ബിന്ദുവിനെ പ്രേമിച്ച മനസ്സ് – 1

തുടരും…….

( കഥ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടങ്കിൽ comment box ല്‍ അറിയിക്കണേ ) thank you…….