ഒരു പാലക്കാടൻ യാത്ര Like

ഇത് ഒരു നടന്ന കഥയാണ്.

എനിക്ക് ആദ്യമായി കളി കിട്ടിയ കഥ ….

എെന്റ േപേര് അഖിൽ വിട് കോട്ടയം 23 വയസ്റ്റായി

ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആണ് ഇത്രയും പ്രായം ഒെക്കെ ആയിട്ടും ഒരു കളി പോലും ലഭിക്കാതെ വാണം വിട്ട് നടക്കുന്ന സമയം അങ്ങെനെ യാതൃശ്ചചികമായി ഫേസ് ബുക്കിലെ ഒരം ഡേറ്റിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി അതിൽ ഇൻട്രാ ഇടണം എന്ന നിർബന്ധത്തിൽ ഞാനും ഒരു ഇൻട്രാ ഇട്ടു കാര്യമായ Response ഒന്നും അതിന് ലഭിച്ചില്ല പെക്ഷെ ഒരു Profile ആ പോസ്റ്റിൽ coment അയച്ചു …

ഒരു പെണ്ന്റ id ആയിരുന്നു ഞാെ മെെസെെ ജെറിൽ ഒരുhai അയച്ചു അപ്പോൾ തെന്നെ മറുപടി Hai കിട്ടി പിെന്നെ ഞാൻ വി ടു മോ full ചാറ്റിങ്ങ്

അവളുെടെ പേര് ശെറിന പാലക്കാട് അണ് സ്ഥലം 37 വയസ്റ്റായി ഭർത്താവ് മായി പിരിഞ്ഞ് അണ് താമസം കാരണം കയ്യിലിരിപ്പ് തെന്നെയായിരിക്കും. അവൾ ശെരിക്കും open type അയിരുന്നു. എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്ന type

അങ്ങെനെ അവൾ എനിക്ക് അവളുെടെ നമ്പർ തന്നു പിെന്നെ calling ആയി. രാത്രി ഒരു പാട് സമയം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പലതും പറഞ്ഞു ഇത്രയും അയിട്ടും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ photo േചദിക്ക് ക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് മാറി അവൾ

അവൾ എല്ലാരി തിയിലും ജിവിതം ആസ്യ ദിക്കുന്നതരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രി ആയിരുന്നു. നല്ലരി തിയിൽ മദ്യപിക്കുെമെന്ന് എ േന്നാട് പറഞ്ഞിരുന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാ അവേളേ) ട് കഞ്ചാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അ േപ്പാ അവൾക്ക് അത് ഉപേ യോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉെണ്ടെന്ന് പറഞ് അ േപേ ) ൾ ഞാൻ വരു േമ്പ, കെണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു..

അങ്ങെനെ കുറച്ച് നാളുകൾ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം അവൾ എെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ന്യൂയറിന് ഒന്ന് കൂടിയാലോ എന്ന് അങ്ങെനെ എന്റെ ജിവിതത്തിെലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അയ ഒരു കളിക്കായി കാത്തിരുന്നു.

അങ്ങെനെ 30 രാത്രി ഞാൻ പാലകാടിന് പോയി…

വെളുപ്പിന് പാലക്കാട് എത്തിയ എെന്നെ വിളിക്കാൻ അവൾ കാറുമായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാ ഇത് വെരെ കണ്ടിട്ടിലാത്ത എന്റ ശറിന താത്തെയെ കാണാൻ ആയി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. Bus ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് അവെളെ വിളിച്ച പാൾ അവൾ Stand ന് പുറത് ഉെണ്ടെ ന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്റ്റോന്റിന് പുറത്തേക്ക് നടന്ന്

Stand ന് പുറെത്തെത്തിയപേൾ അവർ അവിെടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുt shirt ഉം legints ഉം ആയിരുന്നു വേശം.

