ഹരിയാന ദീദിമാർ- 1അടിപൊളി 

212 views

കമ്പി രാജനില്‍  കമ്പി കഥ വായിച്ചു പൂണ്ടു വിളയാടി കൊണ്ടിരുന്നവൻ ആണ് ഈ ഉള്ളവൻ മ്മടെ മാസ്റ്റർ ഋഷി അണ്ണൻ സ്മിതചേച്ചി മന്ദൻരാജ സാഹിബ് സുനിൽ അണ്ണൻ സാഗർജി അൻസിയ സിമോണ തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു വലിയ ആരാധകൻ ആണ് ഞാൻ.
ഇവരുടെ കഥകള്‍ വായിച്ച അനുഭവത്തില്‍ എഴുതി തുടങ്ങുവാനെ……

എന്റെ പേര് റോൺ , സ്വദേശം മട്ടാഞ്ചേരി , പപ്പ ഒരു കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഏജന്റ് ആണ്, ‘അമ്മ ബാങ്ക് ഓഫീസറും അനിയത്തി പഠിക്കുന്നു പ്ലസ് ടു വിൽ

എനിക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂകേഷന് പി ജി ചെയ്യാൻ ആയി ഹരിയാനയിലെ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷ൯ കിട്ടി, ഞാൻ അങ്ങോട്ടെക്കു മാറി, റോഹ്ത്തക് ഇലെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ആയുർന്നു താമസം. ഒന്നാമത് എനിക്കീ ഹോസ്റ്റൽ താമസം ഒന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല, ഇത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വാടകക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നോക്കാൻ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. അതാകുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും അവർക്കു ഇവിടെ വന്നു എന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുകയും ചെയ്യാല്ലോ.

അങ്ങനെ രാജീവ് നഗർ എന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് വടക്കക് കിട്ടി ഒരുമാസ൦ പതിനെട്ടായിരം രൂപക്ക് , നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അവിടെ പൊരുതി തുടങ്ങി , ഈ ശരീരസൗന്ദര്യത്തിനോടൊക്കെ പ്രിയം ഉള്ളത് ജിമ്മും എക്സിറ്സ്‍ മൊക്കെ ആയി ആണ് ഞാൻ മുന്നോട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

വീട് നല്ല വീടൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ ക്‌ളീനിംഗ് ഒക്കെ ഒരു പ്രശനം ആണ് , ഫുഡ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറുതായി ഒക്കെ എന്തേലും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ പുറത്തു നല്ല ക്ളീൻ ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട്

അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മൂന്നു ഫ്ലാറ്റ് വെച്ച് മൊത്തം അഞ്ചു നിലകൾ ആയിരുന്നു , അതിൽ ഞൻ താമസിച്ചിരുന്നത് നാലാമത്തെ നിലയിലും.

എന്റെ ബ്ളോക് കാലി ആണ് , അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ എല്ലാരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കയുന്നവർ ആയതു കൊണ്ട് ആരുമായും അത്ര നല്ല പരിചയവും ഇല്ല .

എന്റെ അവിടത്തെ ആവശ്യത്തിനായി സുഹൃത്തിന്റെ സ്പെയർ ബൈക് സംഘടിപ്പിച്ചു.

bns¶ bp_s¯ms¡ tbmNpt¼m Fsâ B tNmaWn]ns` bmÀ¡n Hs¡ Wà UoUn fm^v Wà ^oSyn fp`]pw SpX]pw Np*n]pw Hs¡ Wn_ª Nps_ hpµ^n b_kNsa Nm\m_p*v , b` sshhn b` k]hn ,,,,sâ bpWyma,,,,,,,,,

ASv Hs¡ N*n^p¶ Ss¶ Np® N¼n BNpw , Nm\m³ Bs\¦n Wà NnXn`³ bohpNapw.

ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ www.kambi.pw ഈ സൈറ്റ് ൽ വന്നാൽ മതി .........

Nv–amhv Njnªp Mm³ H^p Wm`v f\nt]msX cv`mäv s`¯pw bns¶ H^p A©p At©N HmsX kym]mfw Hs¡ W½psX bmÀ¡nt`¡v fmän. AknsX Cu tI¨nfmÀ Hs¡ HmXmWpw WX¡mWpw Hs¡ B]n k^pw.

A§sW H^p BjvI sNm*v ^WvXp fq¶p tb^pfm]n b^nI]fm]n, hpWµ fp¸¯n F«p k]hv , foW fp¸¯n ^*p k]hv bns¶ hbvW Wm`vb¯n Wm`v k]hv.

Mm³ cnhn¡Â FZyqt¡g³ Hs¡ tbXn¨p Ct¸m AknsX bn Kn sI]pN]m\v Fs¶ms¡ A_nªtbm H^pbmXv ht´mgfm]n Ft¶mXv NqXpSÂ N¼Wn B]Sp B\v.
WfpNv bns¶ hv{Sohikmhw Cãfm]Sv sNm*v W½av im¸n B\tÃm..

Ck^v Cu hf]¯p k¶p Aks^ H¶v s{X]n³ sI¿n¡mtfm F¶v tImUn¨p. ASnWpÅ Nm^\w fsäm¶pNqsX D*v , CkÀ¡p ko«pe^\w B\v ko«n tk`¡m^nNapw k^pw , k`n] tKm`n H¶pfnà ASpsNm*p Ss¶ lm^o^o^nN {blvW§Ä b`À¡pw D*v.

FWn¡v bns¶ Cu Z]änwPpw FN-vhn_vhv-hn Nm^yWP Hs¡ Wà bnXnbmXv DÅSv sNm*v ,,,GSp ,,,,,Fsâ AXp¯v AkÀ C¯n^n dipfmWw Hs¡ C«p Wn¡pftÃm ,,,,,

A§sW bmÀ¡n Fsâ hf]w N\¡m¡n Ak^pw k^pw SpX¡¯n sI_pSm]n hmkVmW¯n l^o^¯nWp B]mhw H^pbmXv sNmXp¡msS {do¯nRv FN-vhn^vsshhv tKmPnRv HsN lo`n¸n¨p .BUytf FÃm^psX]pw bmÀ¡ns` sk]nRv sfgoWn sk¨v sk]v«p Hs¡ Aa¶p, Hs¡ A_pb¯n A©nWpw fpNan B\v , B fq`NÄ Ss¶ Hs^®w A©p Nnt`m Nm\pw ..

A§sW Mm³ H^p tPmÄ Aks^ sNm*v shäv sI¿n¨p Cu fmhw H^p H¶v þ H¶^ Nnt`m F¦n`pw sk]näv Np_¡\w F¶v,,,

ASv AkÀ¡p hzoNm^yfm]n.

Mm³ BUyw AkÀ¡p Z]_v At§m«v sNmXp¯p hnwbnÄ H^p Nm^yw fm{Sw CkÀ sW¿v Hs¡ W¶m]n Dbt]mPn¡p¶k^m B\v , ASpsNm*p sW¿v Hjnkm¡\0 Ct¸mÄ Njn¡p¶ I¸m¯n tWÀ bNpSn B¡n dm¡n b¨¡_n hm`Zv Njn¡\w F¶v ,,,,Ak^m ASv h½Sn¨p,,,

പിന്നെ ഡെയിലി അവർ പാർക്കിൽ വരും കൃത്യമായി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യന്നു , കൂടാതെ അവരെ കൊണ്ട് സാമാന്യ൦ നല്ല രീതിയിൽ എക്സിര്സൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യിച്ചു തുടങ്ങി.

രസം എന്താന്ന് വെച്ചാ ,,,,അവര്ക് അത് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് , അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു , അതുപോലെ ഇപ്പൊ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ലൂസ് ആയി തുടങ്ങി, സപ്ന ദീദിക്ക് ഷുഗർ കൂടെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക ഒകെ നന്നായി അടിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ആണ്.

അതോടെ എല്ലാര്ക്കും എന്നോട് ഉള്ള മതിപ്പ് വർധിച്ചു.
രസം എന്താന്ന് വെച്ച ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തൂക്കം കുറഞ്ഞു അതോടെ അവർ തമ്മിൽ മത്സരമായി ,,,,ഇനിയും കുറച്ചു നല്ല സ്ലിം ബൂട്ടികൾ ആകും എന്ന രീതിയിൽ.

ഒരു മാസം ആയപ്പോ മൂന്നു പേരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ചോദിച്ചു അവരെ ഇത്രയും നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഫീസ് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു , എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു , എന്റെ അറിവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് , ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഇത്രയും നന്നായി നല്ല സ്റ്റുഡന്റ ആയി നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറുന്നു അനുസരിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ,,,അതുകൂടി കേട്ടതോടെ അവര് ഫ്ലാറ്റ് ആയി…

ഇടയ്ക്കു അവർ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും കുടുംബത്തോടൊപ്പ൦ ഡിന്നർ കഴിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ചോടെ ഒരു ഫ്രീഡം ആയി.

ഒരു ദിവസ൦ വീട്ടിൽ കാളിംഗ് ബെൽ അടി കേട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു , നോക്കിയപ്പോ സപ്ന ദീദി
ആൾ ഒരു മുട്ട് തന്നെ ആണ് .

ഞാൻ ആകെ ചൂളി പോയി മസിലും കാട്ടി ഒരു ബോക്സർ ഇട്ടു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു , സപ്ന ദീദി നോക്കി ചരിച്ചു , ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു കയറി വാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടി പോയി ടി ഷർട്ടും ബാർമുഡയും പോയി ഇട്ടു
അപ്പോളേക്കും ദീദി ഉള്ളില്‌ക്കെ വന്നു വാതിൽ അടച്ചു
എന്താ ദീദി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുറച്ചു പായസം തരാൻ ആയി വന്നതാണ് എന്നുപറഞ്ഞു.
ഞാൻ അത് വാങ്ങി വെചു.

