്സിൽ കേറാത്തവൻ, പൂവാലൻ എന്ന് തുടങ്ങി. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചില്ലറ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല…

പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല. എന്റെ പതിവ് കലാപരിപാടി ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു…

ഒരുത്തി പറഞ്ഞു…..ചേട്ടൻ എന്റെ അങ്ങളയെപ്പോലെയാണെന്ന്….
മറ്റൊരാൾ എനിക്ക് നീ കൂട്ടുകാരനാന്ന്…
പിന്നെയുമൊരുത്തി അയ്യോ ലൈൻ തന്നാൽ വീട്ടിന്നെനിക്ക് തല്ല് കിട്ടും….

അവസാനം കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങളോടു തോന്നിയ ഇഷ്ടം മുളയിലെതന്നെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ നുള്ളിക്കളഞ്ഞു….

“മച്ചാ അവൾ നമ്മുടെ പെങ്ങളല്ലേ. സഹോദരരിയെ
ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുമോ.?”….

ഞാൻ കരുതി ഇവനാണു ശരിയായ കൂട്ടുകാരൻ. കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന്…..

മൂന്നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു പെങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞവളും ആ തെണ്ടിയും കൂടി ഒളിച്ചോടിയപ്പോഴാണു വായാലുളള
പറച്ചിലിന്റെ പെങ്ങൾ മഹാത്മ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്…….
ഒടുവിലെല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴും
പ്രണയഭാഗ്യമില്ലാത്തവനെന്ന് പേരുമാത്രം മാറിയില്ല…..

***************

അങ്ങനെ ആ ദിവസം സമാഗതമായി. എന്റെ
ആദ്യ പെണ്ണ് കാണൽ… രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ചു
സുന്ദരനായി (ഒക്കെ ഓരോ തോന്നലല്ലേ)…

Kambikathakal:  അടങ്ങാത്ത ദാഹം - 2

ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ ആകെ എക്സ്പീരിയൻസ് വല്യച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ ചേച്ചിയെ കാണാൻ ആരേലും വരുമ്പോ അവിടെ പോയി തിരിഞ്ഞു കളിച്ചു, ഉള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ മൂക്ക് മുട്ടെ തട്ടുക എന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്നു…..

ഒൻപത് മാണി ആയപ്പോഴേക്കും അമ്മാവൻ വന്നു, പുള്ളി ആണേ ഇതിന്റെ ലിങ്ക്….
പുള്ളിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മകൾ ആണ് കഥാനായിക….

കാപ്പി കുടിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ട എന്ന്പറഞ്ഞെങ്കിലും. നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഒരു ചരുവം സാമ്പാറും കുടിച്ചു അമ്മാവൻ തനി കൊണം കാണിച്ചു…
ഇതിനേം കൊണ്ട് ആണല്ലോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകേണ്ടത് എന്ന് ഓർത്തു എന്റെ ചങ്കു ഒന്ന് പിടഞ്ഞു…..

പോണേനു മുന്നേ എട്ടത്തീടെ വക ഒരു
ഉപദേശം. “പെണ്ണുകാണാനാ പോകുന്നത്. തനിക്കൊണം കാണിക്കരുത്. ആക്രാന്തം
വേണ്ടാട്ടോ..”

ഞാൻ അവളെ ദയനീയമായി ഒന്ന് നോക്കി. ശവത്തിൽ കുത്തുന്നോടീ ദുഷ്ട്ടേ എന്ന
ഭാവത്തിൽ……

അമ്മയുടെ കാല് തൊട്ടു വന്ദിച്ചു ഞാൻ യാത്ര ചോദിച്ചു ……
അമ്മാവനേം, ഏട്ടത്തിയെയും, പെങ്ങളെയും, എന്റെ ആത്മാർഥ സുഹൃത്തായ ദേവനെയും കാറിലിട്ടോണ്ട് എന്റെ ജീവിത സഖിയെ തേടി
ഞാൻ യാത്ര തിരിച്ചു…..

പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്രയെ ഉള്ളു പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്കിലും എന്റെ ആകാംക്ഷയും അമ്മാവന്റെ വളിപ്പും എനിക്ക് പതിനഞ്ച് യുഗം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു…..

ഇടയ്ക്കു ഞാൻ അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചു, “പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാ”?

അപ്പൊ ദേ കിടക്കുന്നു അടുത്ത വളിപ്പ്, കാണാൻ ആണോ അതോ കയ്യിൽ ഇരുപ്പ് ആണാ,എന്നിട്ടു ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ കട കട ചിരിയും…

മറുപടിക്കു വേണ്ടി ഞാനും ഒന്ന് ചിരിച്ചു
കൊടുത്തു …അമ്മാവന്റെ മറുപടി മുൻപ് കേട്ട ചളിപ്പിന്റെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നു . ഇതിലും നല്ല സ്വഭാവം
ഉള്ള പെണ്ണിനെ നിനക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ വേറെ കിട്ടില്ല. കാണാൻ ആണേൽ മഴവിലിന്റെ അഴകും….എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടലിന്റെ ഒരു തൃശൂർ പൂരം തന്നെ നടന്നു….ഞാൻ അവരോടും നിന്നെ കുറിച്ച് ഇത് തന്നെയാ പറഞ്ഞക്കുന്നത്
എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ വളിപ്പുകളും എനിക്ക് ചാപ്ലിൻ കോമഡിയെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു…..
ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി….വീടും ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ എനിക്ക് നന്നേ സുഖിച്ചു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ മുഖ്യം…മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഹൃദയമിടിപ്പ് പതിൻമടങ്ങ് വർധിച്ചതു പോലെ തോന്നിത്തുടങ്ങി…
വായ് നോക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ പെണ്ണ്കാണൽ. ഏട്ടത്തിയും പെങ്ങളും എന്റെ വെപ്രാളം കണ്ടു കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു…

ഞങ്ങൾ വീടിന് മുന്നിലെത്തി. അമ്മാവൻ നീട്ടിയൊരു കോണിങ് ബെൽ അടിച്ചു…..
കതകു തുറന്നു പുറത്തേക്കു വന്നത് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. കാഴ്ചയിൽ ആരും വലിയ തെറ്റുപറയില്ല അമ്മയായിരിക്കും…. ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ വീടിനകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. കയറി വാ… നിങ്ങളുടെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാവരും…

വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തെത്തി. ഉള്ളിൽ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും എന്നെ ടെർമിനേറ്റർ സിനിമയിൽ അർണോൾഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരാൾ എന്റെ കാലിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടാണ് ഞാനും നോക്കിയത്. രണ്ടു കാലിലും രണ്ടു കളർ സോക്സ്. തിരക്കിൽ പറ്റിയതാണ്. എനിക്ക് എന്തോപോലെ തോന്നി. (ഈ നാണോം മാനോം ജന്മനാ ഉള്ളോനെ സമ്മയ്ക്കണം ന്തൊരു എടങ്ങേറാ അറിയോ)

അവസാനം ഇതിപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ ആണെന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് നടന്നു…
മനോഹരമായ ചെറിയ സ്വീകരണമുറി…. അവിടെക്കണ്ട കസേരയിൽ ഒന്നിൽ ഞാനിരുന്നു. ചായയുമായി പെണ്ണു വരുന്നതും കാത്ത്…

എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയാതെ കുട്ടിയെ വിളിച്ചോളൂ. എന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചെന്ന പോലെ
കുട്ടീടെ മാമൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു….

ചായ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു നീട്ടിയപ്പോൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്കു നോക്കാതിരുന്നില്ല….!

“പല്ലുരണ്ടെണ്ണം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ. ഇരുനിറം. മുടി വെട്ടി തോളൊപ്പം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ലേശം വണ്ണവുമുണ്ടവൾക്ക്”…
കാപ്പി കുടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളാൻ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു…..

ഇല്ല…എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല….
വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ഏട്ടത്തിയുടെയും സഹോദരിയുടെയും മുഖത്തേക്ക് ഒളികണ്ണിട്ടു നോക്കി. ഇല്ല അവർക്കും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ തോന്നി….
വിവരം അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി……

ഇനിയും എത്രയോ പെണ്ണുകാണുവാൻ നിനക്കു
സമയമുണ്ടെന്ന ചങ്ക്‌ ബ്രോയുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചെറിയ ദേഷ്യവും തോന്നി….

വീട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ വഴിയിൽ കണ്ട ബസ്സ്സ്റ്റോപ്പിലേക്കു ഞാൻ വെറുതെ
കണ്ണുകൾ പായിച്ചു…
“എത്രയോ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു”. പെണ്ണുകാണുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത്രയും സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെയെങ്ങും കാണാനും ഇല്ല.
“”””ശ്ശൊ, എന്താല്ലേ””””’

ആദ്യ പെണ്ണ് കാണലിന്റെ വിരഹദുഃഖം മാറാൻ പിന്നെയും ദിവസങ്ങളെടുത്തു……..

ഏട്ടാ……

എന്താടീ…….

ഊണ് കഴിക്കാൻ വാ, അവിടെ ഏട്ടത്തിയും അമ്മയും നോക്കിയിരിക്കുവാ……

നീ പൊക്കോ ഞാൻ വന്നേക്കാം……

വാ…നേരം എത്ര ആയെന്നാ. എന്റെ കൈപിടിച്ച് എണീപ്പിച്ചുകൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു…..
പിന്നെ ഈ നിരാശാ കാമുകന്റെ വേഷം എന്റെ ഏട്ടന് തീരെ ചേരുന്നില്ലാട്ടോ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും എക്‌സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളല്ലേ…

ടീ.. എനിക്ക് വിഷമം ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ആ പരട്ട അമ്മാവൻ ഒരൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി….

എന്റെ ഏട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ഏട്ടന് ഒരു സുന്ദരികൊച്ചിനെ തന്നെ കിട്ടും…

എന്താ നിന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ വല്ലോരും ഉണ്ടോ.?