അങ്ങനെ അവൾ ളു ടെ വിട്ടിലെക്ക് പോയി … വിട്ടിൽ എത്തിയേ ശേഷം അവൾ ചായ തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോടു fresh ആ വാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കുളിച്ചു. അവളും കുളിച്ച് ഒരു നെറ്റി ഇട്ട് പുറേത്തേക്ക് വന്നു. ഞാൻ ഹാളിൽ ചെന്ന് ഫാൻ ഇട്ടു
അവൾ പുറത്തു എന്തോ നോക്കി നിക്കുവാരുന്നു. ചേച്ചി തിണ്ണയിൽ നിന്നും ഹള്ളിലോട്ട് നടന്നു വന്നു സോഫയിൽ ഇരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അവൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ “ജിൽ” “ജിൽ “എന്നൊരു ശബ്ദം ഞാനോർത്തു തോന്നിയത് ആണെന്ന്. ഇരുന്നു. ഞാൻ ചേച്ചിക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കസേര ഇട്ടു ഇരുന്നു. ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് കഴിക്കാൻ തന്നു.
. ഞാൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കഷ്ണം ഓടിച്ചു ചേച്ചിക്കും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ചേച്ചിടെ കാലിൽ നോക്കിയത് ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതു.ഞാൻ കാലിൽ നോക്കുന്നത് ചേച്ചി കണ്ടു.
“എന്താ നോക്കുന്നെ? ”
“ഏയ് ഒന്നുല്ല ചേച്ചി ”
ഞാൻ ചേച്ചിടെ കാലിൽ നോക്കുന്നത് ചേച്ചി കണ്ടു എനിക്ക് ആകെ നാണം ആയി.
“കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ചേച്ചി ”
ഞാൻ പെട്ടെന്നു ചേച്ചിയോടു പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.
“കുളിയൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. രാത്രി ഒന്നുകൂടി കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്തോരു ചൂടാ ഞാൻ കുറച്ചു മുൻപ് കുളിച്ചതാ പിന്നേം വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ”
ചേച്ചി നെറ്റി കുറച്ചു പൊക്കിയിട്ട് കാലു രണ്ടും തറയിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു എന്നിട്ട് നെറ്റി കൊണ്ട് കാലിലോട്ട് വീശാനും തുടങ്ങി.
ഞാൻ വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ കാലിൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോ ചേച്ചി കാലു നീട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചേച്ചിടെ കാലു കുറച്ചു കൂടി നന്നായി കാണാൻ പറ്റി. എന്റെ കണ്ണിനെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ചേച്ചിടെ കാലിൽ പുതിയ വെള്ളി പാദസരം.അതായിരുന്നു ചേച്ചി നടന്നു വന്നപ്പോൾ ജിൽ ജിൽ ശബ്ദം കേട്ടത് . ചേച്ചിയുടെ പുത്തൻ വെള്ളി പാദസരം. കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൊതി ആയി. എന്റെ കുട്ടൻ അനക്കം വെച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
കുട്ടൻ ശെരിക്കും കമ്പി ആയി. എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ കാലിൽ ഒന്ന് തൊടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്

അവൾ എന്നോട് സാധാ നം കെണ്ടു വ േന എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാ ഉെണ്ടെന്ന് പറഞ് Bag നിന്ന് സാധനം എടുത് പേപ്പറിൽse t െചെയ്തതു ഞാ അത് കത്തിച്ച് അവൾക്ക് കെടുത്തു അത് അവൾ വലിചു

ഞങ്ങൾ മാറി മാെറി വലിച്ചു. അങ്ങെനെ ഞാൻ അവളുെടെ അടുേത്തേക്ക് ഇരുന്നു…. അവൾക്ക് മൂഡ് ആയെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി അവൾ എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചു..

ഞാ അവളുെടെ ചുണ്ടിൽ ചുബിചു..

അവർ എന്റെ ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചു. അവരുടെ നാക്ക് എന്റെ ചുണ്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ചികഞ്ഞു. ഞാൻ റ്റ്വായ്‌ തുറന്നു. അവർ അവരുടെ നാക്ക് എന്റെ വായിലേക്ക് കയറ്റി. അവരുടെ വായ്‌ നാറ്റം എനിക്ക് കസ്തുരി പോലെ തോന്നി.

നാക്ക് വലിച്ചു കുടിക്കടാ

ഞാൻ ആര്ത്തിയോടെ വലിച്ചു കുടിച്ചു.

ഇനി നിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് താ

എന്റെ നാക്ക് അവരുടെ വായിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി.

നിന്റെ വായക്കു നല്ല മണം ആണല്ലോടാ. അവർ എന്റെ നാക്ക് വലിച്ചു കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

അതിനിടെ അവരുടെ കൈ എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ഞാൻ അവരുടെ മുലകളിൽ പിടിച്ചു കശക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ശോ പതുക്കെ.
അവർ എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു. അവൾ നെറ്റി അഴിച്ചു കളഞ്ഞു.

എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു മുല എന്റെ വായിലേക്ക് വച്ച് തന്നു.

“നന്നായിട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചോ”.

അവരുടെ മുല കണ്ണുകൾ തുടിച്ചു വീർത്തു നില്ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ അത് വായിലെടുത്തു വലിച്ചു കുടിച്ചു. അതോടൊപ്പം എന്റെ നാക്ക് അവരുടെ മുല കണ്ണുകളെ നന്നായി തടവുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

“ആ ഹാ കൊള്ളാമല്ലോ നിനക്ക് മൊല കുടിക്കാൻ അറിയാം.

ഇനി ഞാൻ കുറച്ചു കുടിക്കട്ടെ. എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എന്റെ നഗ്നമായ മാറത്തു മുഖം അമര്ത്തി എന്റെ മുല യിൽ ചപ്പാൻ തുടങ്ങി.

അതിനിടെ ഞാൻ അവരുടെ കൈ എന്റെ കുണ്ണ യിൽ നിന്നു മാറ്റി.

അവർ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. “കണ്ട്രോൾ വിട്ടു പോകും അല്ലെ.”

എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് എന്റെ വയറ്റിലൂടെ നക്കി നക്കി കീഴെ കുണ്ണ യിലേക്കെത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *