ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ

അവന് സ്കലനത്തിന്റെ വക്കില് എത്തി. അവന് കൊടുംകാറ്റിന്റെ വേഗതയില് നന്നായി കേറ്റിയും വലിച്ചും പണിതു. അവന്റെ ഉകള് രും അവളുടെ ചന്തികളില് വന്നടിച്ചുകൊിരുന്നു. ഒടുവില് അവന്റെ ഭോഗായുധത്തില് നി ം പാല് ചീറ്റി. അത് അവളുടെ മലദ്വരത്തി ള്ളില് തേന് മഴ ചൊരിഞ്ഞു. അവളും അവ ം ആ ധന്യമായ നിമിഷത്തെ സ്വയം ആരാധിച്ചു. ഇങ്ങിനെ ഒരു നിമിഷം ജീവിതത്തില് എപ്പോഴുമുാകാനായി അവര് ആശിച്ചു.

സോണി അവസാന തുള്ളി കുണ്ണപ്പാലും ചേട്ടതിയുടെ കൂതിക്കുള്ളില് ഇറ്റു വീഴാനായി കുണ്ണ മുഴുവന് അവളുടെ മലദ്വാരത്തി ള്ളില് കേറ്റിവെച്ചു നി . പിന്നെ അവന് അവളുടെ രു കാലുകളും തോളില് നി ം എടുത്ത് താഴ്ത്തിയിട്ടു. ഇതിനിടയില് അവന് കുണ്ണ ഊരി. മിനി അങ്ങിനെ കവച്ച് കട്ടിലില് കിട . അവള് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ, ചെറുചിരിയോടെ യോദ്ധാവായ അ ജന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കിട . സോണി കുനിഞ്ഞ് ആ രു മുലകളും ഞെരിച്ചു, പിന്നെ മുലക്കണ്ണുകളില് ഞെരുടി. മേലെ കിട ആചുുകളില് ഉമ്മ കൊടുത്തു. ‘ചേച്ചീ എണീക്ക്…….

’ അവന് അവളുടെ കയ്യില് പിടിച്ചുവലിച്ച് എഴുന്നേല്പ്പിച്ചു. അവള് അങ്ങിനെ കട്ടിലില് ഇരു . ‘ചേച്ചീ……..മതിയായില്ലേ ?’ …. സോണി ചോദിച്ചു. മോനെ ധാരളം….ജീവിതത്തില് ആദ്യമാ… ഇത്രേം സംതൃപ്തി…..’ ‘നേരോ ചേച്ചീ!!!!’ ‘അതേ സോണീ… നീ എന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങിനെ സഹായിച്ചുതാടാ. നീ എന്നെ കാണാതെ വെറുതെ വാണം വിട്ടു കളയും. ഞാന് വഴുതിനിങ്ങായും ഷാംപൂ കപ്പിയും ഒക്കെ കടത്തി പണിപ്പെടും. ഇനിമുതല് നമുക്ക് സഹകരിച്ചു നീങ്ങാം’ ‘നല്ല ഐഡിയാ ചേച്ചീ ഞാന് സമ്മതിച്ചു. നമുക്ക് ഈ സഹകരണസംഘം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണോ’ ‘മോനേ….ഇതാ ഇവിടെ എപ്പം വേണേലും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തോ’ മിനി അവളുടെ പൂര് തൊട്ടുകാണിച്ചുകൊ് പറഞ്ഞ.

സോണി ഒരിക്കല്ക്കൂടി കവയകറ്റി ഇരുന്നിരുന്ന ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് മുത്തം കൊടുത്തു. പിന്നെ അവള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഡ്രെസ്സ് അണിയാന് തുടങ്ങി. സോണി വേഗം ഷെഢിയും ലുങ്കിയും അണിഞ്ഞ് കിടപ്പുമുറിക്ക് പുറത്തു കട . അവന് ക്ലോക്കില് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ‘ചേച്ചീ …വേഗം… പള്ളീലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരമായി’ മിനി വേഗം ഡ്രസ്സണിഞ്ഞ് അടുക്കളയില് എത്തി, തുണിയെടുത്ത് നിലം തുടച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ം അപ്പ ം അമ്മയും കൊച്ചുമോളും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.