എന്താ ശുഷ്കാന്തി…. ഹമ്…
മോൻ ഊണ് കഴിക്കാൻ വാ….ഒക്കെ മ്മൾക്ക് ശരിയാക്കാം…

താഴേക്ക് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമൊന്നിച്ചിരുന്ന് ഊണ് കഴിച്ചു. ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ബൈക്കെടുത്ത് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു…

എന്താ മനു കുറച്ച് ദിവസായിട്ട് നിന്നെ കാണാറില്ലല്ലോ.?

കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു…..

എന്തായി പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചാ.?
എന്നാ കല്യാണം.?

ശവത്തീ കുത്താതെടാ നാറി….

ടാ..മനു, “എന്റെ വീടിന്റെയവിടെ മീൻ വാങ്ങാൻ വരാറുള്ള ഒരു ഐറ്റക്കാരി കൊച്ചുണ്ട്. നിനക്ക് നന്നായി ചേരും.”

പോടാ, മൈരേ. നിന്റെ തന്തക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്ക്….

ടാ, കൊച്ച്‌ നമ്മുടെ അനു സിത്താരയെ പോലാ, നല്ല മോലേം, നല്ല ചന്തീം…..

ഏതേലും പെലാടി മോൻ ഡെയിലി തൂക്കുണ്ടാവും…

എന്താടാ രാജേഷ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിക്കുന്നേ.?
ബെസ്റ്റ്, അവൻ ആകെ ഡെസ്പ് ആണ്…

എന്ത് പറ്റി അവന്.?

ചുള്ളൻ വാട്‌സ്ആപ്പിൽ കണ്ട ഒരു കാൻസർ പേഷ്യൻസിനെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതാ. പക്ഷെ കോപ്പി ആയത് ഏതോ സാമദ്രോഹി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ മറ്റേ കഥയായിരുന്നു. അവന് ആണെങ്കിൽ അത്
ലോകത്തുള്ള സകല ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഫോർവേഡ്
ചെയ്തു. ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്….
ഇപ്പൊ തലക്ക് മുണ്ടിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാണ്ടായി…

അയ്യോ….പാവം…

“കൈവിട്ട ആയുധം. വാവിട്ട വാക്ക്. ഗ്രൂപ്പ്
തെറ്റിയയച്ച തുണ്ട്. ദൈവത്തിന് പോലും
തടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോനേ…”

കൂട്ടുകാരുമായി കത്തി വെച്ച് വീട്ടിലേക്ക്
തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ സമയം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു….
ഞാൻ വേഗം എന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി ഒന്നുരണ്ട് മെയിൽ ഇന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യമായി അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു…
എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് സിസ്റ്റം വർക്കും ആവുന്നില്ല. തൽക്കാലം ഏട്ടത്തിടെ ലാപ്പ് വാങ്ങിക്കാം…സമയം കളയാതെ ഏട്ടത്തിടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി…..

ഏട്ടത്തി, ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് തരോ. എന്റെ സിസ്റ്റം വർക്കാവുന്നില്ല. ഒന്നുരണ്ട് മെയിൽ അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു…

എന്റെ റൂമിലുണ്ട്, എടുത്തോ….

ആ….പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ഉണ്ടോ….

മ്മ്…. നിന്റെ പേര് തന്നാ…മനുക്കുട്ടൻ.

കൊള്ളാല്ലോ, അതെന്തായാലും പൊളിച്ചു…

അവിടെ നിന്നും പിൻവാങ്ങി ഏട്ടത്തിയുടെ
ലാപ്‌ടോപ്പിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ പിൻ ചെയ്യൂമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പേര് പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ആയി ഇട്ടത്, എന്ന ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിനെ തെല്ലൊന്ന് അലട്ടതിരുന്നില്ല…

മെയിൽ അയച്ച്‌ ലാപ് ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരം വെറുതെ ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തു….
അതിൽ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച്ച, ഒരു ദേവിയെ പോലെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു പോന്ന,
ഏട്ടത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചിന്തകളെ അപ്പാടെ മാറ്റി എഴുതാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളവയായിരുന്നു…

ഏട്ടത്തിയുടെ ചരിത്ര ജാലകത്തിൽ തെളിഞ്ഞതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇറോട്ടിക് സ്റ്റോറിസ്സും, വീഡിയോകളുമായിരിന്നു. അതിൽ
തൊന്നൂറ്റിയൊൻപത് ശതമാനവും, ഏട്ടത്തിയും ഭർത്താവിന്റെ അനിയനും തമ്മിലുള്ളതും, പിന്നെ ലെസ്ബിയൻ കഥകളുമാണ്…..
ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഏട്ടത്തിക്ക് എന്നോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണോ.? കാണുവായിരിക്കും. എത്രെയെന്ന് വെച്ചാ ഏട്ടത്തിയെപ്പോലെ ഒരു സുന്ദരി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നേ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗ്യോദയം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു…

നല്ല വെളുത്ത നിറത്തിൽ മെല്ലിച്ച ദൃഡമായ ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ഏട്ടത്തിയുടെ വലിയ മുലകൾ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൂർത്ത് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത്… കുണ്ടിയും നല്ല വിരിഞ്ഞ് തള്ളിത്തന്നെ… ഓമനത്വമുള്ള ആ മുഖത്തെ തടിച്ച് മലർന്ന ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ ആരിലും കാമം ഉളവാക്കും. ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളായാനില്ല. എത്രയും വേഗം ഏട്ടത്തിയെ എന്നോടടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു…..
എന്റെ കൊച്ചു തലയിൽ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് ചിന്തകൾ മിന്നിമാഞ്ഞു കൊണ്ടിരിന്നു….

റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ ഡൈനിങ്ങ് ടേബിളിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
പാത്രങ്ങളെടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഏട്ടത്തിയെ ആണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇറക്കി വെട്ടിയ നൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ബ്രായുടെ തടവിൽ വീർപ്പു മുട്ടി കിടക്കുന്ന വെളുത്തു കൊഴുത്ത മുലകൾ വിശദമായി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമെനിക്കുണ്ടായി . എൻറമ്മോ …….നല്ല പാലു പോലുള്ള വെളുത്ത കൊഴുത്ത മുലകൾ……..
വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ ജന്മശത്രുവായ്യ എന്റെ ഏട്ടനോട് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നി… ഏട്ടത്തിയുടെ മുലകൾ എന്റെ അരക്കെട്ടിൽ
ചെറുതായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളെടുത്ത് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഏട്ടത്തി അവരുടെ നൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള എന്റെ നോട്ടം കണ്ടത്…

എന്താടാ ഇങ്ങനെ തുറിച്ച് നോക്കുന്നത് ‘?

കണ്ടപ്പോ നോക്കി നിന്നുപോയി….

ഞാനെന്താ ചില്ലുകൂട്ടിലെ പ്രതിമയാണോ.? നോക്കി നിൽക്കാൻ….

ഇങ്ങെനെയൊക്കെ ആണേൽ പ്രതിമയായാലും നോക്കി നിന്ന് പോകും…

“ശ്ശോ , ഭയങ്കര സാധനം തന്നെ. തോറ്റു പോയി ഇതിനെ കൊണ്ട് ”

“യ്യോ ………ഇത്ര വേഗം കീഴടങ്ങിയോ ? ഞാൻ കരുതി കുറച്ചൊക്കെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടിയറവ് പറയുകയുള്ളൂവെന്ന്.

ടാ, അതികം വെളച്ചില് എടുക്കല്ലേ.? ഞാൻ നിന്റെ ഏട്ടത്തിയാ അത് മറക്കണ്ട…

ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വേറെ പലരും അത് മറന്നെന്ന് തോന്നുന്നു…(ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ചൂണ്ടാകൊളുത്ത് എറിഞ്ഞുനോക്കി)

നീ എന്താ പറയുന്നേ മനു, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല…
ഞാൻ വഴിയേ മനസ്സിലാക്കി തരാം…..ഇപ്പൊ സമയമില്ല…..
രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഫുഡ്ഡും തട്ടി ഞാനെന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി..

ഏട്ടത്തിയുടെ സുന്ദര രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ വാണമടി
സമീപ കാലത്ത് വച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളിൽ വച്ചേറ്റവും മികച്ചതായിരുന്നു. അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ഞാൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ആണ്ടു പോയി…….

രാവിലെ എണീറ്റ് എന്റെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ച് കുളിയും പാസ്സാക്കി ഞാൻ റൂമിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി….

ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ.?
അമ്മേ………
എല്ലാരും കൂടി എവിടെ പോയാണാവോ… എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞും ഇല്ലല്ലോ.?…..
ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നു . കതക് പകുതി അടഞ്ഞിരിക്കയായിരുന്നു . ഞാനത് തള്ളി തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു…. മുറിയിലേക്ക് കടന്ന ഞാനും അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏട്ടത്തിയും ഞെട്ടിത്തെറിച്ചത് ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു.

എന്താ മനു ഇത്, കതകിന് ഒന്ന് മുട്ടയിട്ട് വരാമായിരുന്നില്ലേ…..

സോറി,….ഏടത്തി ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ന് ഞാനോർത്തില്ല….
പോവാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വേഗം തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി……

ഏട്ടത്തിയുടെ റൂമിൽ കണ്ട കാഴ്ച്ച എന്റെ സർവ്വ നാടി ഞെരമ്പുകളെയും തളർത്തുന്ന ഒന്നായിരിന്നു…
ഇളം ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ഒരു ബ്രായും അതേ കളറിലുള്ള പാൻറീസുമിട്ട്‌ ബ്രാക്കുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്കുന്ന കൊഴുത്ത മുലകളും അവയുടെ ക്ലീവേജും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പരന്നുള്ള നിൽപ്പ്
വീണ്ടും എന്റെ ഉപബോധമനസില്ലേക്ക് അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിന്നു….

ഏട്ടത്തിയുടെ “മനൂ” എന്നുള്ള നീട്ടി വിളിയാണ് എന്നേ വീണ്ടും യാദാർഥ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത്…..

നീ എന്താ മനു കാണിച്ചേ… ഒരു പെണ്ണിന്, അല്ല ഭാര്യക്ക് വേണ്ടെതെന്താണോ അതെനിക്ക് നഷ്ടമായില്ലേ.?….

എന്ത്.?…

എന്റെ പാതിവൃത്യം അത് പോയില്ലേ…

എങ്ങനെ പോയീന്നാ, നിന്നെ ആരേലും പിടിച്ച്‌ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തോ.?

എന്തിനാ ബലാത്സംഗം, ഇപ്പൊ നടന്നത് പോരെ….
ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും നീ തന്നെ പറ…

അമ്മു എവിടെ.?

അവളും അമ്മയും അമ്പലത്തിൽ പോയേക്കുവാ…
ആണോ , എന്നാ ഏട്ടത്തി ഒന്നിവിടിരുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്…

എന്താ…..

ഇന്നലെ ഞാൻ ഏട്ടത്തിയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അതിലെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു.

എട്ടത്തി ഒന്നു ഞെട്ടി………

എന്തിനാ ഇപ്പ തന്നെ ഞെട്ടുന്നേ ഞെട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നല്ലേ ഉളളൂ…

അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ കണ്ടു…

അതാണോ നീ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നത്.
അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നേരംപോക്കിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ്. അതിലപ്പുറം അതിൽ ഒന്നുമില്ല…

നേരംപോക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തിനാടീ ഒരേ തീമിലുള്ള കഥകൾ തന്നെ നോക്കുന്ന.? അതും ഭർത്താവിന്റെ അനിയനുമായിട്ടുള്ളത്…

അത്….അത് പിന്നെ ഞാൻ….

മനസ്സിലായടീ….കള്ളീ….കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല……

നീയും ഒട്ടും മോശമൊന്നുമല്ലല്ലോ. നിന്റെ കണ്ണെപ്പെഴും എന്റെ മോലേലും ചന്തീലുമല്ലേ…
ചില നേരത്തെ നിന്റെ നോട്ടം കണ്ടാൽ എന്റെ തുണി ഉരിയിണ പോലാ….

അതു പിന്നെ ഇത്രേം കൊഴുപ്പുള്ള ഇതുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ആരായാലും നോക്കി പോവും…അതെന്റെ കുറ്റം അല്ല….

എന്നാൽ നീ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് എന്റെയും കുറ്റമല്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം ശാരിയായില്ലേ…

ഇല്ലല്ലോ….ഒന്ന് കൂടി ശരിയാവാനുണ്ട്….

എന്ത്.?……..

ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്നും പതിയെ എഴുനേറ്റ് ഏട്ടത്തിക്കരികിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി….
പ്രതികരിക്കാനോ ഉള്‍കൊള്ളാനോ കഴിയും മുൻപ് ചുബനം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു….

എന്‍റെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കും പോലെ തോന്നി. ഹൃദയമിടിപ്പ് വല്ലാതെ കൂടി…!

ഏട്ടത്തി ഒരടി പിന്നിലേക്ക് മാറി ഭിത്തിയില്‍ ചാരി നിന്ന് കിതക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എന്ത് പറയണമെന്നോ അറിയാതെ ഞാനും ആകെ വിളറി നിന്നു…..

“ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതല്ല. ഏട്ടത്തിയെ ആദൃമായി കണ്ട നിമിഷം മുതല്‍ ഏട്ടത്തി എന്‍റെ ഉള്ളിലെ ഒരു മോഹമാണ്. ഏട്ടത്തിയെ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇതുവരെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി കാണും എന്ന് ഉറപ്പുമില്ല. ഒരു ഉമ്മയെങ്കിലും വെക്കണമെന്ന് തോന്നി പോയി.”

ഒരുവിധത്തില്‍ അത്രയും പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് ഞാന്‍ ഏട്ടത്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. അമ്പരപ്പ് വിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിലും ഭയം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി…

“ന്നാലും. നീ പെട്ടന്നിങ്ങനെ.”
ഞാന്‍ ഏട്ടത്തിക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്ന് ആ താടിയില്‍ പിടിച്ച് മെല്ലെ എന്‍റെ മുഖത്തിന് നേരേ തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് പരിഭവം നിറഞ്ഞ ആ മുഖം ഞാനെന്‍റെ കൈക്കുമ്പിളില്‍ കോരിയെടുത്തു.

“എനിക്കത്രക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ..”

ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാനാ കവിളുകളിലും നെറ്റിയിലും മാറി മാറി ചുബിച്ചു. ഇത്തവണ ഒട്ടും ധൃതി വെക്കാതെ വളരെ സാവധാനത്തില്‍.

ആ കരതലങ്ങള്‍ ഞാനെന്‍റെ കൈക്കുള്ളിലാക്കി. അവയുടെ പുറത്ത് ഞാന്‍ ചുണ്ടുകള്‍ അമര്‍ത്തി മെല്ലെ ചുബിച്ചു.

എന്ത് പറയണമെന്നോ പ്രതികരിക്കണമെന്നോ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാവാം, ഏട്ടത്തി എന്‍റെ ചേഷ്ടകള്‍ കണ്ട് നിന്നതേയുള്ളൂ….

കരങ്ങള്‍ ഞാനെന്‍റെ തോളില്‍ വെപ്പിച്ച് ഏട്ടത്തിയെ പുണരാനായി ഏട്ടത്തിയെ ശരീരത്തോട് അടുപ്പിച്ച് നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു…

Kambikathakal:  അറവുകാരൻ- 1

അതിഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയില്‍ ഏട്ടത്തി എതിര്‍ ദിശയിലേക്ക് അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിന്നു…

“പ്ലീസ് ഏട്ടത്തി..”

എന്‍റെ ആ അഭ്യര്‍ത്ഥന നിറഞ്ഞ വിളിയില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ ബലം അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയായി…

ഏട്ടത്തിയെ ഞാന്‍ എന്‍റെ ശരീരത്തേക്ക് ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി ഏട്ടത്തിയുടെ കൈകളുടെ അടിയില്‍ കൂടി കൈയ്യിട്ട് ആലിങ്കനം ചെയ്തു.
മെല്ലെ മെല്ലെ എന്‍റെ കൈകള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമായി ഏട്ടത്തിയെ വലിഞ്ഞ് മുറുക്കി.
ആ മാറിടങ്ങള്‍ എന്‍റെ നെഞ്ചിലമരുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.

ശേഷം ഞാനെന്‍റെ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കത്തില്‍ നിന്നും ഏട്ടത്തിയെ സ്വതന്ത്രയാക്കി. ഉടന്‍ തന്നെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നും സ്ഥാനം മാറി കിടക്കുന്ന സെറ്റ് സാരിയുടെ മുന്താണി നേരെ പിടിച്ച് ഇടാനാണ് ഏട്ടത്തി ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്.

“പ്ലീസ് ഏട്ടത്തി, ഇതഴിച്ച് മാറ്റ്.”

“അഴിച്ച് മാറ്റാനോ? എന്തിന്??”

“എനിക്ക് കാണാന്‍..”

ബ്ലൗസിന് മറയായി നിന്ന സെറ്റ് സാരി ഞാന്‍ അഴിച്ച് മാറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏട്ടത്തി രണ്ടു കൈകളും ഉപയോഗിച്ച് മാറിടങ്ങളുടെ ഭാഗം മറച്ചു.

ഞാന്‍ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് മാറി നിന്ന് ആ കാഴ്ച ആസ്വദിച്ചു. കരിപ്പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാവാടയും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബ്ലൗസും. അരക്കെട്ടുകളുടെ സൗന്ദര്യം മറക്കാന്‍ പാടുപെട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോയ ഒരു പാവാട. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായി ഒരു പുക്കിള്‍ ചുഴി. ആലില വയറിന്‍റെയും ഇടുപ്പിന്‍റേയും വശ്യസൗന്ദര്യം ആ ചുഴിയിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നും.
ഞാന്‍ ഏട്ടത്തിയെ ഭിത്തിയോട് ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി ബ്ലൗസിന് മുകളിലൂടെ ആ മാറിടങ്ങള്‍ മെല്ലെ അമര്‍ത്തി. ചുണ്ടുകള്‍ പതിയെ നുകര്‍ന്നുകൊണ്ട് മാറിടങ്ങള്‍ അമര്‍ത്തി രസിച്ചു…..

കാമം അഗ്നിയായ് പടര്‍ന്നു, ഏട്ടത്തിയുടെ മുലകള്‍ എന്‍റെ കൈകളില്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ ഞെരിഞ്ഞമര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു.
നഗ്നമായ ഇടുപ്പില്‍ കൈ അമര്‍ത്തി, കുനിഞ്ഞ് ഏട്ടത്തിയുടെ പുക്കിള്‍ ചുഴിയില്‍ മെല്ലെ ചുണ്ടമര്‍ത്തി. ഉയര്‍ന്ന ശില്‍ക്കാരത്തോടെ ഏട്ടത്തി എന്‍റെ മുടിയില്‍ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു……..

“വേണ്ട, ഇക്കിളിയാകുന്നു, മനു.”
മനു …വേണ്ടാ, പ്ളീസ്….
ടാ…അമ്മയും അവളും ഇപ്പൊവരും…… അവരെങ്ങാനും കണ്ടാൽ അതോടെ തീർന്നു,

ഏട്ടത്തി….പ്ളീസ്…..

ടാ… എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല……..ഇന്ന് രാത്രി വരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷെമിക്ക്. അവരൊറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്റെ റൂമിലേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് നീ എന്നെ കൊതി തീരുന്ന വരെ ചെയ്‌തോ…..
ആ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഭാവം ഞാൻ കണ്ടു……….

ഏട്ടത്തി വേഗം എന്നിൽനിന്നും അകന്ന് മാറി സാരിയെല്ലാം ഞൊടിയിടകൊണ്ട് നേരെയാക്കിയിരുന്നു….

എന്തൊരൈശ്വര്യമാണ്, ആ തിളങ്ങുന്ന മുഖത്തിന്…കണ്ണുമാറ്റാൻ തോന്നിയില്ല..ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തും, സാരിത്തലപ്പിനു മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത, ബ്ലൗസിനുള്ളിൽ നിന്നും കുതറിച്ചാടാൻ വെമ്പുന്ന വെളുത്തുകൊഴുത്ത മുട്ടൻ മുലകളും…

എന്താടാ ഇത്രയ്ക്ക് നോക്കാൻ? ഏട്ടത്തി ചിരിച്ചു.

എന്തുചെയ്യാനാ ഏട്ടത്തി… നിന്നെക്കാണുമ്പോഴെന്റെ കൺട്രോൾ മൊത്തം പോവും…

ടാ, അവര് വരുന്നെണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു… നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിക്ക്…….

പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. എന്റെ പുന്നാര പെങ്ങളും, അമ്മയും എത്തി…..

പിന്നീടങ്ങോട്ട് രാത്രിയാകുന്നത് വരെ സമയം എന്റെ മുന്നിൽ വിലങ്ങുതടി ആയി നിന്നു…
എന്തോ ലോകം കീഴടക്കിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ……..

രാത്രിയിലുള്ള അത്താഴവും കഴിച്ച് തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും അമ്മയും ഏട്ടത്തിയും തമ്മിലുള്ള സംസാരം കേട്ടത്…

ആർക്കാ മോളെ പാല്….

മനുവിനാ അമ്മേ….

അവൻ രാത്രിയിൽ പാല് കുടിക്കറില്ലല്ലോ….

എന്തോ….വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു….

ഏട്ടത്തി അത് പറഞ്ഞോണ്ട് നോക്കിയത് ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണ ഹീറോയുടെ മുഖത്തേക്കും….
ആഹാ…ആനന്ദലബ്ധിക്കിനിയെന്തു വേണം…
ആകെ ചമ്മി വശംകെട്ട ഏട്ടത്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പാല് വാങ്ങികുടിച്ച് ഞാനെന്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. മുറിയിലെത്തി കട്ടിലിൽ ചാരിക്കിടന്നു …..

പത്തരയോടെ കതകിൽ അനക്കം കേട്ടു…. ശബ്ദമില്ലാതെ ഏട്ടത്തി അകത്ത് കയറി കതക് കുറ്റിയിട്ടു..!

കുളി കഴിഞ്ഞ് ഈറൻ മുടി നിവർത്തിയിട്ട്, വിടർന്ന മുഖവും ചെറിയ കണ്ണുകളുമായി ചുവപ്പ് സാരിയുടുത്ത് ഏട്ടത്തി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു…

എന്താ നേരം വൈകിയത്, ഞാൻ എത്ര നേരായി നോക്കിയിരിക്കുന്നു…

അവര് കിടക്കാൻ പോവാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ…..
എന്താ മനു, ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നീ എന്നെ ആദ്യമായി കാണുകയാണോ.?…

ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ഏട്ടത്തിയായിട്ടാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ
അങ്ങനെയല്ലാതെ ആദ്യമായി കാണുകയാണ്…

“എന്റെ പൊന്നു മനുകുട്ടാ, നിന്നെ ഒന്നു വളച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ എത്ര നാളായി
ശ്രമിക്കുന്നതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമാ.
പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം നീ
ഒഴിഞ്ഞുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മുല എത്ര പ്രാവശ്യമാ നിന്നെ തുറന്നു
കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നീ ഭയങ്കര പുണ്യവാളൻ ആയി നടക്കുകയല്ലായിരുന്നോ അന്ന്….”

എന്നിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്നോട് തുറന്നു പറയാതിരുന്നത്….

“അതു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങിനെയാണ് അക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നീ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷേ നീ
എല്ലായിപ്പോഴും വഴുതി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.”

നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ.?…

“ടാ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിയും തെറ്റും ഒന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ തക്ക സാഹചര്യത്തിലല്ല… എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റിയേ തീരു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല.”
……..പിന്നെ, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതു മുതലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്…
നിന്റെ ഓരോ നോട്ടവും എന്റെ തുണിയുരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നീ എന്നെ ഓർത്ത് കൈ പിടിച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടില്ലേടാ…..
……………എന്നോട് സത്യം പറ. ?

അത്….അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ………

ഉരുളല്ലേ മനു എനിക്കറിയാം…………
നീ എന്നെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കുന്ന ചില ദിവസം രാത്രീൽ, കെടക്കുമ്പം നിന്നെ ഓർക്കും. അപ്പോ,
എനിക്കു, പച്ചയ്ക്കു പറഞ്ഞാ, കടി എളകും. ഞാൻ എന്റെ കവയ്ക്കിടേ കയ്യിട്ടു നോക്കും. നല്ല നനവാരിക്കും അവിടം മുഴുവൻ….

എന്നിട്ട്………

എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ, വല്ല ഏത്തക്കയോ മറ്റോ കുത്തി കേറ്റി കഴപ്പ് തീർക്കും…….
എഴുന്നേറ്റു നിന്റെ റൂമിലേക്കു വന്നാലൊ എന്നു പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്….

“നിന്നെയും ഞാൻ എന്തു മാത്രം മോഹിച്ചെന്നറിയാവോ…..
പക്ഷേ നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്നു എനിക്കറിയില്ലല്ലോ…”
അല്ല, ഇനി അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.
നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം…അല്ലേ ഏട്ടത്തി……

ശ്ശൊ, എന്നെ എട്ടത്തീന്ന് വിളിക്കല്ലേടാ ചക്കരേ…! മോളെന്നോ, പുന്നാരേന്നോ, എടീ രാധികേ എന്നോക്കെ വിളിക്ക്….!

ഞാന്‍ പതിയെ അവളുടെ താടിപിടിച്ചു ഉയര്‍ത്തി. അഴിച്ചിട്ട മുടിയിഴകളില്‍ നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റു വീഴുന്നു. ചുണ്ടുകള്‍ ഓറഞ്ച് അല്ലികള്‍ പോലെ, അതിലെ മധുരം നുകരാന്‍ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുംപോലെ അവ വിറകൊണ്ടു……

ഞാൻ ഇരു കൈകളിലും അവളുടെ മുഖം കോരിയെടുത്ത് അഗാധനീലിമയാർന്ന അവളുടെ മിഴികളിലേക്കുറ്റു നോക്കി. ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തു……

ഏട്ടത്തിയുടെ പവിഴാധരങ്ങളും എന്റെ ചുണ്ടുകളും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്നു. ഒരു ദീർഘ
ചുംബനത്തിൽ ഞങ്ങളിരുവരും ഒത്തു ചേർന്നു…. ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ പരസ്പരം വലയം ചെയ്തു.
ഏടത്തിയുടെ ബ്ലൗസിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കൂടി എൻറ കൈകളും, എൻറ ഷർട്ടിന്റെ പുറം
ഭാഗത്ത് കൂടി ഏട്ടത്തിയുടെ കൈകളും പരസ്പരം അലഞ്ഞ് നടന്നു. എനിക്ക് കുടിക്കാനായി
ഏട്ടത്തി സ്വന്തം റോസാപ്പൂ ചുണ്ടുകൾ വിടർത്തി തന്നു. അവയെ വിഴുങ്ങി ഞാൻ
ഈമ്പിയീമ്പിക്കുടിച്ച് അവയിലെ തേൻ തുള്ളികൾ മുഴുവനും ഊറ്റിക്കുടിച്ചു……..

ഞാൻ വന്ന്യമായ ആവേശത്തോടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തി ഏട്ടത്തിടെ ദേഹം മുഴുവന്‍ ചുംബിച്ചു……….
പതിയെ, അവളുടെ സാരിത്തലപ്പ് മാറത്ത് നിന്നും അഴിച്ചു മാറ്റി…….

“…കൊതിയൻ…”

ബ്ലൗസഴിക്കടീ…..

” ആവശ്യമുള്ളാര് അഴിച്ചോ….”

ഞാൻ ബ്ലൗസിന്റെ ഹുക്കെല്ലാം ഊരി. ബ്ലാക് ബ്രായിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന വെണ്ണ മുലകൾ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി. കുണ്ണയും തള്ളിക്കാണും. പാലും കൂടെ പോയാവോ?…

“എന്നാ മുലയാ എന്റെ രാധുക്കുട്ടി? ഇതൊന്നു കുടിച്ചു തീരണേൽ ഒരു ദിവസം പോരല്ലോ?”, ബ്ലൗസിന്റെ പുറത്തു കൂടെ രണ്ടു മുലകളിലും പിടിച്ചു ഞെക്കി കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു…..
“ഹോ! കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ മുത്തേ. ഊരിക്കെ ഒന്ന് വേഗം. ഞാൻ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ”….

‘”നീ, ബ്രായുടെ കൊളുത്ത് ഒന്ന് അഴിച്ചു താടാ..”

ഞാൻ ബ്രായുടെ കൊളുത്ത് ഊരി വിട്ടു…അവൾ പതുക്കെ ബ്രാ ഊരി താഴെക്കിട്ടു….

എന്റെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവേ ഞാൻ എന്നാ ഈ കാണണേ.?
ഇതെന്നാടീ ഇത്…..പിള്ളേര് കളിക്കണ ഫുട്ബോൾ വരെ തോറ്റു പോവുമല്ലോ.? ഇതെങ്ങനെ നീ താങ്ങികൊണ്ടു നടക്കുന്നു………..

പോടാ….തെമ്മാടി………….അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല…

പിന്നേ…നീ ഇതിന് എന്ത് വളമാ ഇടുന്നേ.?

നല്ല ഒന്നാന്തരം കൈ വളമാ……

സ്വയംകൃതി ആണോ. അതോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വല്ല ഇരുണ്ട കൈകളുമുണ്ടോ.?
ബ്രാക്കുള്ളിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് കുതറിച്ചാടിയ മുഴുത്ത മുലകളിൽ നോക്കികൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു……

പോടാ…ഇത് ഞാൻ സ്വയമായി അദ്ധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാ……
“ഇതാണെന്റെ സ്വത്ത്……….
നിനക്കു വേണോ….ഇന്നാ….എടുത്തോ … ഇന്നേ വരെ നിന്റെ ഏട്ടൻ പോലും തൊടാത്ത നിധിയാ….ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്റെ കണ്ണന്…..”

” ഞാനൊന്നു തൊട്ടോട്ടേ…”

“തൊടെന്റെ കണ്ണാ…. പിടിച്ചു ഞെരിക്കെന്റെ കണ്ണാ……. നിനക്കെങ്കിലും എന്നെ
ഒരു പെണ്ണാക്കാവോ … ഇന്നെങ്കിലും…”

ഇന്ന് മാത്രമല്ലടി ഈ ജന്മം മുഴുവൻ നീ ഇനി എനിക്കുള്ളതാ എനിക്ക് മാത്രം…വേറൊരു പൂറിമോനും കൊടുക്കില്ല ഞാൻ….!
ഇതിനിടെ ഒരു കയ് കൊണ്ടു ഞാൻ അവളുടെ മുലകളിൽ തഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു….

” നീ എന്നാ ചെയ്യുവാ ?…. പിടിച്ചൊടക്കെടാ…..ആഹ്…വായിലോട്ടു വച്ചു
കുടിക്കെന്റെ കണ്ണാ…”

ഞാൻ പിടിച്ചു ഞെക്കി. എന്തൊരു കട്ടി,
എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരു പടൂമ്പൻ തന്നെ, ഇത്രേം നല്ല മധുരക്കനികൾ കൈയ്ക്കുള്ളിൽ കിടന്നിട്ടു തൊടാത്ത പൊട്ടൻ……..
ഞാൻ രണ്ടിലും മാറി മാറി ഞെക്കി, ശക്തിയായി ഞെരിച്ചു. അവൾ അതുകണ്ടു സുഖിച്ചു, ഞെളിഞ്ഞു, പിരിഞ്ഞു. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ പരസ്പരം കോർത്തു നുണയുകയായിരുന്നു….

ടാ…പതുക്കെ ഞെരിക്ക്…..എനിക്ക് നോവുന്നു…..

മിണ്ടാതിരിക്കടീ കൂത്തിച്ചി. ഞാനിതൊന്ന് ഉടച്ച് വാർത്തെടുക്കട്ടെ….,
ആ കൊഴുത്ത മുലപ്പന്തുകളിൽ ഞാൻ അമർത്തി ഞെരിച്ചു. മുലഞെട്ടുകളിൽ നുള്ളി വലിച്ചപ്പോൾ ഏട്ടത്തിയുടെ തേങ്ങൽ ഉച്ചത്തിലായി…..

ദാഹിക്കുന്നടീ…..

അച്ചോടാ. അമ്മടെ കുട്ടിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ.
ഇന്നാ ഇച്ചിരി അമ്മിഞ്ഞ കുടിച്ചോ…
ഏട്ടത്തി കുനിഞ്ഞ് എന്റെ നെറ്റിയിന്മേൽ അമർത്തി ചുംബിച്ചു.പിന്നെ എന്നെ ആനന്ദാനുഭൂതിയുടെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗങ്ങളിലേക്കാനയിച്ചു കൊണ്ട്
അവരുടെ മുല ഞട്ടെടുത്ത് എൻറെ വായിലേക്ക് തിരുകി വച്ചു തന്നു . എന്റെ തല അവരുടെ
കൈയിൽ താങ്ങി എന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മുലയൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ
സൗഭാഗ്യത്തിൽ പരമ സന്തുഷ്ടനായി ഞാൻ അവരുടെ ഇരു മുലകളും മാറി മാറി നുണഞ്ഞു.
ഏട്ടത്തിയുടെ കൈകൾ എൻറ തലക്ക് പിറകിൽ ശക്തിയായി അമർന്ന് എന്റെ തല അവരുടെ മുലകളിലേക്ക് അമർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു…….

“ഞാൻ ഏട്ടത്തിയുടെ ഇളനീർകുടങ്ങൾ ചുംബനങ്ങളാൽ മൂടി….”

“ടാ, ഇങ്ങനെ ഉമ്മ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ ഞെട്ട് നിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി നുണയണം, പിന്നെ വലിച്ച് കുടിക്കണം, ഒപ്പം നാക്കു കൊണ്ട് അതിൽ മെല്ലെ നക്കണം.“

ഞാൻ നാവ് കൊണ്ട് ഏട്ടത്തിയുടെ മുല ഞെട്ടുകൾ നക്കി വലിച്ചു…….
പിന്നെ ഒരു മുല പിടിച്ച് ഞെരിച്ച്‌ മറ്റേത് വായിലിട്ടൂമ്പി. രണ്ട് മുലകളും മാറിമാറി ആർത്തിയോടെ ചപ്പിവലിച്ചു……അവളുടെ ആ വീർത്തുന്തിയ മുലഞെട്ടിൽ ഞാൻ ശക്തിയായി കടിച്ചു വലിച്ചു….

കുറുമ്പ് കാട്ടാതെ കണ്ണാ…….പതിയെ കുടിക്ക്…

ഞാൻ മുലചപ്പുന്നതിന്റേയും, ഏട്ടത്തിയുടെ അമർത്തിയ തേങ്ങലിന്റേയും ശബ്ദം മാത്രം അവിടെ പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ കേട്ടു…….

കുട്ടാ, എനിക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടെടാ…അങ്ങനെ മാറി മാറി എന്റെ മുല കുടിക്ക്…

ഞാൻ മുലകൾ ഓരോന്നായി വായിലെടുത്തു വലിച്ചു ചപ്പാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയ ഞെട്ടുകളാണെങ്കിലും മുലക്കണ്ണുകൾ സഹിതം വായിലെടുത്ത് വലിച്ചു കടിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണു
സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കേറാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടത്തിൽ അവൾ അവയുടെ ചുവട്ടിൽ പിടിച്ചു എന്റെ വായിലേക്കു തള്ളിത്തരികയും ചെയ്തു……

രണ്ടു മുലകളും ഞാന്‍ ഏറെനേരം കുടിച്ചു. കുടിക്കുന്തോറും ഞെട്ടുകള്‍ കൂടുതല്‍ വീര്‍ത്തുവന്നു. രണ്ടുമുലകളിലും എന്റെ ഉമിനീര്‍ തെളിഞ്ഞുനിന്നു……

കണ്ണാ…..” ഏട്ടത്തി കുറുകി.
ഞാൻ മുലയിൽ നിന്നും പിടുത്തം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഏട്ടത്തിയെ നോക്കി. ഏട്ടത്തി ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ചു കാണിച്ചു….

“കഴക്കാൻ തുടങ്ങിയോടി കള്ളി?” ഞാൻ ചോദിച്ചു.

“ഉം..”, ഏട്ടത്തി മൂളി……

“എന്നാൽ എന്റെ മുത്ത് മൊത്തം ഊരിക്കൊ”…….!

ഏട്ടത്തി, ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു……..

“അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം ഇവിടെ തുണിയുടുത്ത് നിന്ന് സുഖിക്കേണ്ട ” എന്റെ ഷർട്ടിൻറ
ബട്ടണുകൾ അഴിച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞു… പിന്നെ എൻറ ഷോട്സും, ഷഡ്ഡിയും എന്നിൽ
നിന്ന് വിമുക്തമാക്കി എവിടേക്കാ എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിരുവരും പൂർണ്ണ നഗ്നർ……..

ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ പരസ്പരം
ഒട്ടിച്ചേർന്നു. കൈകൾ പരസ്പരം കെട്ടി വരിഞ്ഞു.
ഏട്ടത്തിയുടെ മാറിലെ നിറകുടങ്ങൾ
എന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്നമർന്നു…. സാവധാനം പുറകിലേക്ക് നടന്ന് ഏട്ടത്തി കട്ടിലിൽ
ഇരുന്നു. പിന്നെ മലർന്ന് കിടന്ന് എന്റെ കൈകൾ അവരിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചു …..

ഏടത്തിയുടെ പതുപതുപ്പുള്ള നഗ്ന ദേഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് വീണു. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ഞാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പൂർണ്ണ നഗ്നമായ ദേഹത്തിലമർന്നു….

ഏട്ടത്തിയുടെ വീർത്ത് വലുതായ കുത്തുമുലകൾ എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാരം കൊണ്ട് അമർന്നുടഞ്ഞു…
എനിക്ക് അധീനയായി എന്റെ ദേഹത്തിന്റെ ഭാരം വഹിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന എന്റെ പെണ്ണിൻറ
ചൂടുള്ള ശരീരം ഞാൻ ഇറുകെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി…
ഏട്ടത്തിയും താഴെ നിന്ന് എന്നെ അവരുടെ
കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റി വരിഞ്ഞു… , ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഒരു മധുര ചുംബനത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകി. സുദീർഘമായ ഒരു ചുംബനം. അത് എത്ര നേരം നീണ്ട് നിന്നുവെന്നറിയില്ല…

ഞാൻ വീണ്ടും താഴോട്ടിറങ്ങി. ഒട്ടിയ വയറിൽ, പുക്കിൾകുഴിയിൽ, എന്റെ നാവുരുമ്മി. അവൾ കിടന്നു പുളഞ്ഞു… വീണ്ടും താഴോട്ട്….

എന്നാ കുണ്ടിയാടി ഇത്?……..
ഞാനവളെ തിരിച്ചു കിടത്തി ആ വെണ്ണക്കട്ടി പോലുള്ള കുണ്ടികളിൽ മൊത്തം ഉമ്മകൾ വെച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏട്ടത്തിയൊന്ന് കോരിത്തരിച്ചു… ഇടയ്ക്കു ഞാനാ കുണ്ടിയിൽ ഒന്ന് കടിച്ചപ്പോൾ ഏട്ടത്തി കിടന്ന കിടപ്പിൽ ചാടിപ്പോയി…..

“നീ ഒരു മുതല് തന്നെ മോളെ. നിന്റെ കുണ്ടി കൂടെ ഞാൻ പൊളിക്കും മുത്തേ”,

“”sbmant¨mXm NÅm”, G«¯n Wn¶v sNm©n…

Mm³ G«¯ns] ko*pw Sn^n¨pNnX¯n, F¶n«m H`n¡p¶ bq_nsâ bnaÀ¸nt`¡v kn^`pNÄ N]än]n_¡n G«¯n H¶p kn_¨p…

Fsâ bqs_m¶v H¶p W¡Xm Np«m……..
Nj¨n«p k¿”, G«¯n SpXNÄ Nk¨p sk¨v f`À¶p NnX¶p sNm*v b_ªp…..

G«¯n]psX fnWphfm] bq_n Mm³ bSns] SjpNn St`mXn….

Dw……W¡Xm Np«m, W¡n Np«n¡v……

G«¯n]n Wn¶pw D]À¶ lÐw Fsâ knNm^w C^«n¸n¨p… SpXNÄ AfÀ¯n bnjnªp sNm*v B Cawbqänt`¡v
Mm³ fpOw AXp¸n¨p bnXn¨p G«¯n]psX bqÀ f\¯p…kÃms¯m^p kloN^\ PÔw….
“”””Fsâ I^t¡, F¶m hpPÔfmXn.? Smf^¸qÀ B\tÃm tfmsa?”

“”””f\t¯m*n^n¡msS sbman¨v Sn¶Xm f]nt^”………

Sn¶mXn, Nq¯n¨n……
Mm³ Wm¡psNm*v G«¯n]psX bqän W¡m³ SpX§n. bqÀ Im`n NqsX Fsâ Wm¡v A£^§Ä ^In¨psNm*n^n¶p…..

bq_nsâ Im`nt`¡v Wmkp NqÀ¸n¨n_¡n]t¸mÄ tfman G«¯n]psX N^¨nÂ. Fsâ fpXn¡p bnXn¨n^p¶ kn^`pNÄ bns¶]pw fp_pNn. Fsâ fpOw B bq_nt`¡fÀ¯n. Mm³ B sNmjp¯ I´nNan Sm§n¸nXn¨v , Ft¶mXXp¸n¨v, GX¯n]psX D_k sbm«ns]m`n¡p¶ bq_v W¡nt¯mÀ¯n. B SpXNÄ kn_¨pSpap¼n….

Kambikathakal:  വാവയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ - 4

bqÀIp*pNÄ¡nX]n fpNant`¡v S` Wo«n Wn¡p¶ N´v N*Spw Mm³ Wmkv sNm*SnsW AfÀ¯n W¡n…..
AknsX Mm³ Ip*pNan_p¡nk`n¨p. GX¯n bns¶]pw tS§n.

Hmiv…… tfmtW…. {em´pbnXn¡ps¶Xm……
Aiv……Np«m.WÃ hpOfp*v. Fsâ N´v sfm¯w km]n`m¡n I¸n k`n¡Xm…….

Mm³ N´nsW W¡n]pw, fp¯n]pw, NXn¨p k`n¨pw, Du¼n]pw Hs¡ G«¯ns] Nmf hpO¯n B_mXn¨p…..

Fsâ …. NÅ¡®m… FWn¡p hin¡p¶nsÃXm……
WnÀ¯tÃXm… At¿m …… .MmWn¸w….. FWn¡p ks¿sâ N®m …..Aiv…. sI¿v ….sI…t¿m……. imkp……..

AkÄ ^*p N]v sNm*pw Fsâ S` bnXn¨fÀ¯n. sN«n Wn¶ knNm^¯nsâ A\ sbm«n. AkÄ A^s¡s«m¶p sk«n¨p….

കാലുകളുയർത്തി എന്റെ തല അമർത്തി പിടിച്ചു. എങ്കിലും ഞാൻ ബലമായി നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മലവെള്ളപാച്ചിൽ പോലെ ആ വിടർന്ന പൂറിൽ നിന്നും കാമനീര് ആർത്തൊഴുകി. അതെന്റെ ചുണ്ടിലും വായിലും മൂക്കിൽ വരെ തെറിച്ചു… തെറിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ യോനീതലം വിറയ്ക്കുന്നത് എന്റെ ചുണ്ടിൽ
അറിയാമായിരുന്നു. ഇക്കിളിയാകുന്നതു വരെ ഞാൻ നക്കൽ തുടർന്നു….
ഇക്കിളിയും സുഖവും കൊണ്ടവൾ പുളഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഇക്കിളി സഹിക്കാതായപ്പോൾ അവൾ ബലമായി എന്റെ തല പിടിച്ചു പൊക്കി….

അല്പം കഴിഞ്ഞു അവൾ കണ്ണു തുറന്ന് എന്നെ നോക്കി, ഒന്നു ചിരിച്ചു….
അതുകഴിഞ്ഞവൾ എന്നെ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് എന്റെ കാലുകൾക്കിടയിലായി മുട്ട് കുത്തി നിന്നു…….
ടാ…എനിക്ക് ഇവനെ വേണം….നിന്റെ….ആനകുണ്ണ…. അതെനിക്ക്‌വേണം……

“എന്റെ കുണ്ണ വേണോടി ചരക്കു മോളെ?”…

“വേണം. ഇങ്ങോട്ടു താടാ, കുട്ടാ”
നിന്റെ ഈ ഉരുക്കു കുണ്ണ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് പോൺ ക്ലിപ്‌സിലെ നായികമാരെ പോലെ വായിലിട്ടു ഊമ്പുന്നതു ഓർത്തിരിക്കുവാരുന്നു ഞാൻ…

എടുത്തൊടീ….എന്നിട്ട് എന്നെ നന്നായി ഒന്ന് ഊമ്പി,സുഖിപ്പിച്ചു താ…….

ഏട്ടത്തിയുടെ വിരലുകൾ എന്റെ കുണ്ണയുടെ മുഴുത്ത തണ്ടിലമർന്നു. ഒന്നു ഞെരിച്ചു. ആഹ്… എന്റെ നടു പൊന്തിപ്പോയി. പുതിയ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ ഏട്ടത്തി കടമുതൽ മകുടം വരെ തഴുകി….. എന്നിട്ടവനെവനെ ചുംബനം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു…

എനിക്ക് കാലിന്റെ പെരുവിരൽ മുതൽ തലയിലേക്ക് എന്തോ ഉരുണ്ടു കേറി….
ഏട്ടത്തി, കുണ്ണ മൊത്തമായി വായക്കകത്താക്കി, പതിയെ ഊമ്പി ഊമ്പി വലിച്ചു…
ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ നടുവ് വളച്ച് കുണ്ണ മുമ്പോട്ട് തള്ളിക്കൊടുത്തു….
എന്റെ ഉണ്ടയിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കികൊണ്ട് ഏട്ടത്തി കുണ്ണ വായിൽ കയറ്റി നല്ലപോലെ ഊമ്പാൻ തുടങ്ങി….

വദനസുരതം തരുന്ന ഭ്രാന്തമായ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാന്‍ അവള്‍ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കിടന്നു….

മതിയെടി ഊമ്പിയത്. ഇല്ലേൽ പാൽ പോകും”, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടത്തി കുണ്ണ വായിൽ നിന്നും ഊരിയിട്ട് കിണുങ്ങി…

“ടാ, എനിക്ക് കുറച്ചൂടെ ഊമ്പണം. നിന്റെ കുണ്ണ ഊമ്പിയിട്ടു കൊതി തീർന്നില്ല.” അവളെന്റെ കുണ്ണ തൊലിച്ചടിച്ചു കൊണ്ട് കൊഞ്ചി…..

ടീ, ഇനിയും ഊമ്പിയാൽ മോളുടെ വായ ആകെ വൃത്തികേടാവും….

അവർ കണ്ണു കൊണ്ട് അത് സാരമില്ലെന്ന മട്ടിൽ ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുണ്ണയൂമ്പൽ തുടർന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാനായില്ല. അവളുടെ
കുണ്ണയൂമ്പലിനോടൊപ്പം ഞാനും എന്റെ അരക്കെട്ട് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിപ്പിച്ചു… എന്നെ ആകെ ഷോക്കടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എൻറെ കുണ്ണയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാൽ റോക്കറ്റ് അവളുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ചീറ്റി…..
പിന്നെ …നിർത്താതെ….പല തവണ….
ഏട്ടത്തി അതെല്ലാം ഒരറപ്പുമില്ലാതെ ആർത്തിയോടെ കുടിച്ചിറക്കി…..

കുണ്ണപ്പാലിന്റെ ഒരംശം പോലും എന്റെ തുടയിലോ മകുടത്തിലോ ഇരിക്കാതെ ഒക്കെ എന്റെ കഴപ്പി കുടിച്ചുവറ്റിച്ചു……
അവസാന തുള്ളിക്കൂടി കുണ്ണ തലപ്പിൽ നിന്നും നക്കിയെടുത്ത് ഏട്ടത്തി നിർവൃതിയോടെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി…..

“എന്നാ ടേസ്റ്റാടാ നിന്റെ പാലിന് എത്ര കുടിച്ചിട്ടും കൊതി തീരുന്നില്ല…”
” ദേ ഒരുത്തന്റെ കിടപ്പു കണ്ടോ… ഇച്ചിരെ മുമ്പ് എന്തൊരഹങ്കാരമായിരുന്നു…
പാവം..”

” അതു നീയവന്റെ പാല് മൊത്തം കറന്നെടുത്ത് വെഷമിപ്പിച്ചട്ടല്ലേ… “

” ഞാൻ വെഷമിപ്പിച്ചെങ്കി… പരിഹാരവും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം…” ഇതും പറഞ്ഞ്
തളർന്നു കിടന്ന കുണ്ണയെടുത്തവൾ തല വായിലാക്കി ഒന്നു നുണഞ്ഞു……

“ടാ…..ഇതിത്ര പെട്ടെന്ന് പിന്നേം മൂത്തോ”
എന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഏട്ടത്തി ചോദിച്ചു…

മൂന്ന് വാണം അടുപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത്….
ഇപ്പൊ എന്റെ പൊന്നുമോള് ഇങ്ങു വന്നേ….
എന്നിട്ട് ആ കാലൊന്ന് നന്നായി വിടർത്തി മലർന്ന് കിടന്നു തന്നേ……….
ഞാനെന്റെ കുട്ടനെ ആ പൂങ്കാവനത്തിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കട്ടെ….

ഏട്ടത്തി സൈഡിലേക്ക് മാറി മലർന്ന് കിടന്നു തന്നു……
ഞാൻ എണീറ്റ് ആ കവക്കൂട്ടിലേക്ക് മുഖമടുപ്പിച്ചു. പൂറിന്റെ മേൽ ഭാഗം രണ്ടു കയ് കൊണ്ടും അകത്തി, കന്തിൽ നക്കാൻ
തുടങ്ങി. ചുണ്ടു കൊണ്ടു കടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടു ആ കള്ളിക്കന്ത്
തെന്നിപ്പോകുന്നു. അവസാനം പാവാടയെടുത്തു കന്തൊന്നു തുടച്ചു. എന്നിട്ടു അതു
കടിച്ചെടുത്തു….

” എന്തു സുഖം… കടിച്ചു… തിന്നു കുട്ടാ… ആഹ് തിന്നു… വലിച്ചു കുടിക്ക്… “

വിടർന്നിരുന്ന കന്തും കൂട്ടിൽ ഞാൻ എന്റെ നാവമർത്തി നക്കി……..
പൊളിച്ചു വച്ചിരുന്ന പൂററിലേയ്ക്കു ചൂണ്ടുവിരലും നടു വിരലും കൂട്ടിയിറക്കി, വിരൽ പണ്ണൽ തുടങ്ങി.
ഏട്ടത്തി അരക്കെട്ടിട്ടു വട്ടം ചുറ്റിച്ചു.

” പോരടാ കുട്ടാ…കഴപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല…”
നിന്റെ കുണ്ണ കേറ്റ്…. വേഗം, കേറ്റ്…….
അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തല ഞാൻ തള്ളിക്കേററും…..

“കഴപ്പി മോളെ നിനക്ക് മൂത്തു നിക്കുവാ അല്ലെ?”

“അതേടാ, നിന്റെ കുണ്ണ കണ്ടാൽ പിന്നെ ആർക്കാടാ കഴക്കാത്തതു?”
“എടാ..കുട്ടാ..മുത്തേ..അടിക്കടാ.. അടിച്ച് പൊളിക്ക് മോനെ…പൊളിക്കടാ..എന്റെ പൂർ പൊളിച്ച് താടാ”, ഏട്ടത്തി കഴപ്പ് മൂത്ത് കിടന്ന് പിടഞ്ഞു…..”

ഞാനെന്റെ വെട്ടിവിറക്കുന്ന കുണ്ണ ഏട്ടത്തിയുടെ പൂർച്ചാലിലിട്ട് അമർത്തിയുരച്ചു…..
“എടാ മയിരേ, വെച്ച് വിറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ അടിച്ചു കേറ്റടാ”,

“കേറ്റാടി കഴപ്പി പൂറി. നിന്റെ പൂർ ഞാനിന്നു പൊളിക്കൂടി അവരാതി”,
പിളർപ്പിനകത്തേക്ക് കുണ്ണ തിരുകിവെച്ച് ഞാൻ ശക്തിയായി താഴോട്ടമർത്തി…

“ആ…ആ…അമ്മെ..ആ”, ഏട്ടത്തി കാറിപ്പൊളിച്ചു.
“ആ..എന്നാ തള്ളാടാ തള്ളിയെ? എന്റെ പൂർ പൊളിഞ്ഞല്ലോ?”,

“പൊളിയട്ടടി പൂറി. നിന്റെ കഴപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ട് പൂറി. ഏത്തപ്പഴം കേറ്റുന്ന പോലെയല്ലാടി നല്ല കുണ്ണ കേറുന്നത്”…..

ഞാൻ പതിയെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏട്ടത്തിയുടെ പൂർ നല്ലപോലെ ചുരത്തിയത് കൊണ്ട് കുണ്ണ നല്ലപോലെ തെന്നിക്കയറി….

എന്റെ മുഴുത്ത ത്രസിക്കുന്ന ആണത്തം ഏട്ടത്തി വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. . ഏടത്തിയുടെ കാലുകൾ എന്റെ അരയിൽ ചുറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ ചന്തികൾ ചലിപ്പിച്ച് കേറ്റിയിറക്കി….

പൂറുനിറഞ്ഞ് കുണ്ണ കയറിയിറങ്ങുന്നതിന്റെ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടവൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു…

മനൂട്ടാ, എനിക്ക് വരാറായെടാ, അടിച്ചുപൊളിക്കെൻറ കുട്ടാ , നല്ല സ്വയമ്പൻ പൂറല്ലെടാ എന്റെ, നിന്റെ കുണ്ണക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ.?….
“ഹാ.. എൻറെ പൊന്നേ… അങ്ങിനെ ആഞ്ഞടിക്ക്.. ഹാ..”ആആഹ്‌. ന്ത് സുഖമാ…!

“എന്നാ ഒഴുക്കാടി പൂറി. അണക്കെട്ടു തുറന്നു വിട്ട പോലെയുണ്ടല്ലോ.”

“നിന്റേതു എന്നാ കുണ്ണയാടാ മയിരേ. പിന്നെ ഒഴുകാതെയിരിക്കുമോ.”

എന്റെ കുണ്ണ അവളുടെ വഴുവഴുത്ത പൂറ്റിൽ നിരന്തരം കയറിയിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
അവളാ പരമസുഖത്തിൽ ലയിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു……….!

“ആഹ്ഹ്.കു.ട്ടാ.എന്റെ.പൊ.നേ..ആഹ്.വരുന്നെടാ.എ.നി.ക്ക്.വരു.ന്നെടാ..”
” അഹ്ഹ്ഷ ..മമം ….അടിക്കാടാ……….
ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്സ്…അടിച്ചുപൊളിക്ക്…..ഉഫ്…ഹ്മ്മ്മ്മ്…….
“ആഹ്ഹ്..ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്.ഒഓഹഹഹ…പോ.പോ.പോയി.അഹ്ഹഹ.അഹ്ഹ്ഹ്ഹ്
നിമിഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന രതിമൂർഛയുടെ നിർവൃതിയിൽ അവൾ കുഴഞ്ഞ് വീണു….!

കുറച്ച് നേരം കൂടി അവളുടെ ദേഹത്ത് കിടന്നിട്ട് ഞാന്‍ പതുക്കെ ഇറങ്ങി അവള്‍ക്കരികിലായി കിടന്നു……
അവളെന്റെ ദേഹത്തേയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി കയറിക്കിടന്ന് അവള്‍ എന്നെ ഇറുകെപ്പുണര്‍ന്നു……

“എന്റെ ജീവിതത്തിലാദ്യാ മനൂട്ടാ ഇങ്ങനെ…..! പണ്ണണങ്കിലിങ്ങനെ പണ്ണണം…..പൂറിന്റെ കടി മാറ്റുന്ന കുണ്ണ തന്നെ നിൻറത്. ഇനി ഞാനിതില് കൊറെ കളിക്കും”…….
ഈ പരിപാടി ഇത്രേം സുഖമുള്ളതാണെന്ന് ഞാനറിഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് നേരം എനിക്ക് ജീവിനില്ലായിരുന്നു….!

അപ്പൊ, എന്റെ ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പടൂമ്പൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ലേ.?
ആ മൈരന്റെ കാര്യം നീ ഓർമിപ്പിക്കല്ലേ….

എന്തേടീ, അവന് കുണ്ണ ഇല്ലേ.?

ഇള്ളതിലും ഭേദം ഇല്ലാത്തതാ……
രണ്ട് ഇഞ്ച് കുണ്ണേം കൊണ്ട് നാല് കുത്തും കുത്തി അവന്റെ കാര്യോം സാധിച്ച്‌ ആ മൈരൻ തിരിഞ്ഞു കിടക്കും….!
കുണ്ണക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ പൂറിമോന് ഒന്ന് വിരലെങ്കിലും ഇട്ട് എന്റെ കഴപ്പ് മാറ്റി തന്നൂടെ…
അതുമില്ല….ഭാഗ്യത്തിന് ശല്യം വേഗം ഒഴിവായികിട്ടി…ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരിന്നു…..

അയ്യേ…ആ മൈരന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പിറ്റേന്നുള്ള മട്ടും ഭാവോം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ നിന്നെ പണ്ണി തകർത്തു കാണുമെന്ന്….

പിന്നേ…പണ്ണി തകർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുതല്….

അല്ല, വിവാഹത്തിന് മുന്നേ നിനക്ക്‌ വേറെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ.?

ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ എന്താ ചെക്കന്റെ ശുഷ്‌കാന്തി….

പറയടീ, കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു സുഖം…….

ഉം…അങ്ങനെ ആണുങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഇണ്ടായിരുന്നില്ല…..

പിന്നെ.? ആരുമായിട്ടാ……..

ടാ…ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പടിക്കുമ്പോ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലാ നിന്നിരുന്നേ, അപ്പൊ അതിന്റെതായ ചില കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്…

നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലെസ്ബിയൻ ആണോ.?…

എന്റെ കണ്ണാ, നീ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കാതെ, എല്ലാം അങ്ങ് ഊഹിച്ചെടുത്തോണം…

നീ, ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു പറ പെണ്ണേ ഞാൻ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ.?…

ഇന്നത്തോടെ ലോകം അവസാനിക്കാനൊന്നും പോണില്ലല്ലോ, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് എനിക്ക് ഡേറ്റാവുമ്പോൾ, എന്റെ കുട്ടന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതാകുമ്പോൾ പറയാം…….!

അതല്ല, ഈ കഴപ്പും വച്ച് ഇത്രയും നാളും നീ എങ്ങനെ സഹിച്ചു നിന്നടീ ഇവടെ.?

എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കും ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ താൽക്കാലിക ശമനത്തിന് ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ.?

ഇവിടെയോ.?……ആര്.?………….

വേറാരാ, നിന്റെ പുന്നാര അനുജത്തി……

ടീ….മൈരേ നീ അവളെയും നശിപ്പിച്ചാ.?…
പിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊതല്……. അവൾക്ക് എന്നെക്കാളും മുടിഞ്ഞ കഴപ്പാടാ……
ഏത്തക്കേം, വഴുതനേം ഒന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഡിൽഡോയോ മറ്റോ വാങ്ങിക്കണംന്നും പറഞ്ഞാ പുള്ളിക്കാരിത്തീടെ നടപ്പ്. വേഗം ഒരു ചെറുക്കനെ എവിടുന്നേലും കണ്ട് പിടിച്ചോ.? അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പുന്നാര പെങ്ങള് ഇപ്പടുത്ത് കയ്യിലിരിപ്പാവും….

ച്‌ച്ഛേ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതടീ, എന്റെ അമ്മു പാവല്ലേ……

നല്ല പാവയാ,…നിനക്കെന്തറിയാം…….!
“ബസ്സിൽ ആമ്പിള്ളേര് ജാക്കി വെച്ചും മുലക്ക് പിടിച്ചും കഴപ്പിളകിയാ അവളു വന്നു കേറുന്നത്.
ഇവിടെ വന്നാലോ? എന്നെക്കൊണ്ട് പൂർതീറ്റിക്കൽ തന്നെ പണി. അവരാതി മോൾ”.
“പിന്നെ ശനിയും ഞായറും രണ്ടു തവണ ,മൂന്നു തവണ, അവളുടെ കഴപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും തീറ്റിക്കൽ”…
പിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, നല്ലഅസ്സൽ വരിക്ക ചക്കയാ മോനെ…….

അപ്പൊ അവള് നിനക്ക് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്തു തരില്ലേ.?…..

അതൊക്കെ ഇണ്ട്, എന്റെ കഴപ്പും ഒരു പരിധി വരെ തീരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മോനെ ഞാനും നിന്ന് കൊടുക്കുന്നേ…..

എന്താടാ അവളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ, നിന്റെ കുട്ടൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റിയെൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ പൊങ്ങിയല്ലോ.?….

പോടീ, അവളെന്റെ പെങ്ങളല്ലേ……!

പിന്നേ……. കുണ്ണക്കെന്ത് കുഞ്ഞമ്മ ….ല്ലേ….!

നീ ഈ അവരാധിച്ച വർത്താനം നിർത്തി ഇപ്പൊ ഇവന്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്ക്….കുണ്ണ കിടന്ന് കഴക്കുന്നടീ, സഹിക്കുന്നില്ല……

“നിനക്ക് കുണ്ണപ്പാൽ പോയില്ലേ കണ്ണാ.?”

ഇല്ലടീ, നീ മേലെ കേറി ഒന്ന് പൊതിച്ചു താ…..

ഏട്ടത്തി എന്റെ അരക്കെട്ടിനു മുകളിലേക്കു കയറി ഇരുന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു കയ്കൊണ്ട് എന്റെ കമ്പിക്കുട്ടനെ പിടിച്ച് നേരെയാക്കി അല്പം പൊങ്ങി കുണ്ണ പിടിച്ച് മകുടം പുറിന്റെ വാതിലിൽ വച്ചു എന്നിട്ടു പതുക്കെ താഴോട്ടിരുന്നു…..!

തല അകത്തായി എന്നു കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വട്ടത്തിൽ ഒന്നിളകി എന്നിട്ടു പതുക്കെ വീണ്ടും താഴോട്ടിരുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എന്റെ കുണ്ണ മുഴുവനും അകത്തായി….

പതുക്കെ പതുക്കെ അവൾ അരക്കെട്ട് പൊക്കി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അവളെ എന്റെ അരക്കെട്ടു പൊക്കി, അവളുടെ ചന്തിയിൽ പിടിച്ചു സഹായിച്ചു. അവൾ കണ്ണടച്ചു തല മുന്നോട്ടാക്കി, കയ് കുത്തി പൊങ്ങിത്താഴാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയ സുഖം…!

അരക്കെട്ടിൽ അഗ്നി പടർത്തികൊണ്ട് ഏട്ടത്തി
എനിക്കു മുകളിൽ പൊങ്ങിത്താഴുകയാണ്… ഇടക്കു ഒരു കയ് കൊണ്ട് ഞാനവളുടെ കന്തിൽ തിരുമ്മികൊടുത്തു…
അതവൾക്കിഷ്ടമായി. അവൾ കുറുകിപ്പറഞ്ഞു.
” അങ്ങനെ… അങ്ങനെ… തിരുമ്മിത്താ… ഹായീ.. നല്ല സുഖം…. കണ്ണാ എനിക്കു
ഇനി വയ്യ….. തീരാറായി…
അയ്യോ ……ഇപ്പം തീരും ……”
കന്തിൽ കയ് ചെന്നതോടെ അവൾക്കു സുഖം ഇരട്ടിച്ചു. ഞാൻ കയ്യെടുത്തു.
എന്നിട്ട്, എന്റെ മേലോട്ടുള്ള അടിയുടെ വേഗം കൂട്ടി……

അവളുടെ കൊഴുത്ത മുലകൾ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കിടന്നു തുള്ളിക്കളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവ രണ്ടും കയ്യിലിട്ടു കശക്കി കൊടുത്തു…….
ഞാൻ ഒന്ന് ആഞ്ഞു ഒരു മുല വായിലാക്കി. അപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് മുമ്പോട്ടു ആഞ്ഞു തന്നു. ഞാൻ നല്ലപോലെ മുല വായിലാക്കി നുണഞ്ഞു. മുഴുത്ത മുലഞെട്ട് ഞാൻ ശക്തിയായി കടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്നെയും എടുത്തുപൊക്കി ഒറ്റ മലക്കം മറിച്ചിൽ. എല്ലാം വളരെ പെട്ടന്ന്… ഇവൾക്ക് ഇത്ര ശക്തിയോ? ഞാൻ അന്തംവിട്ടു പോയി. പെണ്ണ് ഒരുമ്പെട്ടാൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുണ്ണ ഊരിപ്പോകാതെ തന്നെ ഞാനവൾക്ക് മുകളിലായി….!

ന്റെ, മുല കടിച്ച് പറിച്ചല്ലോടാ ദുഷ്ട്ടാ…
ഇനി നീ കേറ്റിത്താ, എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞുപോയി.

നല്ല വഴുവഴുപ്പുള്ള അവളുടെ ഉൽപ്പൂറിന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് അവൾക്കിരുവശവും കൈകുത്തിനിന്നുകൊണ്ട്, ഞാൻ മെല്ലെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കട്ടക്ക് പിടിക്കും പോലെ അവളും അരക്കെട്ടുയർത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിന്നു…

കണ്ണാ…..സ്പീഡില്‍..ഇനിയും സ്പീഡില്‍……

ഞാൻ, ഊരിയൂരി വലിച്ച്, വേഗത്തില്‍ അടിച്ചു…
“ആഫ്.എനിക്ക് വരുന്നു.ആ..ഹാ..ഈ .വൂ “
“… ഊരട്ടെ …വരുവാ”

“”വരട്ടെ കണ്ണാ….പുറത്ത് കളയാനുള്ളതല്ല ഇത്, എന്റെ മോള് ദാഹിച്ച്‌ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെത്ര നാളായെന്നോ? ദാഹം തീരട്ടെ…..നിന്റെ ഓരോ തുള്ളിയും എനിക്ക് വേണം…””എനിക്കും വരുവാ…

ആവുളുടെ യോനീമസിലുകൾ അവളറിയാതെ തന്നെ എന്റെ കുണ്ണയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി…
എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജവും തേജസ്സുമെല്ലാം എന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവഹിച്ചു….!

എന്റെ അണ്ടികുടങ്ങളിൽ നിന്നും അഗ്നിനാളങ്ങൾ പോലെ പാൽ അവളുടെ പൂറിന്റെ ഉള്ളറകളിലേയ്ക് ചീറ്റി……!

ഞാനവളുടെ മുകളിലേക്ക് വീണ് കിതച്ചു….!

പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്ന് മധുവിധു ആഘോഷിക്കുന്ന യുവമിഥുനങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ കിടന്നു……..

പുറത്ത് മഴ തിമിർത്ത് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി…..

ടാ, മനു നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ബാൽക്കണിയിൽ പോയി നിന്നാലോ….

എന്തിന്.?….
മഴ അസ്വദിക്കാലോ…..

നിനക്ക് മുഴുത്ത വട്ടാ, ഈ പതിരാത്രിയിലല്ലേ മഴ ആസ്വദിക്കണേ……..!

നീ വാ, എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ….

ബാൽക്കണിയിലെ റയിലിൽ ചാഞ്ഞ്, പരസ്പരം ഇറുകെ പുണർന്ന് ഞങ്ങളരിരുവരും അല്പ നേരം അങ്ങനെ നിന്നു…

ശക്തമായ മഴ….മണ്ണിനു പുതുമഴയുടെ ഗന്ധമായിരുന്നു….
പച്ചമണ്ണിന്റെ ചൂര് എന്റെ മൂക്കിൽ അടിച്ചുകയറി……
ഇതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഇന്നലെവരെ
വരണ്ടുണങ്ങിയ മണ്ണിനെ നനയിച്ച പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റം……
പലപ്പോഴും മണ്ണും മഴയും പ്രണയത്തിലായിരുന്നോ എന്ന്
തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. മണ്ണിനു ദാഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മഴ
പ്രണയമായി ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങാറുമുണ്ട്…..!

ടീ, ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ.?….

ഇല്ലടാ പൊട്ടാ………..
“”ആർത്തലച്ചുപെയ്യുന്ന ഈ മഴയിൽ
നമ്മുടേത് മാത്രമായ ആ കൊച്ചു മുറിയിൽ
കാമ ഭോഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറം നിന്റെ ചൂടേറ്റു
ഇടിമുഴക്കങ്ങളിൽ ഇറുക്കിയണച്ച്
ആ നെഞ്ചിൽ തുടിക്കുന്ന പൈതലായ്
തലചായ്ച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്
ഈ മഴ എന്നിൽ പൂർണ്ണയാകുന്നത്………”‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download This Full Story PDF