വാസന്തിയുടെ കളിയരങ്ങ് – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – വാസന്തിയുടെ കളിയരങ്ങ് – 1

നമുക്കു വാസന്തിയെ പരിചയപ്പെടാം. 33 വയസ്സ് പ്രായം. ഭർത്താവു പട്ടാളത്തിലാണ്. ഒരു മകനുള്ളത് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പടിക്കുന്നു. വാസത്തി മെലിഞ്ഞു പൊക്കം കൂടിയിട്ടാണ്. അന്ന് ഐശ്വര്യാറായ്ക്ക് ജനിച്ചിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ തടിച്ചുകൊഴുത്ത പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ
മലയാളികളുടെ സൗന്ദര്യരൂപം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലാസ്യവതിയെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ പ്രയാസമായിരൂന്നു. നല്ല വലിപ്പമുള്ള മൂലകളും, നിതംബഭാരവും, അവളുടെ പൊക്കം മൂലവും, വൃത്തിയായി ധരിക്കാറുള്ള വോയിൽസാരിയാലും ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്നു. ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്ന് അവളുടെ കൊച്ചുകൂട്ടികളുടെപോലെ നിഷ്കളങ്കവും അരുമയും ആയി തോന്നുന്ന സൂന്ദരമുഖമായിരുന്നു.

ഒരു മാസത്തെ അവധിക്കുവന്ന ഭർത്താവ് ഇന്നു തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കടവത്തെ വള്ളം അതിരാവിലെ നലൂമണിക്കു തന്നെ ശരിയാക്കി നിർത്തണമെന്ന് കടഞ്ഞുകാരനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമയം മൂന്നുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവധിക്കാലത്തെ അവസാനത്തെ പണ്ണൽ അതിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാസത്തി മുകളിൽ ഇരുന്ന് പറന്ന് അടിക്കുകയാണ്. എതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. കഴിഞ്ഞരാത്രി പതിനൊന്നരക്ക് ഒരു കളി കഴിഞ്ഞതാണ്.

ഭാര്യയുടെ പണ്ണലിന്റെ സുഖത്തിൽ കണ്ണുമടച്ച് മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് പട്ടാളക്കാരൻ. വാസത്തി പിറന്നപടിയാണ്. രാത്രിയത്തെ കളികഴിഞ്ഞ് അതേപടി കിടന്നതാണ്. കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ, അതിയാൻ എണിറ്റ കൂലിച്ചു. കുണ്ണ മലർന്നുകിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന തന്റെ പൂറിൽ തള്ളികയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ചെറിയൊരു നീരസം തോന്നിയെങ്കിലും, അവധികഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുമുൻപുള്ള ആ ആകാന്തത്തിന്, എതിരൂപറയാൻ വാസന്തിക്കു തോന്നിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെണ്ണലിനു എതിരൂപറയാൻ വാസത്തിക്കു ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവൾ അത് മറ്റെന്തിനെക്കാളും ഇഷട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സുഖം അനുഭവിച്ചിരുന്നു.
നമുക്കു വാസന്തിയെ പരിചയപ്പെടാം. 33 വയസ്സ് പ്രായം. ഭർത്താവു പട്ടാളത്തിലാണ്. ഒരു മകനുള്ളത് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പടിക്കുന്നു. വാസത്തി മെലിഞ്ഞു പൊക്കം കൂടിയിട്ടാണ്. അന്ന് ഐശ്വര്യാറായ്ക്ക് ജനിച്ചിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ തടിച്ചുകൊഴുത്ത പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ
മലയാളികളുടെ സൗന്ദര്യരൂപം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലാസ്യവതിയെന്നോ ഒക്കെയുള്ള ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ പ്രയാസമായിരൂന്നു. നല്ല വലിപ്പമുള്ള മൂലകളും, നിതംബഭാരവും, അവളുടെ പൊക്കം മൂലവും, വൃത്തിയായി ധരിക്കാറുള്ള വോയിൽസാരിയാലും ആർക്കും അത്ര പെട്ടെന്നു. ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്ന് അവളുടെ കൊച്ചുകൂട്ടികളുടെപോലെ നിഷ്കളങ്കവും അരുമയും ആയി തോന്നുന്ന സൂന്ദരമുഖമായിരുന്നു.

ഒരു മാസത്തെ അവധിക്കുവന്ന ഭർത്താവ് ഇന്നു തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കടവത്തെ വള്ളം അതിരാവിലെ നലൂമണിക്കു തന്നെ ശരിയാക്കി നിർത്തണമെന്ന് കടഞ്ഞുകാരനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമയം മൂന്നുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവധിക്കാലത്തെ അവസാനത്തെ പണ്ണൽ അതിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാസത്തി മുകളിൽ ഇരുന്ന് പറന്ന് അടിക്കുകയാണ്. എതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. കഴിഞ്ഞരാത്രി പതിനൊന്നരക്ക് ഒരു കളി കഴിഞ്ഞതാണ്.

ഭാര്യയുടെ പണ്ണലിന്റെ സുഖത്തിൽ കണ്ണുമടച്ച് മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് പട്ടാളക്കാരൻ. വാസത്തി പിറന്നപടിയാണ്. രാത്രിയത്തെ കളികഴിഞ്ഞ് അതേപടി കിടന്നതാണ്. കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ, അതിയാൻ എണിറ്റ കൂലിച്ചു. കുണ്ണ മലർന്നുകിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന തന്റെ പൂറിൽ തള്ളികയറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ചെറിയൊരു നീരസം തോന്നിയെങ്കിലും, അവധികഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുമുൻപുള്ള ആ ആകാന്തത്തിന്, എതിരൂപറയാൻ വാസന്തിക്കു തോന്നിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെണ്ണലിനു എതിരൂപറയാൻ വാസത്തിക്കു ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവൾ അത് മറ്റെന്തിനെക്കാളും ഇഷട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സുഖം അനുഭവിച്ചിരുന്നു.
“ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്നു തവണ.മിണ്ടിരുത്ത് നീ എന്നോട്,“ “വർഷത്തിൽ പതിനൊന്നു മാസവും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു പോരെ. ആകെ അതിയാൻ അവധിക്കു വരുന്ന ഒരു മാസമല്ലേ പ്രശ്നം ഉള്ളൂ. ഒന്നും ഇല്ലേലും അതിയാൻ നിങ്ങളുടെ മകനല്ലേ.”

“കൂണ്ണ പൊങ്ങുമ്പോൾ അപ്പന്നും മകനും എന്നൊന്നും ഇല്ല” “അഫ്., ഇപ്പോൾ കുണ്ണ കൊടിമരം പോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അയാളുടെ മുണ്ടു വകഞ്ഞു മാറ്റി, കൂണ്ണയിൽ പിടുത്തമിട്ടുകൊണ്ടു വാസന്തി പറഞ്ഞു. കെട്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ അവർ മുറിയിലേക്കു നടന്നു.
വാസന്തി പോസ്മിസ്റ്റെടസ്സ ആയി മാലപറമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഉടനെ തന്നെ അവളെ മകനു വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിച്ചതും, പോയി പെണ്ണുകണ്ടതും ഒക്കെ അച്ഛൻ ആയിരുന്നു. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, പതിനഞ്ചു ദിവസത്തെ മധുവിധുവിനു ശേഷം മകൻ പോയ അന്നു തന്നെ, ഭാര്യ മരിച്ച പതിനഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞിരൂന്ന അയാൾ, മരുമകളെ കയറി കളിച്ചു. അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്രപോലും എതിർപ്പു വാസത്തിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നു മാത്രമല്ല പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ കഴിയുകയും ചെയ്തു.
കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പത്താംമാസത്തിൽ തന്നെ താൻ പ്രസവിച്ചു മകൻ, തന്റെ അമ്മായി അച്ഛന്റേതാണെന്നു അവൾക്കു ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ ആയാളോടുപോലും അവൾ അതു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൂഞ്ഞിൻ ഏതാണ്ട് മൂന്നു-നാലു വയസാവുന്നതുവരെ അവർ ഒന്നിച്ചാണു കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൂട്ടി ഉറങ്ങികഴിയുമ്പോളാണ് അയാൾ വാസന്തിയുടെ മുറിയിൽ വരൂക വാസത്തിയെ മേശയിൽ ഇരുത്തി കാലുരണ്ടും പൊക്കി തോളിൽവച്ച്, അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് അച്ഛൻ, അയാളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടപെട്ട രീതി ഇതൊക്കെയാണ്. കട്ടിലിൽ ആണെങ്കിൽ വാസത്തിയൂടെ കാലുപൊക്കി മടക്കി മുട്ട് മൂലയിൽ മുട്ടതക്കരീതിയിൽ മലർത്തികിടത്തിയിട്ട്, മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു ഒരു പാച്ചിലുണ്ട് അയാൾ കുണ്ണ അണ്ടകടാഹം വരെ കയറിപോകും. വാസത്തി സ്വർഗം കാണും.

“ഊഫ്.” വാസന്തിക്കു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ മേശയിൽ പിറകോട്ടു ഒരു കൈ ഊന്നി മറ്റേ കെ അയാളുടെ രോമംനിറഞ്ഞ നെഞ്ചിൽ തലോടികൊണ്ട് ചണ്ണലിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഖം അനുഭവിച്ചുങ്ങിനെ ഇരുന്നു.
“ആഫ്.” ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും, അയാളുടെ ശുക്ലസഞ്ചി പൊട്ടി കുണ്ണചാൽ അവളുടെ പൂറു നിറച്ചുകവിഞ്ഞ് ചീറ്റിതെറിക്കാൻ തുടങ്ങി.
“ഉം. ആഫ് ഒന്നുകൂടി വന്നെങ്കിലും വാസത്തിക്കു മതിയായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ കുറച്ചുനേരം കൂടി ചണ്ണിതരും എന്നവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണു. പത്തറുപതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല ആരോഗ്യമാണു ആൾക്ക്. എതനേരം വേണമെങ്കിലും നിർത്താതെ അടിച്ചു തരൂ.
അയാളുടെ തോളിൽ നിന്നും കാൽ തഴേക്കിട്ട, കൈകൊണ്ടു അയാളുടെ ചന്തിയിൽ പിടിച്ച തന്റെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. ചെറുതായി തുടങ്ങുന്ന കുണ്ണയെ മോചിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അയാളെ നോക്കി ചിരിച്ചു.

“എന്താടി മതിയായില്ലേ..? അയാൾ ചോദിച്ചു. “ഞ്ഞുഹൃം.” അവൾ കെ തഴേക്കു കൊണ്ടുപോയി, ഉള്ളിൽനിന്നും കുണ്ണയെ ഊരി തന്റെ കൈകളിൽ എടുത്തു. അവളുടെ കാമതേനും അയാളുടെ ശുക്ലവും കൂടികുഴഞ്ഞ സമ്മിശ്രമായ കൊഴുപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ സാമാനത്തിൽ അവൾ വാണമടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അവളെ ചേർത്തുപിടിച്ച്, തന്റെ കുണ്ണ മരുമകളുടെ വിദഗ്ദ്ധമായ കൈവിരലുകളിൽ കിടന്നു വളരുന്നതിന്റെ സുഖമനുഭവിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അയാൾ നിന്നു. അവൾ കുണ്ണയിലും അണ്ടിയിലും മാറിമാറി ഞെക്കിപിഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ, ഭർതൃപിതാവിനെ അടുത്ത പണ്ണലിനു പരുവത്തിലാക്കി. കുണ്ണ ഉണർന്നതും അവൾ തന്നെ അതിനെ തന്റെ പൂറിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നു കിതപ്പാറിയപ്പോൾ അയാളും പണ്ണാൻ തുടങ്ങി.

ഇത്തവണ പൊരിഞ്ഞു പെണ്ണൽ പ്രകടനം ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ചു അടിച്ചു. കാലുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും അയാളെ ചൂണ്ടടക്കം കെട്ടിപിടിച്ചു. അവളും മേശപ്പുറത്തിരുന്നു ആഞ്ഞാഞ്ഞു തള്ളി, ആ കളി ഒരു ഇരുപതു മിനിറ്റ് നേരം നീണ്ടു നിന്നു. കളികഴിഞ്ഞു വാസത്തി കിണറ്റിൻകരയിൽ വന്ന, മൂണ്ടുപൊക്കി കൂന്തിച്ചിരുന്നു കഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നേരം പരപരാ വെളുക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
രാവിലത്തേയ്ക്കും, ഉച്ചത്തേയ്ക്കക്കുമുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, കൂട്ടിയെ സ്കൂളിലേക്കു വിട്ട്, കൂളികഴിഞ്ഞ് വാസന്തി പോസ് ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ സമയം ഒൻപതര ആയിരുന്നു. കായൽക്കരയിലെ ഒറ്റുമൂറി പീടികയാണ് പോസ്ഓഫീസ്, കായൽ തൊട്ടുപിറകിലാണ്. എതിർവശത്തു കൂറേ ദൂരെയായി കടത്തി. അവിടെ ഒരു ചായ്പീടികയുള്ളതാണ് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാപനം. പോസ് ഓഫീസിലെക്കൂ, ആരെങ്കിലും വരുകയാണെങ്കിൽ ദൂരെ നിനേ കാണാം. മറ്റുവശത്തെല്ലാം കായൽ ആയതുകൊണ്ടു മറ്റുവഴികളൊന്നും ഇല്ല അവിടേക്കു വരാൻ.

കടയുടെ മുൻഭാഗത്തെ രണ്ടു നിരയെടുത്തു മാറ്റി അതിനോടു ചേർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേശയാണ് കൗണ്ടർ, പിറകിലോരു ചെറിയ വാതിലുണ്ട്. ..
അതിലൂടെ പൂത്തിറങ്ങി രണ്ടു അടി വച്ചാൽ കായൽ ആയി. ആ രണ്ടടി തുറന്ന പ്രദേശമാണ് വാസത്തിയുടെ മൂതപൂര. അവിടെ കുന്തിച്ചിരുന്നാൽ നേരെ കായലിലേക്കു പെടുക്കാം. മറുകര ഒരുപാടു ദൂരെ ആയതിനാൽ ആരും കാണുമെന്ന പേടിയും വേണ്ട.
പോസ്റ്റ്മാൻ സുരേന്ദ്രൻ അപ്പോഴേക്കും എത്തി. “പട്ടാളക്കാരൻ പോയതിന്റെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ? സുരേന്ദ്രന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ആഹ്ലാദം കലർന്നൊരു പരിഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. “ദേ, സൂര്യേട്ടാ, എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കേണ്ട രാവിലേ.” വാസത്തി മുഖം കോട്ടി. ‘എയ്ക്ക, എന്റെ പൊന്നുമോൾ അങ്ങിനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചാലോ..? പതിവുപോലെ അയാൾ കയ്യിൽ കരൂതിയിരുന്ന തുളസികതിർ അവളുടെ തലയിൽ ചൂടികൊടുത്തു. പിനെ അവളുടെ ചൂണ്ടുകളിൽ തന്റെ ചൂണ്ടു ചേർത്തു.

സൂരേന്ദ്രനു വാസത്തിയോടു അഗാധമായ പ്രണയമാണ്. വാസത്തിക്കു പ്രേമം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സുരേന്ദ്രനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. വാസന്തിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നതു സുരേന്ദ്രനാണ്.

വാസന്തിയെ ചുമരിൽ ചാരി നിർത്തി ആഴത്തിലുള്ള ചുംബനങ്ങൾ നൽകി സൂര്യേന്ദ്രൻ,

“ചുണ്ടു കടിച്ചുപൊട്ടികല്ലേ..“ ശ്വാസം വിടാൻ നേരം കിട്ടിയപ്പോൾ വാസത്തി പരിഭവിച്ചു. “..ഈ കൊതി എപ്പോഴാ ഒന്നു തീരുക?

