ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങൾ – 10

അവൻ : അല്ല മാം

അമ്മ : എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ

അവൻ : എന്ത്

അമ്മ : എങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് കിട്ടി ആര് തന്നു എവിടുന്ന് വേഗം പറഞ്ഞോ.

അവൻ : ഉത്തരം തന്നാൽ എനിക്കെന്താ കിട്ടുന്നെ

അമ്മ : എങ്കിൽ നിന്നെ സസ്‌പെന്റ ചെയ്യാതെ അല്ലെ ഡിസ്മിസ്സ് ചെയ്യാതെ നോകാം

അവൻ : ആ പേടി എനിക്കില്ല മാം എനിക്ക് ഗുണമുള്ളത് ഞാൻ നോക്കാറുള്ളു

അമ്മ : എങ്കിൽ പറ നിനക്കു പണം വേണോ എത്രെ വേണ്ടേ

അവൻ, വ എനിക്ക് പണം വേണ്ടാ

അമ്മ :പിന്നെ

അവൻ : അത്

അമ്മ :അത്

അവൻ : അത് ഒരു ആഗ്രഹം ആണ്

അമ്മ : മനസിലായില്ല.

അവൻ : മാമിന്റെ കാണണം

അമ്മ : എന്ത് കാണാൻ

അവൻ : മാമിന്റ്റ് തുടുത്ത ആ മുല

അമ്മ : നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി നാളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വാ സ്കൂളിലേക്ക്

അവൻ : ഞാൻ വരുമ്പോ മാം കരയും

യും അത് വേണോ എന്നെ എന്തേലും കാണിച്ച അത് ലീക് ആവും.

അമ്മ : 😔നീ എന്നെ മുതലാക്കുവാണല്ലേ

അവൻ : ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ ടീച്ചർ.

അമ്മ : ഈ ആഗ്രഹം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഉണ്ടോ

അവൻ : ഇത് ആണ് അല്ലേൽ ഇതിനു താഴേക്കു പോണോ

അമ്മ : വേണ്ടാ

അവൻ : മ്മ്

അമ്മ : സിബ് താഴ്ത്തി മുലയുടെ ഫോട്ടോ അവനു അയച്ചു കൊടുത്തു

അവൻ : ഉഫ്ഫ്ഫ്ഫ് സുപർ മാം.

തുടരും