ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് – 2

മലയാളം കമ്പികഥ – ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് – 2

ഇ സമയം മുന്നാമൻ എന്റെ മുലകൾ കുടിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തി ഇവരെന്നും പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിറ്റില്ലേ പരിപ്പാടി തുടങ്ങിയിട്ടു അര മണിക്കുറായി എന്റെ ഗുദത്തിലും പുറിലുമുള്ള അടി കുടിയതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല എടാ എന്നാ ചരക്കാടാ നീ മാറ് ഞാനടിക്കാo ,എന്റെ പു റിലടിച്ച നിഗ്രാ പിൻമാറി നാലമാൻ വന്നു ഇപ്പേഴാ അവന്റെ കുണ്ണ ഞാൻ കണുന്നത് എന്റെ കണ്ണു തള്ളിപ്പേയി ഒരു മുന്തിയ കക്കിരിയുടെ വണ്ണം
പ്രിസ് അത് കയറ്റല്ല് ഞാൻ ചത്തുപ്പോകും ,, ഇല്ല മുത്തേ ഇത് കയറ്റില്ല ഇത്രയും നല്ല ചരക്കിനെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവനെ ആ പൂവിൽ ഒന്നു ഉരസ്സാതെ വിട്ടാൽ ഇവൻകരയും ,,

മലയാളം കമ്പികഥ – ചീറ്റിങ്ങ് മസാജ് – 1

അവൻ കുണ്ണയിൽ ഒയിൽ പുരട്ടി ഒന്നു തെലിച്ചു ഗുദത്തിലടിരുന്ന മുന്നാമനെ നോക്കി കണ്ണുറിക്കി അവൻ ഗുദത്തിലെ അടി നിർത്തി ഞാൻ നേരെ നിന്നു നലാമൻ എന്റെ അടുത്തുവന്നു ചുണ്ടുകൾ വായിലാക്കി നുണഞ്ഞു ഒന്നാമനും രണ്ടാമനും എന്റെ ഇടതും വലതുമാ യി നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു നലാമൻ ചുണ്ടുകളുടെ കുടെ നാവും ചപ്പുനുണ്ടായിരിന്നു എന്റെ വായ മെത്തം അവന്റെ വായിലാ “ടിയാൻ തുടങ്ങടാ മസ്സാജ് അവർ രണ്ടും എന്റെ തുടകളിൽ പിടിച്ചു വായുവിൽ നിർത്തി എന്റെ പുറ് വിടർന്നു .ടിയാൻ കുറച്ചു ഓയിൽ എന്റെ പുവിലെക്ക് കമത്തി ‘ “മാഡം ഇ ഒയിൽ കുണ്ണ കൊണ്ട് തുടച്ച് എടുക്കും ഇതാ എറ്റവം റിസ്ക് കുള്ള മസ്സാജ് ‘ അവൻ കുണ്ണയിട്ടു പൂറിൽ ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി കന്തിന്റെ മേലുള്ള ഒയിൽ അവന്റെ കുണ്ണയാൽ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി ” ടിയാൻ മസ്റ്റർ മാസ്സാജിന് സമയമായി വേഗം ,, ഇവരെന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇ സമയം നീഗ്രോ എന്റെ കൈകൾ പുറക്കത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിപ്പിടിച്ചു ടിയാൻ പെരുകുണ്ണ എന്റെ പൂവിൽ കുറച്ച് ഇറക്കി “വേണ്ട ദയവ് ചെയ്ത് അതു കയറ്റല്ല് പ്രിസ് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു ” ഇല്ല മാഡം കയറ്റില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇ സമയത്തായിരുന്നു തുടകളിൽ പിടിച്ചവർ കൈയഴച്ചത്..

ആ കുണ്ണ പുറിലെക്ക് മൊത്തം കയറി അവന്റെ അണ്ടി എന്റെ പൂർഭിത്തിയിൽ തട്ടി നിന്നു ഞാൻ സർവ്വ ശക്തിയുമെടുത്തു കുതറാൻ ശ്രമിച്ചു തുടകളിലുo കൈയിലും പിടിച്ചു വായുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യ്യാനാ “പിടക്കാതെ മുത്തെ ഇപെ ശരിയാക്കി തരാം” അവൻ അഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വേദന കൈണ്ടു പുളഞ്ഞു വിണ്ടും റൂമിൽ ഫക് ഫക് ശബ്ധം ഉയരാൻ തുടങ്ങി “ഓ ഒത്തിരി മദാമമരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അയിറ്റം ,, ” ടാ എനിക്കും ഈ വെണ്ണ കുണ്ടിയിൽ അടിച്ചിട്ടും അടിച്ചിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല എന്നാ ചരക്കാ നീ കുണ്ണയെടുത്തെ ,, ടിയാൻ കുണ്ണ ഫ്ക്സ് എന്നു വലിച്ചുരി പുറകിൽ നിന്നവൻ കുണ്ണ ഗുദത്തിൽ കയറ്റി അവൻ അടിച്ചു തുടങ്ങി ” | “നിർത്ത് ഞാനും ,,ടിയാൻ പുറിൽ കുണ്ണ മുട്ടിച്ചു ഒറ്റയടി ഞാൻ വിറച്ചു ഒരെ സമയം പു റിലും ഗുദത്തിലുo വീണ്ടും കുണ്ണ കയറി ഞാൻ തകർന്നു ടിയാന്റെ അടിയുടെ വേഗം കുടി “ആ എനിക്കപ്പം വരും ,,
എനിക്കം ആ ആ വന്നു വന്നു ഗുദത്തിലടാക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞു ഒരെ സമയം പുറിലും ഗുദത്തിലും പാല് ചിറ്റി അവർ തളർന്നു എന്നെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി അടുത്തത് മറ്റു രണ്ട് പേരുടെ ഊഴമായിരുന്നു ഒരുത്തൻ എന്റെ വായിൽ കുണ്ണയിട്ട അടിതെടങ്ങി ഒരുത്തൻ പുറിലും ‘ഒരഞ്ച് മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പേ അവർക്കും വന്നു. ഞാനും തളർ നിരുന്നു ആ നിഗ്രോ എന്നെ ചുമ്പിച്ചു ” എങ്ങനെ മാഡം ഞങ്ങളുടെ മസ്സാജ് ഇഷ്ടപ്രട്ടേ “ഉം ഞാൻ മുളി ” ഇനി മസ്സാജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാ മതി.. പൂറമ്മാർ നാലും എന്നെ എടുത്തിട്ട് പണ്ണിയിട്ട് ഇതാ പ്പോലും മസ്സാജ് ഇനി എന്റെ ദർത്താവിന്റെ കാര്യം എന്തായെ എന്തൊ ‘.’. തുടരും ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.