ഞാൻ സോഫയിൽ ഇരുന്നു,
സപ്നക്കു ഇത്തിരി എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ സംശയം ഉണ്ട്
അവർക്കു രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ ആണ് , ഭർത്താവു നു പാൻ ബിസിനസ് ആണ് ടൗണിൽ തന്നെ ഏഴു എട്ടു പാൻ കടകൾ ഉണ്ട് , ഇയാൾ ഒരു കടയിൽ പോയി ചമ്രം പതിഞ്ഞു ഇരുന്നു പാൻ വിൽക്കുന്ന ജോലി ആണ് , ഫുൾ സമയവും അയാളുടെ വായി പാൻ ആയിരിക്കും, വണ്ണം വെച്ച് ഒരുപാട് വയറു ചാടിയ ഒരു മൊട്ട തലയ൯ , സപ്ന ദീദി നല്ല പീസ് ആണ് , ഈ പുകയില ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയ് പ്രശനം ആണ് ഉദ്ധരണ ശേഷി കുറവ്. അയാൾക് അത് എന്തായാലും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു.

Kambikathakal:  നന്മ നിറഞ്ഞവൾ ഷെമീന – 7

എന്റെ തൊട്ടു അടുത്ത് സപ്നയും ഇരുന്നു , നാല്പത്തി നാല് അത്ര വലിയ്യ്‌ പ്രായം ഒന്നുമല്ലോലോ ,,,അല്ലെ

റോണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇ സ്ഥല൦ ഒക്കെ ?
പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി .
ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഇഷ്ടം ?
ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടമാ , ഇവിടത്തെ സൗന്ദര്യ൦
ആഹാ ആരുടെ സൗന്ദര്യ൦ ?
എല്ലാരുടേം ,,,,,,,,
ആഹാ ,,,,,,,,അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആണല്ലേ കള്ളന്റെ മനസിൽ ന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ കവിളത്തു ഒന്ന് നുള്ളി
ദീദി എന്ത് സുന്ദരിയാ ?
ഏയ് എനിക്ക് അത്ര സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല .
ആര് പറഞ്ഞു , ഇത്തിരി വണ്ണമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നല്ല ഫിറ്റ് ആകും നോക്കിക്കോ
പിന്നെ ദീദി ആകും ഈവിടത്തെ റാണി ..

സത്യ൦ ???
സത്യമാ.
ഇപ്പൊ എനിക്ക് വണ്ണം ഒക്കെ കുറയുന്നുണ്ട്, റോൺ ട്രെയിൻ ചെയുദ്ധത്തിന് ശേഷം.

ദീദി
എന്താ റോൺ ,
ദീദിക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് , ദീദിയുടെ ശരീരം കണ്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പഴേ ഒരു നടി ഉണ്ട് വിജയ ശ്രീ തുപോലെ ആണ് , അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി ആണ് ,,,,സെക്സി യും ആണ് ………..

അത് കേട്ടപ്പോ അവരുടെ മുഖത്ത് നാണം വിടർന്നു
ഇത്രയും ഭംഗി ഉള്ള ദീദി എങ്ങനെ ആണ് ആ ഭയ്യയെ വിവാഹ൦ ചെയ്തത് ?
അതൊക്കെ ഒരു കഥ ആണ് റോൺ ,,,,എന്നാലും എന്നെ ഇഷ്ടമായി ന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതുകേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ,,,ഞാൻ പോട്ടെ റോൺ ,,,,,,,,,,,

പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ടോ ?
തിരക്കൊന്നുമില്ല ,,,വീട്ടിൽ അദ്ദേഹവും മക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാ ഇനി രാത്രിയോടെ എത്തുകയുള്ളൂ

ആണോ ,,,,,,,,,പിന്നെ എന്താ വേഗം പോകുന്നത് ,,,എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ?
അങ്ങനെ പറയല്ലേ ,,,,എങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടു വരുമോ ?
ദീദി ………………
ഹ്മ്മ്……….?
ദീദി വേണ്ട സപ്ന മതി ,,,അപ്പൊ എന്റെ പ്രായം ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതികൊള്ളാം
എനിക്ക് പ്രായം ഉണ്ട് ,,,,
ഇപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രായം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതണ്ട ,,,,എന്റെ പ്രായം ആണ് എന് കരുതിയാൽ മതി ,,,എന്റെ കൂട്ടുകാരി ,,,,,,,,,,,,,,,,,,സമ്മതിച്ചോ ?
ഹമ് …………..
എന്നെ ഇഷ്ടമാനോ സപ്നക്ക് …
ഹ്മ്മ്,,,,ഇഷ്ടമാണ് ..

എനിക്കും ഇഷ്ടമാ ,,,,,,,,,,
ഈ മുടി മുഖം കണ്ണ് മൂക്ക് ചുണ്ട് ഈ പല്ലുകൾ ഈ ഈ താടി ,,,,ഈ കഴുത്തു

പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി ..
കഴിഞ്ഞോ ഇഷ്ടം ഒക്കെ ……………
ഇല്ല ,,,പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാകുമോ എന്നറിയില്ലലോ
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലെ ,,,,പറയു ,,,കേൾക്കട്ടെ
ഞാൻ ഈ ചെവിയിൽ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ ……….

ഹ്മ്മ് ,,,,,,,,,,,അവർ വികാരത്തിൽ ഒന്ന് മൂളി
ഞാൻ പതുകെ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും അവരുടെ ഇരു ചെവികളിൽ പതുക്കെ തൊട്ടു എന്റെ പേര്വിരൽ ചെവി കുടക്കുള്ളിൽ കയറ്റി തലോടി കൊണ്ടിരുന്നു , അത് ചെയ്തപ്പോ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഒകെ വികാരത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് പോലെ ശ്വാസഗതി വർധിക്കുന്നത് പോലെ
എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ ഈ കഴുത്തു ,,
പിന്നെ ???
ഈ നെഞ്ച് ,,,ഈ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുലകൾ ,,,,
ഹമ്,,,,,,,പിന്നെ ,,,
ഈ കൈകൾ ,,,,,വിരലുകൾ

പിന്നെ ?

പിന്നെ ഈ കുറച്ചു ചാടി നിൽക്കുന്ന വയർ ,,,,

അത് ഇഷ്ടമാണോ ?
ഇഷ്ടമാണ് ,,,,,,എന്നാലും ഞാൻ അത് നിനക്കു ഡയറ് തന്നു കുറയ്ക്കും ,,,,,,,,

ഹമ് ,,,,,,,,,,,,പിന്നെ
പിന്നെ സപ്നയുടെ അടിവയറു ,,,,,,,,,,,
പിന്നെ
പിന്നെ ,,,,ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ……….?
ഹമ് ,,,,,,,,,,,,,,,,
പറഞ്ഞോട്ടെ ……..
പറയു നെ ………..?
പിന്നെ നിന്നെ പൂറു ………………….

ഹ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ആ ഒരു വികാരം നിറഞ്ഞ ശബ്ദം ആണ് സപ്നയിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്.
പി,,,,,,,,നെ ,,,,,,,,,,

പിന്നെ നിന്റെ ഉരുണ്ടു മുഴുത്ത ഇളകുന്ന കുണ്ടി ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ

ഇഷ്ടമാണോ ,,,എന്റെ പിൻഭാഗം ?
ഒരുപാട് ,,,,,,,,,,,

പിന്നെ

പിന്നെ നിന്റെ വീർത്ത തുടകൾ …………കാലുകൾ ,,,കാൽ പാദങ്ങൾ …

ഹമ് ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
അതിലേറെ ഇഷ്ടമാ സ്വപ്നയെ …………..നിന്റെ മനസിനെ

അപ്പോളും എന്റെ കൈകൾ അവളുടെ ചെവിയെ തലോടി കൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു..

എന്തോ സ്വബോധം വന്ന പോലെ ,,അവർ കണ്ണ് തുറന്നു എന്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി ,,,
ഞാൻ പോട്ടെ ,,,,,,,,,,,,,,,,
എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
അവൾ എഴുനേറ്റു ,,,ഉളിൽ നിറഞ്ഞ കുലസ്ത്രീ ബോധം ………….
അവൾ മുന്നോട്ടു നടന്നു ,,,,,,,,,,,

എന്നോട് വെറുപ്പ് ആണെങ്കിൽ പൊക്കൊളു …………..ഞാൻ തടയില്ല

അതുകേട്ട സപ്ന ഒന്ന് നിന്ന് , തിരിഞ്ഞു
ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു , ചൂടുണ്ട് , ഞാൻ എന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുകയല്ലേ എ സി ഓൺ ചെയ്യട്ടെ
എന്നെ ഇഷ്ടം ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടു വരിക ,,എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ തൻ ഒരിയ്കലും തടയില്ല ,,,,,,,,,,,,എനിക്ക് സപ്നയെ ഇഷ്ടമാ ,,,,,,,,,,,,
എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി എ സി ഓൺ ചെയ്തു ബെഡിൽ കിടന്നു , ടി വി ഓൺ ചെയ്തു അതിൽ കുറച്ചു സെക്സി സോങ്‌സ് സൗണ്ട് കുറച്ചു പ്ലേയ് ചെയ്തു .

ഏതാണ് രണ്ടു മിനിറ്റു കഴിഞ്ഞു ..
സപ്ന റൂമിലേക്ക് വന്നു
വാതിൽ അടക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തണുപ് പുറത്തേക്കു പോകും

അവൾ വാതിൽ അടച്ചു
ഭയത്തോടെ വന്നു എന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു
ശരീരം ആകെ വിറക്കുന്നുണ്ട്
എന്തിനാ പേടിക്കുനെ എന്നുപറഞ്ഞു ഞാൻ തോളത്തു തൊട്ടു
അവൾ തിരഞ്ഞു നോക്കി
ഒരുപാട് സുന്ദരി ആണ് അവൾ

നിന്റെ ഭംഗി നിനക്കു അറിയില്ല സപ്ന
ഞാൻ അവളെ പതുകെ കിടക്കയിൽ കിടത്തി
അവൾ നിവർന്നു കിടന്നു
ഞാൻ എന്റെ കൈകൽ കൊണ്ട് പതുക്കെ ആ നെറുകയിൽ വിരൽ കൊണ്ട് പരത്തി നെറ്റിയിൽ തലോടി
കണ്ണുകൾ ക്കി കീഴെ തലോടി മൂക്കിൽ തലോടി ചുണ്ടിൽ തലോടി തടിയിൽ തലോടി കഴുത്തു വരെ എത്തി

വേഗത്തിൽ ആ ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ച് എന്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ട് ചപ്പി ചപ്പി ഈമ്പി വലിച്ചു കുടിച്ചു ,,,,,അവൾക്കത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്നും തോന്നുന്നു എന്നെ മുറുകെ കെട്ടിപിടിച്ചു ,

എന്റെ നാവു ഞാൻ അവളുടെ നാവിൽ മുട്ടിച്ചു ചുഴറ്റി അവളുടെ അണ്ണാക്കിന്റെ മേൽ ഭാഗത്തു എന്റെ നാക്കുകൊണ്ടു നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ,,,
അവൾ ഒരു കൈ കൊംണ്ട് കിടക്കയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു
ആൾ നന്നായി വികാരവതി ആയിട്ടുണ്ട്

അവളുടെ സൽവാറിന് മീതെ കൂടെ ഞാൻ മുലകളിൽ അമർത്തി പിഴിയുവാൻ തുടങ്ങി
അവൾക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആയി

കുറെ നേരം കൈകൾ മാറ്റി മുലകൾ കശക്കി കശക്കി അവളുടെ മുലയെ മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ പൂറിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസിലായി

പതുകെ അവളുടെ ഓളം കിടന്നു അവളുടെ സൽവാർ പൊക്കി വയറിൽ ഉഴിയുവാൻ തുടങ്ങി അതോടെ അവൾ കുറുകുവാൻ തുടങ്ങി , പൊക്കിളി കയ്യിട്ടു കറക്കുവാൻ തുടങ്ങി ,,,,പതുക്കെ ഉഴിഞ്ഞു ഉഴുഞ്ഞു ഞാൻ അടിവയറിൽ കൂടെ ഉഴിഞ്ഞു പാന്റ് ന്റെ ഉളിലൂടെ കൈ ഇട്ടു ,,,ഷഡ്ഢിയുടെ മേലെ തൊട്ടു ,,,
അവളുടെ ഷഡി ആകെ നനഞ്ഞു പണ്ടാരം അടങ്ങി ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു ഷഡിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ അവളുടെ ഇഡ്ഡലി പൂറിൽ ഞാൻ അമർത്തി ,,,,,,,,,,,,പിന്നെ ഷഡ്ഢിയുടെ മുകളിലൂടെ പൂറു നു മുകളിൽ ഞാൻ ചുരണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നു അതോടെ അവളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പും ശ്വസോച്ഛാസവും വർധിച്ചു ,,,ചുരണ്ടൽ കന്തിനു മുകളിൽ എത്തിയപ്പോ അവൾ പതുക്കെ വില്ലുപോലെ വളയാൻ തുടങ്ങി
ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി ചുരണ്ടി കൊണ്ടിരുന്നു ,,,,,,,,,,,,,
അവളുടെ ഷെഢിയിൽ ആകെ വെള്ളം പതിച്ചു ,,,,

Kambikathakal:  ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ നാത്തൂന്‍

അതോടെ ഒന്നുമനസിലായി നല്ല കളി ഇവൾ നന്നായി കളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ,,,,,,,,,,,,,,,
സപ്നാ ………………
ഹമ് ,,,,,,,,,,,,,,അവൾ എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വെച്ച്
എന്നെ ഇഷ്ടായോ ,,,,,,,,
ഒരുപാട്
തരുവോ എനിക്ക് നിന്നെ ,,,,
എടുത്തോ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,എത്ര വേണേലും എടുത്തോ …………..

ഞാൻ അഴിച്ചോട്ടെ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,നിന്റെ ഉടുപ്പുകൾ
ഹമ് ,,,,,,,,,,,,,,,,,,അഴിച്ചോ
ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ
ചെയ്യെടാ ,,,,,,,,,,,,,,പെങ്ങളെപണ്ണിയവനെ ( ബഹ൯ചോദ്)

അതുകേട്ടപോ ഉഷാർ ആയി
ഞാൻ പിന്നെ വേഗത്തിൽ അവളുടെ സൽവാർ അഴിച്ചു മാറ്റി ഒരു നീല ബ്രാ ആയിരുന്നു
പിന്നെ പാന്റും ,,,ഒരു പിങ്ക് കളർ ഷഡി നനഞ്ഞു കുതിർന്നു അഴകുഴ എന്ന മട്ടിൽ

അവളെ കമഴ്ത്തി കിടത്തി ബ്രായുടെ ഹുക്ക് അഴിച്ചു ഊരിപിച്ചു
പിനേൻ കമഴ്ത്തി കിടത്തി തന്നെ ഷഡിയും ഊരി എടുത്തു

നല്ല ഉരുണ്ട കുണ്ടികൾ , കണ്ടപ്പോ തന്നെ കുണ്ണ കമ്പി ആയി , സോഫ്റ്റ് ആണ് രണ്ടു കൈ കൊണ്ട് തള്ളി നീക്കിയപ്പോ കുണ്ടിയുടെ തുള തവിട്ടു നിറത്തിൽ ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു പോലെ , ചെറുതായി രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് , അവിടെ ഒക്കെ പൂറിലെ വെള്ളം വീണു നാനഞ്ഞു ഇരിക്കക്ക് ആണ് ,ഞാൻ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് എന്റെ ചൂണ്ടു വിരൽ അവളുടെ കുണ്ടിയുടെ തുളയിൽ മുട്ടിച്ചു പതുക്കെ തള്ളി ,,,സ്മൂത്ത് ആയി കടന്നു കയറി
റോൺ ,,,അവിടെ തൊടല്ലേ അവിടെ ഒക്കെ അഴുക്ക് ആണ്
പെണ്ണെ എനിക്ക് നിന്റെ എല്ലാം അമൃതാണ് ,,,,,,,,,,,,,നീ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കൂ നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരി അല്ലെ

അതെ ,,,,ഞാൻ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ആണ് ,,,നീ എടുത്തോ എന്നെ ,,,എന്നെ കൊന്നോ ,,,,എനിക്ക് പരിഭവം ഇല്ല ,,,,,
നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലും ..

ഞാൻ പതുക്കെ എന്റെ വസ്ത്രം ഒക്കെ മാറ്റി അഞ്ചേമുക്കാൽ ഇഞ്ചു ഉളള കുണ്ണ അറ്റം കൂർത്തു പിന്നിലേക്ക് വണ്ണം കൂടി , വണ്ണം ഉണ്ട് കുണ്ണക്ക്

ഞാൻ അവളെ തിരിച്ചു കിടത്തി
അവൾ എന്റെ കുണ്ണ കണ്ടു നാണിച്ചു കണ്ണ് പൊതി
ഞാൻ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചു അവളുട കൈകൾ എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിപ്പിച്ചു
ഇഷ്ടായോ എന്റെ കുണ്ണ ?
ഹമ് ,,,,,,,,,ഒരുപാട്
നിന്റെ കണവന്റെ കുണ്ണ എങ്ങനെയാ ?
ഒരുപാട് ചെറുതെ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

വേണോ നിനക്കു ഈ കുണ്ണ ,,,,,,,,,,,,
വേണം റോൺ ,,,,,,,,,,,,,,എന്നും വേണം

അവൾ എന്റെ കുണ്ണയിൽ അമർത്തി ഉഴിയുവൻ തുടങ്ങി ,,,,
മനസിലായി അവൾക് ഇഷ്ടം ആയി എന്ന്

ഞാൻ പോയി അവൾ കൊണ്ട് വന്ന പായസ൦ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു അവളുടെ മുലകളിലും വയറിലും പൊക്കിളിലും പുരട്ടി
പിന്നെ അവളുടെ മുലകളില് വാ കൊണ്ട് നക്കി ചപ്പി മുലകൾ കടിച്ചു ഈമ്പി മുലഞെട്ടുകൾ കടിച്ചു വലിച്ചു വായിൽ ഇട്ടു ചപ്പി ചപ്പി ചപ്പി വലിച്ചു ഊമ്പി കൊണ്ടിരുന്നു ,

സുഖം കൊണ്ടവൾ എന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു .
പതുക്കെ ഞാൻ മുലകളിൽ പിഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് തന്നെ വയറിലേക്ക് വന്നു നക്കി നക്കി പായസ൦ ഒപ്പി എടുത്തു വയറു മൊത്തം നക്കി പൊക്കിൾ കുഴിയിൽ നാവിട്ടു നക്കി നക്കി ഉഴിഞ്ഞു അടിവയറും ഒക്കെ നക്കി ദേഹാഹത്തുള്ള പായസം ഒക്കെ നക്കി കുടിച്ചു ,,,

ന്റെ പുന്യാള ……………………………………….ഹോ

കാൽ അങ്ങോട്ടു വലിച്ചകത്തി
പോളന്ന് ഇരിക്കുന്ന ചുവന്ന പൂറു ……….
നാക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു നക്കി നക്കി പൂർ ഇതളുകൾ നക്കി നക്കി കന്തു നാവിൻ തുമ്പു കൊണ്ട് നക്കി തുടച്ചു നക്കി നക്കി നക്കി പൂറിനുള്ളിലേക്ക് നാക്ക് കയറ്റി നക്കി നക്കി നക്കി നാവു ഉള്ളിൽ വട്ടം ചുഴറ്റി , ഒരുവക കൊഴുഞ്ഞ കഞ്ഞിവെള്ളം പുറത്തേക്കു ഒഴുകി ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു മിശ്രതം..,,,

ആഹാ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,സപ്ന ക്കു പൊട്ടി ,,,പൊട്ടി തെറിച്ചു
അവൾ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്റെ തല ശക്തമായി അമർത്തി പൂറിൽ അമർത്തി വെച്ച് ,,,
ഞാൻ അല്ലെ ആണ് ,,,,

പതുക്കെ അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ വിരല് കയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കി അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ വിരൽ കളി തുടങ്ങി .പൂറിലെ വെള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞ കുണ്ടിയിൽ വിരല് കയറ്റി ഒപ്പ൦ പൂറുകൂടെ നക്കി കൊടുത്തപ്പോ പറയണോ മേളം …കൈ ഇട്ടു കുണ്ടിയിൽ കറക്കാൻ തുടങ്ങി ,,,എന്റമ്മോ ,,,, അവളുടെ കൊതം ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി ,,,,എന്തൊരു കൊതം സ്മൂത്ത് കൊതം അണ്ടാവു കൊതം വാർപ്പ് കൊതം താണ്ഡവകൊതം ,,,,

ന്റെ പുന്യാള ……………………….
അവളുടെ ചന്തിക്ക് അടിയിൽ ഒരു തലയിണ വെച്ച് കാലു പൊക്കി വെപ്പിചു അവൾ കൈകൾ കൊണ്ട് കാലുകൾ മുറുകെ പിടിച്ചു.

ഞാൻ അവളുടെ കുണ്ടിയുടെ തൊലിയിൽ എന്റെ വലത്തേ പെരുവിരൽ കയറ്റി ,,പിന്നെ സൈഡിൽ ആയി ഇടത്തെ ചെറു വിരൽ കൂടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുണ്ടിയുടെ തുള ഒന്നു വലുതാക്കി നാക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു നക്കി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ,,,

സപ്ന പൂറ്റിലെ സുഖം കൊണ്ടങ്ങു പുളഞ്ഞു …
എന്ന മായിരു ആയിരിക്കും ,,,,,കുണ്ടി നക്കി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ കുണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു വക ഉപ്പു കലർന്ന കൊഴുത്ത വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നു ,,,ലൂബിർക്കേഷൻ ,,,,,ലൂബിർക്കേഷൻ ,,,,,,

ഒക്കെ നക്കി തുവർതി നേരെ കിടത്തി ,,,

എന്നെ ഇഷ്ടമായോ എന്റെ പൊന്നിന്? ഞാൻ ചോദിച്ചു
എന്റെ രാജകുമാരനാ ,,,,,,,,,,,,,,,,ന്നൊരു പറച്ചിൽ ………………….

എന്റെ പള്ളി ,,,,,,,,,,,,,,,പറയണോ കൂടുതൽ

എന്റെ കുണ്ണ ഊമ്പി തരാമോ ,,,,,അറപ്പു ആണെങ്കിൽ വേണ്ട ?
എന്റെ മുതിന്റെ ഒന്നും എനിക്ക് അറപ്പില്ല

എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ ഇരുന്നു , എന്നെ കിടത്തി എന്റെ കുണ്ണ കയ്യിൽ എടുത്തു ,,,ഉഴിഞ്ഞു …

പതുക്കെ തൊലി പുറകിലേക്കി നീക്കി ,,,,
ഒരിത്തിരി പശ പശപ്പ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അത് കൈ കൊണ്ടു വടിച്ചു എടുത്തു വിരലിൽ ഇട്ടു ഉരസി ,,,എന്നിട്ടു മണത്തു നക്കി ,,,
നാറ്റം ഉണ്ടല്ലേ ,,,,,
ഞാൻ ചോദിച്ചു
നിന്റെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഗന്ധം അവൾ മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി
പിന്നെ വിരൽ വായിലിട്ടു ഊമ്പൽ

പിന്നെ നേരേ കുണ്ണ എടുത്തു പതുക്കെ നാവു കൊണ്ട് തൊട്ടു വട്ടം കറക്കി കുണ്ണയിൽ ഒന്ന് അമർത്തി അപ്പോളേക്കും കുണ്ണയുടെ കണ്ണിലൂടെ ഇത്തിരി ആ കട്ടി വെള്ളം ഏതു ….ലൂബിർക്കേഷൻ ലൂബിർക്കെഷ൯ പുറത്തെക്കു ഇറങ്ങി ,,,ആഹാ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

സപ്ന അത് നക്കി എടുത്തു
പിന്നെ എന്റെ മുട്ടകൾ രണ്ടും വായിൽ എടുത്തു നക്കി ചപ്പി ഊമ്പാൻ തുടങ്ങി ,,,
ആഹാ ,,,,,,,,,എന്ടാമോ

പതുക്കെ മുട്ടുകാലിൽ തലോടി ,,,,,എന്റെ കുണ്ണ വായിൽ വെച്ച് വാ അടച്ചു വായിൽ ആകെ തുപ്പൽ നിറഞ്ഞു ഊമ്പി തുടങ്ങി പല്ലു കൊല്ലാതെ സാവധാനത്തി ,,,

മയിരു ,,,,,പൂറി മോൾ എന്ന ഊംബാന്നെ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,കുണ്ണ കാവടി ആടി തുടങ്ങി ,,,,,

കുണ്ണ വായിലേക്ക് ഇറക്കി തൊണ്ട വരെ എത്തി ചപ്പി വലിച്ചു ഈമ്പി ഈമ്പി ഊമ്പോ ഊമ്പോട് ഊമ്പൽ

ഊംബാവാ …………………………ഊമ്പൽ ഊമ്പൽ ……………………..
ന്റെ പുണ്യാളാ …………………..

ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ഇല്ലേ അടുത്ത കെളി നടക്കില്ല

ഞാൻ നിവർന്നു കിടന്നു , എന്റെ മുകളിൽ അവളെ പിടിച്ചു ഇരുത്തി
അവൾ മുട്ടുകൽ അരക്കു ഇരുവശവും വെച്ച് എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ പിടിച്ചു ഇരുന്നു മുടി ഒക്കെ അഴുഞ്ഞു കിടക്കുവാ സപ്നപൂരിയുടെ

അവൾക് ഈ സ്റ്റൈൽ പുതിയ അനുഭവം ആണ്
പതുകെ അവളുടെ പൂറിൽ എന്റെ കൊടിമരം അവള് തന്നെ കുത്തിക്കയറ്റി ..

പിന്നെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് പതുക്കെ മുട്ടുകാലിൽ ഊന്നി സാവധാനം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു
അതോടെ പൂറു ശൂർ ,,,,എന്ന് കുണ്ണയുടെ മുകളിലേക്ക്
പിന്നെ പതുക്കെ ഇരുന്നു അപ്പൊ പൂറു ശൂ൪ ,,,,,,,,,,എന്ന് കുണ്ണയുടെ താഴേക്ക് …………..

Kambikathakal:  ലിജോവർഗ്ഗീസ് ഫ്രം കോട്ടയം - 24

മോളെ ,,ഇത് ചെയ്ത നിന്റെ വയറു കുറയും ,,,,,,,,,,,,,,

സപ്ന ഒന്ന് ചിരിച്ചു
പതുക്കെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതെ
മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്
മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്
മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്
മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്
മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്
മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക്

കുണ്ണ കാവടി ആടുക ,,,,,ഏറി പിരി സഞ്ചാരം
എന്റമ്മോ
വേഗത് അങ്ങോട്ട് കൂടി
കുതിര പുറത്തു ഇരിക്കുന്ന പോലെ സപ്ന ,

കുതിച്ചു മുകളിലേക്ക്
കുതിച്ചു താഴേക്ക്
കുതിച്ചു മുകളിലേക്ക്
കുതിച്ചു താഴേക്ക്
കുതിച്ചു മുകളിലേക്ക്
കുതിച്ചു താഴേക്ക്
കുതിച്ചു മുകളിലേക്ക്
കുതിച്ചു താഴേക്ക്
കുതിച്ചു മുകളിലേക്ക്
കുതിച്ചു താഴേക്ക്

ആഹാ ,,,,,,,,,,,,,,എന്റമ്മോ ,,,,,അവള് ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ അവൾക്കാണെങ്കിൽ പൂറിൽ സുഖം അടിച്ചു അടിച്ചു പൂറിൽ ഉല്സവ തേരോട്ടം ,,,,,വെടിക്കെട്ട് ,,,,,,,നെന്മാറ വേല ,,,,,പന്തളം ബാലന്റെ ഗാനമേള …
എന്റമ്മോ …………..അവൾ അടിച്ചു അടിച്ചു അടിച്ചു ഒടുവിൽ പതുക്കെ ഒരല്പത്തെ എഴുന്നേറ്റു പൂറു കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയെ ഞെക്കി ഞെക്കി ഞെക്കി ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് പിഴുഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞ് ,,,,
എന്റമ്മോ ഒറ്റ കോട്ടക്ക് പൂറിന് പാൽ കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയിൽ പാലാഴിമർദ്ദനം നടത്തി പാലഭിഷേകം നടത്തി …………………….

കുണ്ണ അതോടെ അവൾ പൂറിൽ നിന്നും കുണ്ണ ഊറി തളരുന്നു എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് വീണു
പൂറി മോള് വരിക്ക ചക്ക വീഴുന്ന പോലെ
എന്താ പറയുക ……………..

ശ്വാസം മുടി പോയില്ലേ മൈര് ……………………

കുറച്ചു നേരമാ കിടപ്പു കിടന്നു ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

അപ്പോളേക്കും കുണ്ണ ശൂ൪ എന്നും പറഞ്ഞു അടങ്ങി കിടന്നു ……………
പാല് പോകാത്ത സങ്കടത്തിൽ

ഒരു പതിനെഞ്ചു മിനിറ്റു ആ കിടപ്പു കിടന്നു ………….
മാങ്ങാത്തