ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ

അവന് അവളുടെ കവച്ചു വെച്ച തുടയിടുക്കില് കട്ടിലിനോട് ചേര്ന്നു നി . വലതു കയ്യിലെ ചൂു വിരലും, നടു വിരലും, മോതിര വിരലും കൂട്ടി മൂ വിരലുകള് ഒരുമിച്ച് ആ ചെമ്പൂറ്റിലേക്ക് തിരുകി കയറ്റി. അവന് നാലുവശത്തേക്കും കറക്കി, അതി ള്ളിലിട്ട് മാന്തി. ആ പണി അവള്ക്ക് ഭ്രാന്തിളക്കി. മൂ വിരലുകള് ചുരുട്ടിക്കേറ്റിയുളള ആ പണി. അവള് ആകെ മത്തുപിടിച്ചു സുഖിച്ചു. മിനി കട്ടിലിന്റെ ഇഴുകയില് നി ം കുി പൊക്കിപ്പിടിച്ച. സോണി നാലുമിനിറ്റോളം കയ്യിട്ട് കറക്കി കശക്കിക്കൊടുത്തു. മിനി കാമഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് തുള്ളിപ്പോയി. തല്ലുകൊ് നടുവൊടിഞ്ഞ പാമ്പ് പിടുയുന്നതുപോലെ സഹികെട്ടവള് പിരിഞ്ഞു, ഞെളിപിരികൊു. അവള് പൂറിട്ട് മുക്കിമുക്കിപ്പിടിച്ചു. ഇടതു കയ്യ് കൊവള് അ ജന്റെ മൂത്തുനിന്ന സമാനത്തിന്റെ തലയില് പിടിച്ചു.

രു വിരലുകള് ചേര്ത്ത് അവള് മകുടത്തില് ഉരസി, കിള്ളി, ചൊറുകി. സോണി പിന്നെ തിടുക്കത്തില് പൂറ്റില് നി ം കൈ വലിച്ച് അവളുടെ അരയില് കൈ ചുറ്റി എണീപ്പിച്ചു. നൊടിയിടയില് സരിയും പാവാടയും ബ്ലൗസും ബ്രയിസിറും അഴിച്ചു മാറ്റി, അവളെ കട്ടിലില് പിടിച്ച് കട്ടിലി കുറുകെ കിടത്തി. മിനി ആമുലകളുമായി കവയകറ്റി കട്ടിലില് കുറുകെ കിടന്നു. സോണി അവളുടെ പൂറ്റില് കുണ്ണ മുട്ടിച്ചുവച്ച് പതിയെ അനക്കിക്കൊ്, അവളുടെ നാഭിയിലേക്ക് ചേര്ന്നുനിന്ന് രുമുലകളും ര് കൈകളിലിട്ട് അമര്ത്തി ഞെരിച്ചു. മുലഞെട്ടുകള് മാറിമാറി ഞെരുടി. അതിന്റെ അഗ്രത്തില് വിരല് തൊട്ട് കറക്കി. മിനിക്ക് സഹികെടുകയായിരുന്നു. അമിട്ട് പൊട്ടിച്ചിതറുന്നതുപോലെ അവളുടെ ശരീരത്തിലെ പരമസെല്ലുകളും വികസിച്ച് തുടിച്ചുണര് .

വികാരത്തള്ളലാല് അവള് പരിസരം മറ കളഞ്ഞു. ‘ഹെന്റെ…. മോനേ…ഒ വേഗം… എനിക്കു സഹികെടു ‘ മിനി പറഞ്ഞു. സോണി ഒരു മുലയില് മാത്രം പിടിച്ച് മറ്റേ കയ്യ് വീും പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവളുടെ പൂറ്റില് കേറ്റി മാന്തിക്കൊടുത്തു. അവള്ക്ക് നന്നായി കടിയിളകി കഴിഞ്ഞെന്ന് സോണിക്ക് മനസ്സിലായി. മിനി ഊരയിട്ട് വെട്ടച്ച് അവളുടെ പൂറ് അവന്റെ മൂ വിരലുകളിലേക്കും തള്ളുകയും വലിക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങി. പിന്നെ സോണി താമസിച്ചില്ല. അവന് കുലച്ചുനിന്ന ചിമിറ്റന് കുണ്ണ കടിയിളകിയ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ മാളത്തിലേക്ക് തിരുകിക്കേറ്റി. അവന് ആകെ പിമ്പിരിയിലായിരു . അവന് അവളുടെ മേലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിട .

ര് കാലും നിലത്തൂന്നി അവന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ പൂറ്റി ള്ളിലേക്കു ആഞ്ഞാഞ്ഞ് തള്ളിക്കൊടുത്തു. ക്രങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്പോലെ അവന്റെ ഉലക്ക അവളുടെ വഴുവഴുപ്പിലൂടെ സുഖത്തെ വിതറിക്കൊ് സുഗമയാത്ര തുടര് . സോണി പത്തുമിനിറ്റോളം നിര്ത്താതെ കാച്ചിക്കൊടുത്തു. ഇത്തവണ അവന് സ്പീഡില് പണിപറ്റിച്ചു. മിനി കട്ടിലില് താഴേക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന കാലുകള് ഉയര്ത്തി കട്ടിലിന്റെ വിളുമ്പില് ത്തി. അവള് കാല്പ്പാദം അങ്ങിനെ കട്ടിലിഴുകയില് ചവുട്ടി വിരിയിച്ച് കിട കൊടുത്തു. നടു വിരിഞ്ഞ് പൂര് നന്നായി പിളര്ന്നിരു . അവള് പൂറുകൊ് നന്നായി അടിക്കാന് തുടങ്ങി. എല്ലാം മറന്നവള് ി കട്ടിലിലിട്ടുരച്ചു, പൊക്കിയും താഴ്ത്തിയും അവള് നന്നായി അടിക്കാന് തുടങ്ങി. അടുത്ത രു നിമിഷത്തി ള്ളില് മിനിയുടെ പൂറ്റില് നി ം ചൂട് ലാവ പൊട്ടിയൊഴുകി.

അവളുടെ മദനജലത്തില് കുളിച്ച് അപ്പോഴും സോണി നിറുത്താതെ അടിച്ചു കൊിരു . മിനിക്ക് ഇത്തവണ പാല് നേരത്തെ ചീറ്റി. അവള് അരക്കെട്ട് താഴ്ത്തി അനങ്ങാതെ കിട കളഞ്ഞു. ഉടനെ സോണി ആ പൂറ്റില് നി ം കുണ്ണ വലിച്ചൂരിയെടുത്തു. അവന് ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ കാല് രും പൊക്കി തന്റെ രു തോളിലും വെച്ചു. ഇപ്പോള് അവളുടെ കൂതി അവന്റെ കുണ്ണയുടെ നേര്ക്കായിരുന്നു. ഉഴുന്നുവട പോലിരുന്ന ആ മലദ്വാരം കിട്ട് അവന് സഹിച്ചില്ല. പതിയെ അവന് കുണ്ണ മകുടം വെച്ച് അവിടെ ഒന്നമര്ത്തി. മിനി പിടഞ്ഞു ‘അയ്യോ അവിടെ വേ മോനെ… ആ കൂതിയിലെ ഊഷ്മളത ഗ്രഹിച്ച സോണിയുാേ വിടുന്നു. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മതി ചേച്ചീ….

അവന് കെഞ്ചി. മിനി ് കുിപ്പണി പുത്തിരിയല്ലെങ്കിലും, തന്റെ ഭര്ത്താവിന്റേതിനേക്കാള് മഴുത്ത ഈ ലിംഗത്തിനോടല്പ്പം ഭയം. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ സോണി അവളുടെ ഗുദം ഒന്നു മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാ ള്ള ശ്രമത്തിലായി. വിരലുകൊാെന്നു തൊട്ടപ്പോഴേ മിനി അവിടം ഇറുക്കിപ്പിടിച്ചു. സോണി പതിയെ പഴച്ചക്ക പരുവത്തിലിരുന്ന അവളുടെ പൂറില് നിന്ന് അല്പ്പം മദനക്കുഴമ്പെടുത്ത് കൂതിയിലിട്ട് തടവാന് തുടങ്ങി. ആവിരല് പ്രയോഗം ഏറ്റു. മിനിയുടെ കൂതി അഴയാന് തുടങ്ങി.. പിന്നെ അധികം സമയം വേി വന്നില്ല,സോണിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം തന്റെ രു വിരലുകള് സ്ക്രൂ പിരിച്ചു കയറ്റുന്ന പോലെ ആ കൂതിയിലേക്ക് കയറ്റാ ം ഇറക്കാ ം സധിച്ചു. ചേച്ചി അവന്റെ വിരലുകളിലേ ് തന്റെ ഗുദം കൊ് തള്ളാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് അവ മനസ്സിലായി ചേച്ചിയുടെ എതിര്പ്പെല്ലാം മാറിയെന്ന്. പിന്നെ താമസിച്ചില്ല അവന് തന്റെ കമ്പിപ്പാര ചൂടുള്ള ആ കൂതിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇറുക്കമുള്ള ആ മലദ്വാരത്തിലെ ഞെരുക്കം അവ പകര്ന്ന അ ഭൂതി അവര്ണ്ണനീയമായിരു . ചേച്ചിയുടെ തേങ്ങല് കേട്ടപ്പോള് അവന് നിശ്ചലനായി.നി . അവന്റെ പെരുംകുണ്ണയുമായി ആ കൂതി പൂര്ണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അവ മനസ്സിലായി. തല്ക്കാലം ആ ആനപ്പറിയുടെ താഡനമേല്ക്കാന് മിനിയും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അതിനാല് അവള് തന്റെ കൂതി ഇറുക്കിയും വിടര്ത്തിയും അവന്റെ കുണ്ണയെ പിഴിയാന് തുടങ്ങി. ആ പ്രയോഗം ഏതൊരു പുരുഷനേയും നിഷ്പ്രയാസം സ്കലിപ്പിക്കാന് പോന്നതാണ്. പക്ഷെ സോണി അതി തയ്യാറല്ലായിരുന്നു

 

. മിനി കൂതി ഒന്നു വിടര്ത്തിയ താപ്പിന് അവന് മകുടം വരെ തന്റെ കുണ്ണ വലിച്ചൂരി. അങ്ങിനെ ഒന്നുരാവര്ത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോള് മിനി ശരിക്കും ഗുദമൈഥുനത്തിന് റെഡിയായിക്കഴിഞ്ഞു. സോണി കുതിച്ചുകൊവളുടെ കൂതിയില് തകര്ത്തടിച്ചു. കൂതിക്കുള്ളില് നിന്നും മര്മ്മര ശബ്ദം കേള്ക്കാമായിരു . അവന്റെ കുണ്ണ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭിത്തികളില് ഉരസുന്ന സ്വരം. മിനിയും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അവാച്യമായ രതിരസത്തില് മയങ്ങിക്കിട . അനുജന് കാല് രും തോളിലിട്ട് കൂതിയിലിട്ടടിച്ചുതരുന്നതിന്റെ ആ സുഖം അവള് അഭിമാനത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു. അവള് ആ സുഖം നൊട്ടി ണഞ്ഞ് ആഘോഷിച്ചു. അവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി ഉായി.

അവന്റെ ചേട്ടന് എത്ര കളിച്ചിട്ടും ഇപ്പോള് അവള്ക്ക് ലഭ്യമായ ഈ സുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് മിനി ഓര്ത്തു. മിനിക്ക് സോണിയില് നല്ല മതിപ്പ് തോന്നി. നല്ല ഭംഗിയായി ഊക്കുന്ന അവനെ ഒരിക്കലും ഇണ പിരിയിയരുത് എന്നവള് തീരുമാനിച്ചു. ചേട്ടന് ഉങ്കെിലും ദിവസം ഒരു തവണ വീതമെങ്കിലും അ ജന്റെ ഈ ഉലക്കക്കുണ്ണ അവളുടെ പൂറ്റിലും കൂതിയിലും കേറ്റിച്ച് കളിപ്പിക്കണമെന്ന് അവള് തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. സോണി ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ എല്ലാ സുഖവും കു. എത്ര ആനന്ദം ഈ കളിയെക്കുറിച്ചവന് ഇപ്പോള് അറിഞ്ഞു. അവന്റെ ശരീരം ആകെ പൂത്തുലഞ്ഞു. ഞരമ്പുകള് വലിഞ്ഞ് മുറു കയായിരു . മുഖത്തെ പേശികള് വലിഞ്ഞ് മുറുകി.

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.