“മോളോടൂല്ല കൊതി എനിക്കു ഒരിക്കലും തീരില്ല” അയാൾ അവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ മുഖം തഴേക്കു കൊണ്ടുപോയി മുലകളിൽ മുഖം അമർത്തി. തോളിൽനിന്നും സാരി മാറ്റി, അയാൾ ബ്ലൗസിന്റെ കൂടൂക്കിൽ കൈവച്ചു. “അയ്യോ, കൂട്ടാ അതു വേണ്ട, ആരെങ്കിലും വന്നാൽ സമയം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടൂക്കിടാൻ…”

അനുസരണയുള്ള കൂട്ടിയെപ്പോലെ അയാളുടെ മുഖം വീണ്ടും താഴെക്ക് ഇഴഞ്ഞു. മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു സൂത്രേന്ദ്രൻ തുടുത്ത് ആലിലവയിൽ മുഖം അമർത്തി “ആഫ്., ഈഫ് ഇക്കിളികൊണ്ടു വാസന്തി പുളഞ്ഞു. വീണ്ടും താഴെക്ക്., സാരിക്കു മുകളിലൂടെ അവളുടെ തുടകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് അയാൾ മുഖം ചേർത്തു. ഉള്ളിൽ വാസത്തിയുടെ കരിമണി കന്ത തുടിച്ചു. ശരീരത്തിൽ കുളിരുകോരി
സൂര്യേന്ദ്രന്റെ കൈകൾ അവളുടെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നും സാരി പതുക്കെ മുകളിലേക്കുയർത്തി. തുടകളിലൂടെ തെറൂത്ത, സാരി തന്റെ തലവഴി മൂടി അയാൾ വാസന്തി ഷഡ്ഡി ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിബിഡമായ രോമകാടുകളിൽ മുഖം ഉരസി. ചന്ദ്രിക സോപ്പിന്റെ നവ്യമായ മണം. വെള്ളപ്പംചോലെ മൃദുലമായ ആ പൂർപ്രദേശം മുഴുവനും ചേർത്ത് അയാൾ പതൂക്കെ കടിച്ചു.
“ആഫ്.” അവൾ കൂറുകി, “.പതുക്കെ കടിക്കെട് കൊശവാ.”

വാസത്തി വലതുകാൽ വിടർത്തി ഉയർത്തി കസാലപൂഞ്ഞുവച്ച് ചുമരിൽ ചാരി നിന്നു. കൈകൾകൊണ്ടു അവൾ തന്റെ സാരിയും പാവാടയും അരയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചിരൂന്നു. തുറന്ന നിരയുടെ ചെറിയ വിടവിലൂടെ അവൾക്ക് അകലെ കടവിലെ ചായക്കട കാണാം. അവിടെ വന്നുപോകുന്നവരെയും. പക്ഷെ ഇവിടെ അകത്തെ ഇരുട്ടിൽ എന്തു നടക്കുന്നു എന്നു അത്രയും ദൂരെ നിന്നും ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല.

അവളുടെ പൂറിന്റെ ഇതളുകൾ വിരലുകൾ കൊണ്ടു വിടർത്തി ഉള്ളിലെ തൊലിയില്ലാത്ത നനഞ്ഞു കൂങ്കുമ്പാടത്തിൽ, പട്ടി വെള്ളംകൂടിക്കുന്നതുപോലെ സുരേന്ദ്രൻ ആഞ്ഞാഞ്ഞു നക്കി “ഊഫ്. ഊഷ് വാസത്തിയിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താനാവാതെ സീൽക്കാരങ്ങൾ ഉയർന്നു, ഞരമ്പിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടി മദ്രജലം അയാളുടെ മുഖത്തുകൂടെ ഒഴുകി.

പൂറിന്റെ മുകളറ്റത്ത് ଉଦଗ୍ଧ കുഞ്ഞുകുണ്ണപോലെ തുടിച്ചുണർന്ന കത്ത് സുരേന്ദ്രൻ വായ്ക്ക്കൂള്ളിലാക്കി ചപ്പി, വേദനിപ്പിക്കാതെ കടിച്ചുവലിച്ചു. “അയ്യോ. എൻറമ്മേ. മതിയെടാ കൂട്ടാ…”

വാസന്തി സൂഖമൂർധന്യത്തിൽ നിലവിളിച്ചു.

അവളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുളിരസം ചീറ്റിതെറിച്ചു….(തുടരും)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.