ചേട്ടത്തിയുടെ കൂതിക്കളി

കമ്പികഥ – ചേട്ടത്തിയുടെ കൂതിക്കളി

സോണിയുടെ ജേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് മിനി. മിനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമു്. ഒരു കുട്ടിയു്ണ്ട് ആശമോള്. നാലാം ക്ലാസ്സില് പഠിക്കുന്നു. മിനി നല്ല തടിച്ച ശരീരമാണ്. വെളുത്ത നിറം നല്ല സുന്ദരിയാണ്. സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടപോലെ ആചെടികള് ചെമന്നതാണ്. കാല് പഴയ സിനിമാനടി ഷീലയെ പോലിരി ും. ആശമോള് ഒരു കുസൃതി കുടുക്കയാണ്. കൊച്ചുനടി ബേബി ശാലിനിയുടെ ചേട്ടത്തിയാന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. സോണിയുടെ ചേട്ടന് ബസ്സ് കക്ടറാണ്. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. യില്. ഇപ്പോള് മൂന്നു മാസമായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജോലി. സോണിക്ക് വീട്ടില് അപ്പ ംനും അമ്മയും മാത്രമെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. അന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. കാലത്ത് അപ്പ ം അമ്മയും പള്ളിയില് പോയി. ചേട്ടത്തിയെ സോണി ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവന് അടുക്കളയില് ചെന്നു. ചേച്ചി അപ്പോള് അടുക്കളയുടെ നിലം തുണി നനച്ചു തുട ുകയായിരുന്നു. എല്ല ഞായറാഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന പണി. കുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ സാരി കേറ്റി തുട ് മേലെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. കുന്തിച്ചിരിുന്നപ്പോള് തുടകള് രും പൂര്ണ്ണമായും നഗ്നമായി കാണാമായിരുന്നു. കവച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ ഉള്ളിലെ ഷഡ്ഡിയും കാണാം. ഇളം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ആ ഷഡ്ഡി പൂറിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തവള കുന്തിയിരിക്കുന്നപോലെ പൂര് ഷഡ്ഡിക്കുള്ളില് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നില്ക്കുന്നു. സോണി അതു കു. ഇട ് ചേച്ചി അവനെ ഏറുകണ്ണിട്ടു നോക്കുന്നതും അവന് കു. സോണി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ തുടകള് കാണുന്നത്. ഇപ്പോള് ആ ഇറുകിയ തുടയിടുക്കും കാണാം. അവന് ആര്ത്തിയോടെ ചേച്ചിയുടെ കവ ിടയില് നോക്കിനിന്നു. അവള് കുറച്ചുകൂടി കവച്ചിരുന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോള് സോണിക്കു തോന്നി അവള് തന്നെ കാണിക്കാന് തന്നെയാണ് ഈപണി എന്ന്. അവന്റെ സാമാനം കൈലിക്കുള്ളില് ഉയര്ന്നു തുടങ്ങി. തടിച്ചുയര്ന്ന് നല്ല കമ്പിപോലായി. അവന് ചേച്ചിയുടെ ആ നഗ്നമായ തുടകളും ഷഡ്ഡിയും കപ്പോള് വല്ലാതെ കാമലഹരി മൂത്തു. അവന് ഓര്ത്തു എന്തു ചെയ്യണം. ചേച്ചിയും തന്നെക്കൊ് ഊക്കിക്കുവാന് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് കേറിപ്പിടിച്ചാല് സമ്മതിക്കും. അവന് കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്ത ഒരു കമ്പി പുസ്തകം വായിച്ചത് ഓര്ത്തു. ചേട്ടത്തിയമ്മയെ കളിക്കുന്ന അനുജന്റെ കഥ, അവന് ആ കവിത ശകലം ഓര്മ്മയില് വന്നു. ‘ചേട്ടത്തിയമ്മയെ അമ്മയായി കാണണം, ചേട്ടനില്ലാത്തപ്പോള് തള്ളിയിട്ടൂക്കണം’ മിനി കുനിഞ്ഞിരുന്നു നിലം തുടച്ചു. അവള്ക്ക് വീര്പ്പുമുട്ടുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള് അവള് ആകെ കടികേറി നില്ക്കുകയാണ്. എങ്ങിനെയെങ്കിലും അ ജനെ വള ാന് തീരുമാനിച്ചു. അവന് കാണുവാന് വേിയാണ് അവള് കവച്ചിരിക്കുന്നത്. അവള് ഓര്ത്തു എന്താണ് സോണി മടിക്കുന്നത്.
താന് സമ്മതിക്കാതെ വരുമെന്നോര്ത്താണോ. അവള് തുട ുന്നതിനിടയില് അ ജന് സോണിയുടെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് നോക്കി. അവന്റെ സാമാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ലുങ്കി ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്നത് അവള് കു. മിനി കോരിത്തരിച്ചു. അവളുടെ കൂതിയും പൂറും ചൊറിഞ്ഞു കേറുകയായിരുന്നു. മിനി ഒരു അടവു പയറ്റി. അവള് അറിയാത്ത ഭാവത്തില് സാരി കുറച്ചുകൂടി കേറ്റി വെച്ചു. കാല് കുറേക്കൂടി കവ പുളത്തിവച്ചു. എന്നിട്ടവള് വിളിച്ചു. സോണി ഇങ്ങുവന്നെടാ. അവന് എത്തി. നീ ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചരെ നല്ലതിങ്ങ് ഒഴി. സോണി ചേച്ചിയുടെ തുടകളില് ആര്ത്തിയോടെ നോക്കി. അവന് ത്രിശങ്കു സ്വര്ഗ്ഗത്തിലായിരുന്നു. അവന് ഓടിവന്ന് ബക്കറ്റ് എടുത്തുകൊു പോയി. ബക്കറ്റുമായി പോകുമ്പോള് സോണി ചിന്തിച്ചു. ചേച്ചി തീര്ച്ചയായും തന്നെ കാണിക്കാന് വേിയാണ് തുടയും പൂറും നഗ്നമാക്കി ഇരുന്നു തരുന്നത്. ഇനി പാഴാക്കിയാല് പണി നടക്കില്ല. ധൈര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അവന് വെള്ളം മാറി അടുക്കളയിലേ ് ചെ . അത് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടവന് പറഞ്ഞു. തരൂ ചേച്ചി ഞാന് തുട ാം. അവന് ചേച്ചിയുടെ തുണിയില് പിടിച്ചു. വേടാ ഞാന് തൊടച്ചോളാം. ചേച്ചി അവന്റെ കയ്യില് പിടിച്ചു. അവന് അറിയാത്ത ഭാവത്തില് ചേച്ചീടെ മുലയില് തട്ടി. അപ്പോള് ചേച്ചി ് ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നും കില്ല. സോണി വിങ്ങിപൊട്ടുകയായിരുന്നു. അവന് ധൈര്യത്തോടെ മിനിയുടെ വലതുമുലയില് കടന്നു പിടിച്ചു. ചേച്ചി അതുപോലെ ഇരുന്നു കൊടുത്തു. അവന് മറ്റേ മുലയിലും പടിച്ചു ഞെരിച്ചു. മിനി കാമം തുടി ുന്ന മുഖത്തോടെ അവനെ നോക്കി. സോണിക്കു ധൈര്യമായി. അവന് കുത്തിയിരുന്നു അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ആകെട്ടിപ്പിടുത്തം അവളെ വ്രീളാവിവശയാക്കി. സോണി തുടകള്ക്കിടയിലൂടെ കൈകടത്തി തിരുമ്മി ഞെക്കി. മിനി അറിയാതെ കവ അകറ്റിപ്പോയി. അവന് തുടയിടുക്കില് കൈ എത്തിച്ച് ആ തടിച്ചുന്തിയ പൂറില് പിടിച്ച് ഞെക്കിയമര്ത്തി. കൊതിയോടെ അവള് പ്രയാസപ്പെട്ട് അവന്റെ ഇറുകിയ ഷെഡ്ഡി ുള്ളില് നിന്നുംഷെഡ്ഡിയുടെമുന്വശത്തെവിടവില്ക്കൂടിസമാനംപുറത്തെടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ഷെഡ്ഡിയില് ഇറുകിയിരുന്ന ആ പിമ്പിരിയന് കമ്പിസമാനം ഒരു തരത്തിലും പുറത്തെടുക്കാന് അവള്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവള് പിന്നെ തുണിക്കുത്തഴിച്ച് ഷഡ്ഡിയുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിനിടയിലൂടെ കൈകടത്തി. ആ പെരുമ്പാമ്പു പോലുള്ള എരിപൊരിയന് സമാനം പുറത്തെടുത്തു. അവള് അതിന്റെ തലയില് പിടിച്ച് നാലഞ്ചാവര്ത്തി വാണമടിച്ചു. അപ്പോള് സോണി കുത്തിയിരി ുന്ന തന്റെ ചേച്ചിയുടെ തുടയിടുക്കില് നൈലോണ് ഷഢിക്കിടയിലൂടെ കൈകടത്തുകയായിരുന്നു. അവന് വിരിഞ്ഞ ആറോസപ്പൂവിന്റെ ഇതളില് രു വിരലുകള് ചേര്ത്തുപിടിച്ച് ഞെരടി. പിന്നെ ആ നനവുള്ള പൂറ്റിന്ചാലില് വിരല്കേറ്റി. സോണി ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ കണ്ണും മുഖവും കാമംകേറി ചുവന്നു
തുടുത്തിരുന്നു. ഹെന്റെ സോണീ. മിനി നെടുവീര്പ്പിട്ടു. ‘ചേച്ചീ…. നമുക്ക് എന്റെ മുറിയല് പോകാം’ രുപേരും എഴുന്നേറ്റു. അവര് മുറിയിലെത്തി. കട്ടിലില് ഇരുന്നവര് വികാരവേശത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. സോണി ചേച്ചിയുടെ രു മുലകളും ബ്ലൗസി പുറത്തുകൂടി ഞെക്കിക്കൊടുത്തു. മിനി അ ജന് സൗകര്യത്തിനായി ചാഞ്ഞ് ഇരുന്നുകൊടുത്തു. സോണി വലതുകയ്യുകൊ് മുലകളില് മാറി മാറി പിടിച്ചുകൊ് കുനിഞ്ഞ് കാല് പാദത്തിങ്കല് നിന്നും സരിയും അടിപ്പാവാടയും ഒന്നിച്ചുപിടിച്ച് ഉയര്ത്തി.

അതു തെറുത്ത് അവള് അരയില് വെച്ചു. എന്നിട്ടവന് കുനിഞ്ഞ് മുട്ടുമുതല് ആ ര് പാല്ത്തുടകളിലും ഉമ്മവെച്ചു. അവന്റെ മുഖം അവളുടെ തുടകളിലും തുടയിടുക്കിലും ഷെഢിയില് പൊതിഞ്ഞ സമാനത്തിലും ഉരസുമ്പോള് മിനി കോല്മയിര്കൊ് മദം പൊട്ടിനിന്നു. അവള് അങ്ങിനെ ഇരുന്ന് ആതടവലിന്റെ സുഖം നുകര്ന്നു കുടിച്ചു. സോണി ചാഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് തുടകളില് മെല്ലെ കടിച്ചു. മുഖം ആചേര്ന്ന തുടയിടുക്കില് പൂഴ്ത്തിവെച്ചവന് ആതടിച്ചുന്തിയ പൂറില് ഇട്ട് ഉരച്ചു. ഷഢി ു പുറമെ തന്നെ അതിന്റെ ചാലില് അമര്ത്തി കിസ് ചെയ്തു. മിനി കട്ടിലില് ഇരുന്നു ഞെളിപിരികൊു. ‘ഹോ….ശ്യോ… മതീന്നെ’ എന്നൊക്കെ പുലമ്പിക്കൊിരുന്നു. സോണി കട്ടിലില്നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ ഷെഢി ഊരിമാറ്റി. അവന് കുനിഞ്ഞ് ആതുടകള് രും പിടിച്ചകറ്റി വഴുവഴുപ്പുള്ള ആ ചെമന്ന പൂറ്റില് നക്കി. അതിന്റെ പോളകളെ പതിയെ വായിലെടുത്ത് ചപ്പി. അതിന്റെ ഉള്ളിലേ ് നാക്ക് ചുഴറ്റിക്കേറ്റി. മിനി കാല് കൂടുതല് അകറ്റിപ്പോയി. അവള് നെടുവീര്പ്പിട്ടു. ‘ശ്യോ…മതീന്നെ’ അവള് പറഞ്ഞു. സോണി പത്തു നിമിഷത്തോളം ആര്ത്തിയോടെ നക്കിക്കൊിരുന്നു. മിനി ് പൂറ്റില് എന്തോ ചുരത്തി വരുന്നതു പോലെ. അവള് ആകെ ചൂടുപിടിച്ച് നില്ക്കുകയാണ്. എന്നും കാച്ചികൊടുക്കുന്ന അവളുടെ ചേട്ടന്റെ അഭാവം, ഇന്ന് ഒരുമാസം തികഞ്ഞു. നാളുകളായി അവള് കഴപ്പുമുറ്റി നില്ക്കുകയാണ്. അ ജനാണെങ്കിലും സോണിയുടെ കിടപ്പറയില് കടന്ന് ആതുണി പിടിച്ചുമാറ്റി അവന്റെ അരക്കെട്ടിലെ ചിമിറ്റന് കുണ്ണയെ ഊമ്പിയെടുത്ത് കമ്പിയാക്കി കവച്ചിരുന്ന് പൊതിച്ച് സുഖിക്കാന് പലവട്ടം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം രാത്രി അവള് അവന്റെ മുറിയുടെ വാതുക്കല് വരെ എത്തിയതാണ്. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. അന്ന് ഷാമ്പൂ കുപ്പി പൂറ്റില് തിരുകി കയറ്റിയാണ് കടി തീര്ത്തത്. കുപ്പിയുടെ വായ് കൊ് അന്ന് പൂറിന്റെ സൈഡ് ഉരഞ്ഞ് തൊലിപൊട്ടി. മൂത്രമൊഴി ുമ്പോള് രുമൂന്ന് ദിവസത്തേ ് വലിയ നീറ്റലായിരുന്നു. പിന്നീടെന്നും ശരി ് വിരലിട്ടിളക്കുന്നുങ്കെിലും ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. ഇതാ ഇപ്പോള് തന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ രാജാവ് യഥാര്ത്ഥമായി തന്റെ പൂറിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തില് ചെങ്കോല് നാട്ടാന് പോകുന്നു.
ആ കിന്നരിവെച്ച തകര്പ്പന് കുണ്ണ അഴകുള്ള കരുത്തന് ഉലക്കക്കുണ്ണ. സോണി അവളുടെ പൂറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാക്കിട്ട് കശക്കി. പൂറ്റി ള്ളില് പറയാന് വയ്യാത്ത ഒരുതരം ആനന്ദവും ചൊറിച്ചലും മിനിക്ക് അ ഭവപ്പെട്ടു. ‘മതി പൊന്നെ’ മിനി അ ജന്റെ തല പിടിച്ചുമാറ്റി. സോണി എണീറ്റു് അവന്റെ കൈലി പറിച്ചു കളഞ്ഞു. തിരക്കിട്ട് മിനി തന്നെ അവന്റെ ഷഢി ഊരിക്കളഞ്ഞു. ആ കുലച്ചു നില്ക്കുന്ന പിമ്പിരിയന് സാധനം അവള് വലതു കയ്യില് പിടിച്ചു. പതിയെ തൊലിച്ചും അടിച്ചും മിനി അ ജന്റെ സമാനം കു രസിച്ചു. സോണിയും കയറു പൊട്ടിച്ച് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അവന് കട്ടിലിന്റെ വിളുമ്പിലേക്ക് തന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയെ നിരക്കിയിരുത്തിയിട്ട് നടുവ് കുനിച്ച് കവച്ചവന് തറയില് നിന്നു. നടുവ് ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് ചേര്ത്തു. മിനി തുടകള് അകാവുന്ന അത്ര അകത്തിവെച്ചു. സോണി ആ മല.ര്ന്നു തുറന്ന ചെമ്പൂറ്റിലേക്ക് അവന്റെ കുണ്ണയുടെ തല കേറ്റി. മിനി അപ്പോള്എല്ലാം മറന്ന് അവളുടെ അരക്കെട്ട് മുമ്പോട്ട് തള്ളി. സോണിയും തള്ളി. അവന്റെ കാരിരുമ്പു കുണ്ണ അവളുടെ പൊളിഞ്ഞിരുന്ന പൂറിലേക്ക് ഊര്ന്നു കയറി. ആ വഴുക്കലുള്ള പൂറ്റില് അവന് നടുവു കുലുക്കി കുണ്ണ കുതിപ്പിച്ച് കേറ്റുകയും വലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊിരുന്നു. സോണി ചേച്ചിയുടെ അരക്കെട്ടിനെ കൈ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. മിനി അ ജന്റെ ചന്തികളിലും വട്ടം പിടിച്ചു. പിന്നെ അവര് മല്സരിക്കയായിരുന്നു. സോണി ഈ ലോകം മറന്നു. അവന് വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തില് തന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ പൂറ്റിലേക്ക് കടത്തി വെട്ടി. മിനി ഒരു കാമദേവതയെപ്പോലെ പറന്നടിച്ചു. ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ പിസ്റ്റണ് പോലെ സോണിയുടെ ഇരുമ്പു ദണ്ഡ് മിനിയുടെ റോസപ്പൂ പൂറ്റില് അതിവേഗം കയറിയിറങ്ങി.

അടി മൂത്തപ്പോള് മിനി കട്ടിലില് നിന്നും ചന്തി പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. അവള് നിലത്തു കാലൂന്നി ചന്തി പൊക്കി നിന്നു. സോണി അടിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവളും താങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഇരുപേരും മല്സരിച്ചു ചേര്ന്ന് ഒന്നായി നിന്നവര് അരയിളക്കി ഉഗ്രനായി കാച്ചി. അവന്റെ പാല് ചീറ്റാറായി. അവന് നന്നായി വലിച്ചും കേറ്റിയും പണിതു.
മിനിയും ഒന്നിലും പുറകിലല്ലായിരുന്നു. അവള് ഇറുക്കിപ്പിടിച്ച് ശരി ും കാച്ചി. ഒടുവില് അവന്റെ കട്ടപ്പാല് അവളുടെ കടിയിളകിയ പൂറ്റില് ഒലിച്ചു ചാടി. അപ്പോഴേ ും മിനിക്കും തേന് ഒലിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ ി ലുക്കല് സവധാനത്തിലായി. അതു മെല്ലെ നിന്നു. രുപേരും സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയായിരുന്നു. പാല് ചീറ്റിച്ചാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് സോണിക്ക് ഒരതരം നാണം തോന്നി. ചേട്ടന്റെ ഭാര്യക്കിട്ടാണ് കേറി പണിതത്. ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നിച്ചു അവന്. സോണി വെക്കകറി വെച്ചതുപോലുള്ള പൂറ്റി ള്ളില് നിന്നും കുണ്ണ ഊരിയെടുത്തു. അപ്പോഴും അവന്റെ കുണ്ണ തളര്ന്നിരുന്നില്ല. അത് ചെമന്നു തുടുത്ത് കമ്പിയായിത്തന്നെ നിന്നു. മിനി കവച്ചു തന്നെ ഇരുന്നു. ആ പൊളന്ന ഇറുക്കമുള്ള പൂറ്റിലേക്ക് സോണി നോക്കി. ചുുകള് പിളര്ത്തി പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് വാ വിടര്ത്തിയതു പോലെ അത് അകന്നിരിക്കു . ആ കൂതിയുടെ തിുകള് രും കവിളുകള് പോലെ പൂറിന്റെ താഴെ തുട ചേരുന്നിടത്ത് തടിച്ചു നില്ക്കുന്നു്. പൂര് തടിച്ചു നില്ക്കു . അവിടെനിന്നും കൂതിവരെയുള്ള ചാല് നന്നായി അടുത്ത് ഇറുകിയിരിക്കു . ആ തുടകള് കപ്പോള് ചേട്ടത്തിയമ്മയെ ഒ അറുക്കുവാന് തോന്നി അവന്. അവന് അവളുടെ മുഖത്തേ ് നോക്കി. അവള് ചുകള് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊ് മെല്ലെ ചാഞ്ഞ് അവന്റെ മുഖത്തേ ് നോക്കി. സോണിക്ക് ഒരുവട്ടം പാല് ചീറ്റിയതായി തോന്നിയില്ല. അവന്റെ ചിമിറ്റന് കുണ്ണ ഉലക്ക പരുവത്തില് പൂറ്റിലോ, കുിയിലോ, കേറി ഒന്നുകൂടി പണ്ണിക്കൊടുക്കുവാന് തയ്യാറായി നില്ക്കുകയാണ്. സോണി സ്വയം അവന്റെ കുണ്ണയില് വലതു കയ്യ് കൊ് പിടിച്ച് തൊലിച്ചു. അങ്ങിനെ തൊലിച്ച് വളയത്തില് അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച് കൊ് തൊലി താഴേക്ക് അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച് അവന് നി . അവന്റെ കുണ്ണയുടെ മകുടം കൂടുതല് രക്തം തുടിച്ച് ഓന്ത് തല ചുവപ്പിച്ച് നില്ക്കുന്നതുപോലെ വീര്ത്തുനി . മിനി അങ്ങിനെ കവച്ചിരു കൊ് അ ജന്റെ കവക്കിടയില് നോക്കി. ആ ചോരമുറ്റിയ പണിയായുധം നാവില് വെച്ച് ഈമ്പുവാന് അവള് കൊതിച്ചു. സോണി മിനിയുടെ കവ പുളത്തിയ തുടയിടുക്കില് നോക്കി. അവളുടെ ചുുകള് വിടര്ത്തിയ റോസപ്പൂ പൂറ്റില് നി ം മുമ്പ് അവന് കോരി ഒഴിച്ച കട്ടപ്പാല് ഒഴുകി ഇറ്റു വരുന്നുായിരു .
മിനി പൂറിട്ട് പതിയെ ചലിപ്പിച്ചു കൊും ഇരു . വെട്ടിച്ചുകൊുള്ള പണി. മീന് ചെകിള തുറന്നടക്കുന്നതു പോലെ അവളുടെ പൂറിന്റെ പേശികള് ചലിച്ചു കൊിരു . അതോടൊപ്പം കുറേശ്ശെ പാല് ഇറ്റു വീഴു ായിരു . അത് പതിയെ ഒഴുകി കൂതിയുടെ വിടവിലൂടെ ഒലിച്ച് കട്ടിലില് പതിച്ചു. സോണി രും കല്പ്പിച്ച് തന്റെ ചേച്ചിയെ വീും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അവന് ആര്ത്തി കൊള്ളുകയായിരു . അവന് അവളുടെ കവച്ചു വെച്ച തുടയിടുക്കില് കട്ടിലിനോട് ചേര്ന്നു നി . വലതു കയ്യിലെ ചൂു വിരലും, നടു വിരലും, മോതിര വിരലും കൂട്ടി മൂ വിരലുകള് ഒരുമിച്ച് ആ ചെമ്പൂറ്റിലേക്ക് തിരുകി കയറ്റി. അവന് നാലുവശത്തേക്കും കറക്കി, അതി ള്ളിലിട്ട് മാന്തി. ആ പണി അവള്ക്ക് ഭ്രാന്തിളക്കി. മൂ വിരലുകള് ചുരുട്ടിക്കേറ്റിയുളള ആ പണി. അവള് ആകെ മത്തുപിടിച്ചു സുഖിച്ചു. മിനി കട്ടിലിന്റെ ഇഴുകയില് നി ം കുി പൊക്കിപ്പിടിച്ച. സോണി നാലുമിനിറ്റോളം കയ്യിട്ട് കറക്കി കശക്കിക്കൊടുത്തു. മിനി കാമഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് തുള്ളിപ്പോയി. തല്ലുകൊ് നടുവൊടിഞ്ഞ പാമ്പ് പിടുയുന്നതുപോലെ സഹികെട്ടവള് പിരിഞ്ഞു, ഞെളിപിരികൊു. അവള് പൂറിട്ട് മുക്കിമുക്കിപ്പിടിച്ചു. ഇടതു കയ്യ് കൊവള് അ ജന്റെ മൂത്തുനിന്ന സമാനത്തിന്റെ തലയില് പിടിച്ചു. രു വിരലുകള് ചേര്ത്ത് അവള് മകുടത്തില് ഉരസി, കിള്ളി, ചൊറുകി. സോണി പിന്നെ തിടുക്കത്തില് പൂറ്റില് നി ം കൈ വലിച്ച് അവളുടെ അരയില് കൈ ചുറ്റി എണീപ്പിച്ചു. നൊടിയിടയില് സരിയും പാവാടയും ബ്ലൗസും ബ്രയിസിറും അഴിച്ചു മാറ്റി, അവളെ കട്ടിലില് പിടിച്ച് കട്ടിലി കുറുകെ കിടത്തി. മിനി ആമുലകളുമായി കവയകറ്റി കട്ടിലില് കുറുകെ കിടന്നു. സോണി അവളുടെ പൂറ്റില് കുണ്ണ മുട്ടിച്ചുവച്ച് പതിയെ അനക്കിക്കൊ്, അവളുടെ നാഭിയിലേക്ക് ചേര്ന്നുനിന്ന് രുമുലകളും ര് കൈകളിലിട്ട് അമര്ത്തി ഞെരിച്ചു. മുലഞെട്ടുകള് മാറിമാറി ഞെരുടി. അതിന്റെ അഗ്രത്തില് വിരല് തൊട്ട് കറക്കി. മിനിക്ക് സഹികെടുകയായിരുന്നു. അമിട്ട് പൊട്ടിച്ചിതറുന്നതുപോലെഅവളുടെശരീരത്തിലെപരമസെല്ലുകളുംവികസിച്ച് തുടിച്ചുണര് . വികാരത്തള്ളലാല് അവള് പരിസരം മറ കളഞ്ഞു. ‘ഹെന്റെ…. മോനേ…ഒ വേഗം… എനിക്കു സഹികെടു ‘ മിനി പറഞ്ഞു. സോണി ഒരു മുലയില് മാത്രം പിടിച്ച് മറ്റേ കയ്യ് വീും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവളുടെ പൂറ്റില് കേറ്റി മാന്തിക്കൊടുത്തു. അവള്ക്ക് നന്നായി കടിയിളകി കഴിഞ്ഞെന്ന് സോണിക്ക് മനസ്സിലായി. മിനി ഊരയിട്ട് വെട്ടച്ച് അവളുടെ പൂറ് അവന്റെ മൂ വിരലുകളിലേക്കും തള്ളുകയും വലിക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. പിന്നെ സോണി താമസിച്ചില്ല. അവന് കുലച്ചുനിന്ന ചിമിറ്റന് കുണ്ണ കടിയിളകിയ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ മാളത്തിലേക്ക് തിരുകിക്കേറ്റി. അവന് ആകെ പിമ്പിരിയിലായിരു . അവന് അവളുടെ മേലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിട . ര് കാലും നിലത്തൂന്നി അവന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ പൂറ്റി ള്ളിലേക്കു ആഞ്ഞാഞ്ഞ് തള്ളിക്കൊടുത്തു. ക്രങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്പോലെ അവന്റെ ഉലക്ക അവളുടെ വഴുവഴുപ്പിലൂടെ സുഖത്തെ വിതറിക്കൊ് സുഗമയാത്ര തുടര്ന്നു .
സോണി പത്തുമിനിറ്റോളം നിര്ത്താതെ കാച്ചിക്കൊടുത്തു. ഇത്തവണ അവന് സ്പീഡില് പണിപറ്റിച്ചു. മിനി കട്ടിലില് താഴേക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന കാലുകള് ഉയര്ത്തി കട്ടിലിന്റെ വിളുമ്പില് ത്തി. അവള് കാല്പ്പാദം അങ്ങിനെ കട്ടിലിഴുകയില് ചവുട്ടി വിരിയിച്ച് കിട കൊടുത്തു. നടു വിരിഞ്ഞ് പൂര് നന്നായി പിളര്ന്നിരു . അവള് പൂറുകൊ് നന്നായി അടിക്കാന് തുടങ്ങി. എല്ലാം മറന്നവള് ി കട്ടിലിലിട്ടുരച്ചു, പൊക്കിയും താഴ്ത്തിയും അവള് നന്നായി അടിക്കാന് തുടങ്ങി. അടുത്ത രു നിമിഷത്തി ള്ളില് മിനിയുടെ പൂറ്റില് നി ം ചൂട് ലാവ പൊട്ടിയൊഴുകി. അവളുടെ മദനജലത്തില് കുളിച്ച് അപ്പോഴും സോണി നിറുത്താതെ അടിച്ചു കൊിരു . മിനിക്ക് ഇത്തവണ പാല് നേരത്തെ ചീറ്റി. അവള് അരക്കെട്ട് താഴ്ത്തി അനങ്ങാതെ കിട കളഞ്ഞു. ഉടനെ സോണി ആ പൂറ്റില് നി ം കുണ്ണ വലിച്ചൂരിയെടുത്തു. അവന് ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ കാല് രും പൊക്കി തന്റെ രു തോളിലും വെച്ചു. ഇപ്പോള് അവളുടെ കൂതി അവന്റെ കുണ്ണയുടെ നേര്ക്കായിരുന്നു. ഉഴുന്നുവട പോലിരുന്ന ആ മലദ്വാരം കിട്ട് അവന് സഹിച്ചില്ല. പതിയെ അവന് കുണ്ണ മകുടം വെച്ച് അവിടെ ഒന്നമര്ത്തി. മിനി പിടഞ്ഞു ‘അയ്യോ അവിടെ വേ മോനെ… ആ കൂതിയിലെ ഊഷ്മളത ഗ്രഹിച്ച സോണിയുാേ വിടുന്നു. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മതി ചേച്ചീ…. അവന് കെഞ്ചി. മിനി ് കുിപ്പണി പുത്തിരിയല്ലെങ്കിലും, തന്റെ ഭര്ത്താവിന്റേതിനേക്കാള് മഴുത്ത ഈ ലിംഗത്തിനോടല്പ്പം ഭയം. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ സോണി അവളുടെ ഗുദം ഒന്നു മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാ ള്ള ശ്രമത്തിലായി. വിരലുകൊാെന്നു തൊട്ടപ്പോഴേ മിനി അവിടം ഇറുക്കിപ്പിടിച്ചു. സോണി പതിയെ പഴച്ചക്ക പരുവത്തിലിരുന്ന അവളുടെ പൂറില് നിന്ന് അല്പ്പം മദനക്കുഴമ്പെടുത്ത് കൂതിയിലിട്ട് തടവാന് തുടങ്ങി. ആവിരല് പ്രയോഗം ഏറ്റു. മിനിയുടെ കൂതി അഴയാന് തുടങ്ങി.. പിന്നെ അധികം സമയം വേി വന്നില്ല,സോണിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം തന്റെ രു വിരലുകള് സ്ക്രൂ പിരിച്ചു കയറ്റുന്ന പോലെ ആ കൂതിയിലേക്ക് കയറ്റാ ം ഇറക്കാ ം സധിച്ചു. ചേച്ചി അവന്റെ വിരലുകളിലേ ് തന്റെ ഗുദം കൊ് തള്ളാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് അവ മനസ്സിലായി ചേച്ചിയുടെ എതിര്പ്പെല്ലാം മാറിയെന്ന്.
പിന്നെ താമസിച്ചില്ല അവന് തന്റെ കമ്പിപ്പാര ചൂടുള്ള ആ കൂതിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇറുക്കമുള്ള ആ മലദ്വാരത്തിലെ ഞെരുക്കം അവ പകര്ന്ന അ ഭൂതി അവര്ണ്ണനീയമായിരു . ചേച്ചിയുടെ തേങ്ങല് കേട്ടപ്പോള് അവന് നിശ്ചലനായി.നി . അവന്റെ പെരുംകുണ്ണയുമായി ആ കൂതി പൂര്ണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അവ മനസ്സിലായി. തല്ക്കാലം ആ ആനപ്പറിയുടെ താഡനമേല്ക്കാന് മിനിയും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അതിനാല് അവള് തന്റെകൂതിഇറുക്കിയുംവിടര്ത്തിയുംഅവന്റെകുണ്ണയെപിഴിയാന് തുടങ്ങി. ആ പ്രയോഗം ഏതൊരു പുരുഷനേയും നിഷ്പ്രയാസം സ്കലിപ്പിക്കാന് പോന്നതാണ്. പക്ഷെ സോണി അതി തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. മിനി കൂതി ഒന്നു വിടര്ത്തിയ താപ്പിന് അവന് മകുടം വരെ തന്റെ കുണ്ണ വലിച്ചൂരി. അങ്ങിനെ ഒന്നുരാവര്ത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോള് മിനി ശരിക്കും ഗുദമൈഥുനത്തിന് റെഡിയായിക്കഴിഞ്ഞു. സോണി കുതിച്ചുകൊവളുടെ കൂതിയില് തകര്ത്തടിച്ചു. കൂതിക്കുള്ളില് നിന്നും മര്മ്മര ശബ്ദം കേള്ക്കാമായിരു . അവന്റെ കുണ്ണ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭിത്തികളില് ഉരസുന്ന സ്വരം. മിനിയും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അവാച്യമായ രതിരസത്തില് മയങ്ങിക്കിട . അനുജന് കാല് രും തോളിലിട്ട് കൂതിയിലിട്ടടിച്ചുതരുന്നതിന്റെ ആ സുഖം അവള് അഭിമാനത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു. അവള് ആ സുഖം നൊട്ടി ണഞ്ഞ് ആഘോഷിച്ചു. അവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി ഉായി. അവന്റെ ചേട്ടന് എത്ര കളിച്ചിട്ടും ഇപ്പോള് അവള്ക്ക് ലഭ്യമായ ഈ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് മിനി ഓര്ത്തു. മിനിക്ക് സോണിയില് നല്ല മതിപ്പ് തോന്നി. നല്ല ഭംഗിയായി ഊക്കുന്ന അവനെ ഒരിക്കലും ഇണ പിരിയിയരുത് എന്നവള് തീരുമാനിച്ചു. ചേട്ടന് ഉങ്കെിലും ദിവസം ഒരു തവണ വീതമെങ്കിലും അ ജന്റെ ഈ ഉലക്കക്കുണ്ണ അവളുടെ പൂറ്റിലും കൂതിയിലും കേറ്റിച്ച് കളിപ്പിക്കണമെന്ന് അവള് തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി.
സോണി ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ എല്ലാ സുഖവും അറിഞ്ഞു കുതി എത്ര ആനന്ദം ഈ കളിയെക്കുറിച്ചവള്‍ ഇപ്പോള് അറിഞ്ഞു. അവന്റെ ശരീരം ആകെ പൂത്തുലഞ്ഞു. ഞരമ്പുകള് വലിഞ്ഞ് മുറു കയായിരു . മുഖത്തെ പേശികള് വലിഞ്ഞ് മുറുകി. അവന് സ്കലനത്തിന്റെ വക്കില് എത്തി. അവന് കൊടുംകാറ്റിന്റെ വേഗതയില് നന്നായി കേറ്റിയും വലിച്ചും പണിതു. അവന്റെ ഉകള് രും അവളുടെ ചന്തികളില് വന്നടിച്ചുകൊിരുന്നു. ഒടുവില് അവന്റെ ഭോഗായുധത്തില് നി ം പാല് ചീറ്റി. അത് അവളുടെ മലദ്വരത്തി ള്ളില് തേന് മഴ ചൊരിഞ്ഞു. അവളും അവ ം ആ ധന്യമായ നിമിഷത്തെ സ്വയം ആരാധിച്ചു. ഇങ്ങിനെ ഒരു നിമിഷം ജീവിതത്തില് എപ്പോഴുമുാകാനായി അവര് ആശിച്ചു. സോണി അവസാന തുള്ളി കുണ്ണപ്പാലും ചേട്ടതിയുടെ കൂതിക്കുള്ളില് ഇറ്റു വീഴാനായി കുണ്ണ മുഴുവന് അവളുടെ മലദ്വാരത്തി ള്ളില് കേറ്റിവെച്ചു നി . പിന്നെ അവന് അവളുടെ രു കാലുകളും തോളില് നി ം എടുത്ത് താഴ്ത്തിയിട്ടു. ഇതിനിടയില് അവന് കുണ്ണ ഊരി. മിനി അങ്ങിനെ കവച്ച് കട്ടിലില് കിട . അവള് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ, ചെറുചിരിയോടെ യോദ്ധാവായ അ ജന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കിട . സോണി കുനിഞ്ഞ് ആ രു മുലകളും ഞെരിച്ചു, പിന്നെ മുലക്കണ്ണുകളില് ഞെരുടി. മേലെ കിട ആചുുകളില് ഉമ്മ കൊടുത്തു. ‘ചേച്ചീ എണീക്ക്…….’ അവന് അവളുടെ കയ്യില് പിടിച്ചുവലിച്ച് എഴുന്നേല്പ്പിച്ചു. അവള് അങ്ങിനെ കട്ടിലില് ഇരു . ‘ചേച്ചീ……..മതിയായില്ലേ ?’ …. സോണി ചോദിച്ചു???.
മോനെ ധാരളം….ജീവിതത്തില് ആദ്യമാ… ഇത്രേം സംതൃപ്തി…..’ ‘നേരോ ചേച്ചീ!!!!’ ‘അതേ സോണീ… നീ എന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങിനെ സഹായിച്ചുതാടാ. നീ എന്നെ കാണാതെ വെറുതെ വാണം വിട്ടു കളയും. ഞാന് വഴുതിനിങ്ങായും ഷാംപൂ കപ്പിയും ഒക്കെ കടത്തി പണിപ്പെടും. ഇനിമുതല് നമുക്ക് സഹകരിച്ചു നീങ്ങാം’ ‘നല്ല ഐഡിയാ ചേച്ചീ ഞാന് സമ്മതിച്ചു. നമുക്ക് ഈ സഹകരണസംഘം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണോ’ ‘മോനേ….ഇതാ ഇവിടെ എപ്പം വേണേലും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തോ’ മിനി അവളുടെ പൂര് തൊട്ടുകാണിച്ചുകൊ് പറഞ്ഞ. സോണി ഒരിക്കല്ക്കൂടി കവയകറ്റി ഇരുന്നിരുന്ന ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് മുത്തം കൊടുത്തു. പിന്നെ അവള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഡ്രെസ്സ് അണിയാന് തുടങ്ങി. സോണി വേഗം ഷെഢിയും ലുങ്കിയും അണിഞ്ഞ് കിടപ്പുമുറിക്ക് പുറത്തു കട . അവന് ക്ലോക്കില് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ‘ചേച്ചീ …വേഗം… പള്ളീലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരമായി’ മിനി വേഗം ഡ്രസ്സണിഞ്ഞ് അടുക്കളയില് എത്തി, തുണിയെടുത്ത് നിലം തുടച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അമ്മയും കൊച്ചുമോളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു…(ശുഭം)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.