ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ

ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ

Chettathiyude Rathivikrayangal | Author : Vipin


സാണിയുടെ ജേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് മിനി. മിനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമു്. ഒരു കുട്ടിയു് ആശമോള്. . മിനി നല്ല തടിച്ച ശരീരമാണ്. വെളുത്ത നിറം നല്ല സുന്ദരിയാണ്. സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടപോലെ ആചെടികള് ചെമന്നതാണ്. കാല് പഴയ സിനിമാനടി ഷീലയെ പോലിരി ും.

സോണിയുടെ ചേട്ടന് ബസ്സ് കക്ടറാണ്. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. യില്. ഇപ്പോള് മൂന്നു മാസമായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജോലി. സോണിക്ക് വീട്ടില് അപ്പ ം അമ്മയും മാത്രമെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്.

അന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. കാലത്ത് അപ്പ ം അമ്മയും പള്ളിയില് പോയി. ചേട്ടത്തിയെ സോണി ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവന് അടുക്കളയില് ചെന്നു. ചേച്ചി അപ്പോള് അടുക്കളയുടെ നിലം തുണി നനച്ചു തുട ുകയായിരുന്നു. എല്ല ഞായറാഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന പണി. കുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ സാരി കേറ്റി തുട ് മേലെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. കുന്തിച്ചിരിുന്നപ്പോള് തുടകള് രും പൂര്ണ്ണമായും നഗ്നമായി കാണാമായിരുന്നു. കവച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ ഉള്ളിലെ ഷഡ്ഡിയും കാണാം. ഇളം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ആ ഷഡ്ഡി പൂറിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

തവള കുന്തിയിരിക്കുന്നപോലെ പൂര് ഷഡ്ഡിക്കുള്ളില് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നില്ക്കുന്നു. സോണി അതു കു. ഇട ് ചേച്ചി അവനെ ഏറുകണ്ണിട്ടു നോക്കുന്നതും അവന് കു. സോണി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ തുടകള് കാണുന്നത്. ഇപ്പോള് ആ ഇറുകിയ തുടയിടുക്കും കാണാം. അവന് ആര്ത്തിയോടെ ചേച്ചിയുടെ കവ ിടയില് നോക്കിനിന്നു. അവള് കുറച്ചുകൂടി കവച്ചിരുന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോള് സോണിക്കു തോന്നി അവള് തന്നെ കാണിക്കാന് തന്നെയാണ് ഈപണി എന്ന്. അവന്റെ സാമാനം കൈലിക്കുള്ളില് ഉയര്ന്നു തുടങ്ങി. തടിച്ചുയര്ന്ന് നല്ല കമ്പിപോലായി. അവന് ചേച്ചിയുടെ ആ നഗ്നമായ തുടകളും ഷഡ്ഡിയും കപ്പോള് വല്ലാതെ കാമലഹരി മൂത്തു. അവന് ഓര്ത്തു എന്തു ചെയ്യണം.

ചേച്ചിയും തന്നെക്കൊ് ഊക്കിക്കുവാന് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് കേറിപ്പിടിച്ചാല് സമ്മതിക്കും. അവന് കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്ത ഒരു കൊച്ചുപുസ്തകം വായിച്ചത് ഓര്ത്തു. ചേട്ടത്തിയമ്മയെ കളിക്കുന്ന അനുജന്റെ കഥ, അവന് ആ കവിത ശകലം ഓര്മ്മയില് വന്നു. ‘ചേട്ടത്തിയമ്മയെ അമ്മയായി കാണണം, ചേട്ടനില്ലാത്തപ്പോള് തള്ളിയിട്ടൂക്കണം’ മിനി കുനിഞ്ഞിരുന്നു നിലം തുടച്ചു. അവള്ക്ക് വീര്പ്പുമുട്ടുകയായിരുന്നു.

ഇപ്പോള് അവള് ആകെ കടികേറി നില്ക്കുകയാണ്. എങ്ങിനെയെങ്കിലും അ ജനെ വള ാന് തീരുമാനിച്ചു. അവന് കാണുവാന് വേിയാണ് അവള് കവച്ചിരിക്കുന്നത്. അവള് ഓര്ത്തു എന്താണ് സോണി മടിക്കുന്നത്. താന് സമ്മതിക്കാതെ വരുമെന്നോര്ത്താണോ. അവള് തുട ുന്നതിനിടയില് അ ജന് സോണിയുടെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് നോക്കി. അവന്റെ സാമാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ലുങ്കി ഉയര്ന്നു നില്ക്കുന്നത് അവള് കു. മിനി കോരിത്തരിച്ചു.

അവളുടെ കൂതിയും പൂറും ചൊറിഞ്ഞു കേറുകയായിരുന്നു. മിനി ഒരു അടവു പയറ്റി. അവള് അറിയാത്ത ഭാവത്തില് സാരി കുറച്ചുകൂടി കേറ്റി വെച്ചു. കാല് കുറേക്കൂടി കവ പുളത്തിവച്ചു. എന്നിട്ടവള് വിളിച്ചു. സോണി ഇങ്ങുവന്നെടാ. അവന് എത്തി. നീ ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചരെ നല്ലതിങ്ങ് ഒഴി. സോണി ചേച്ചിയുടെ തുടകളില് ആര്ത്തിയോടെ നോക്കി. അവന് ത്രിശങ്കു സ്വര്ഗ്ഗത്തിലായിരുന്നു.

അവന് ഓടിവന്ന് ബക്കറ്റ് എടുത്തുകൊു പോയി. ബക്കറ്റുമായി പോകുമ്പോള് സോണി ചിന്തിച്ചു. ചേച്ചി തീര്ച്ചയായും തന്നെ കാണിക്കാന് വേിയാണ് തുടയും പൂറും നഗ്നമാക്കി ഇരുന്നു തരുന്നത്. ഇനി പാഴാക്കിയാല് പണി നടക്കില്ല. ധൈര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അവന് വെള്ളം മാറി അടുക്കളയിലേ ് ചെ . അത് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടവന് പറഞ്ഞു. തരൂ ചേച്ചി ഞാന് തുട ാം. അവന് ചേച്ചിയുടെ തുണിയില് പിടിച്ചു. വേടാ ഞാന് തൊടച്ചോളാം. ചേച്ചി അവന്റെ കയ്യില് പിടിച്ചു. അവന് അറിയാത്ത ഭാവത്തില് ചേച്ചീടെ മുലയില് തട്ടി.

അപ്പോള് ചേച്ചി ് ഭാവവ്യത്യാസം ഒന്നും കില്ല. സോണി വിങ്ങിപൊട്ടുകയായിരുന്നു. അവന് ധൈര്യത്തോടെ മിനിയുടെ വലതുമുലയില് കടന്നു പിടിച്ചു. ചേച്ചി അതുപോലെ ഇരുന്നു കൊടുത്തു. അവന് മറ്റേ മുലയിലും പടിച്ചു ഞെരിച്ചു. മിനി കാമം തുടി ുന്ന മുഖത്തോടെ അവനെ നോക്കി. സോണിക്കു ധൈര്യമായി. അവന് കുത്തിയിരുന്നു അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ആകെട്ടിപ്പിടുത്തം അവളെ വ്രീളാവിവശയാക്കി. സോണി തുടകള്ക്കിടയിലൂടെ കൈകടത്തി തിരുമ്മി ഞെക്കി. മിനി അറിയാതെ കവ അകറ്റിപ്പോയി. അവന് തുടയിടുക്കില് കൈ എത്തിച്ച് ആ തടിച്ചുന്തിയ പൂറില് പിടിച്ച് ഞെക്കിയമര്ത്തി. കൊതിയോടെ അവള് പ്രയാസപ്പെട്ട് അവന്റെ ഇറുകിയ ഷെഡ്ഡി ുള്ളില് നിന്നും ഷെഡ്ഡിയുടെ മുന്വശത്തെ വിടവില്ക്കൂടി സമാനം പുറത്തെടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു.

ഷെഡ്ഡിയില് ഇറുകിയിരുന്ന ആ പിമ്പിരിയന് കമ്പിസമാനം ഒരു തരത്തിലും പുറത്തെടുക്കാന് അവള്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവള് പിന്നെ തുണിക്കുത്തഴിച്ച് ഷഡ്ഡിയുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിനിടയിലൂടെ കൈകടത്തി. ആ പെരുമ്പാമ്പു പോലുള്ള എരിപൊരിയന് സമാനം പുറത്തെടുത്തു. അവള് അതിന്റെ തലയില് പിടിച്ച് നാലഞ്ചാവര്ത്തി വാണമടിച്ചു. അപ്പോള് സോണി കുത്തിയിരി ുന്ന തന്റെ ചേച്ചിയുടെ തുടയിടുക്കില് നൈലോണ് ഷഢിക്കിടയിലൂടെ കൈകടത്തുകയായിരുന്നു.

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

അവന് വിരിഞ്ഞ ആറോസപ്പൂവിന്റെ ഇതളില് രു വിരലുകള് ചേര്ത്തുപിടിച്ച് ഞെരടി. പിന്നെ ആ നനവുള്ള പൂറ്റിന്ചാലില് വിരല്കേറ്റി. സോണി ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ കണ്ണും മുഖവും കാമംകേറി ചുവന്നു തുടുത്തിരുന്നു. ഹെന്റെ സോണീ. മിനി നെടുവീര്പ്പിട്ടു. ‘ചേച്ചീ…. നമുക്ക് എന്റെ മുറിയല് പോകാം’ രുപേരും എഴുന്നേറ്റു. അവര് മുറിയിലെത്തി. കട്ടിലില് ഇരുന്നവര് വികാരവേശത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. സോണി ചേച്ചിയുടെ രു മുലകളും ബ്ലൗസി പുറത്തുകൂടി ഞെക്കിക്കൊടുത്തു. മിനി അ ജന് സൗകര്യത്തിനായി ചാഞ്ഞ് ഇരുന്നുകൊടുത്തു.

സോണി വലതുകയ്യുകൊ് മുലകളില് മാറി മാറി പിടിച്ചുകൊ് കുനിഞ്ഞ് കാല് പാദത്തിങ്കല് നിന്നും സരിയും അടിപ്പാവാടയും ഒന്നിച്ചുപിടിച്ച് ഉയര്ത്തി. അതു തെറുത്ത് അവള് അരയില് വെച്ചു. എന്നിട്ടവന് കുനിഞ്ഞ് മുട്ടുമുതല് ആ ര് പാല്ത്തുടകളിലും ഉമ്മവെച്ചു. അവന്റെ മുഖം അവളുടെ തുടകളിലും തുടയിടുക്കിലും ഷെഢിയില് പൊതിഞ്ഞ സമാനത്തിലും ഉരസുമ്പോള് മിനി കോല്മയിര്കൊ് മദം പൊട്ടിനിന്നു. അവള് അങ്ങിനെ ഇരുന്ന് ആതടവലിന്റെ സുഖം നുകര്ന്നു കുടിച്ചു. സോണി ചാഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് തുടകളില് മെല്ലെ കടിച്ചു. മുഖം ആചേര്ന്ന തുടയിടുക്കില് പൂഴ്ത്തിവെച്ചവന് ആതടിച്ചുന്തിയ പൂറില് ഇട്ട് ഉരച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.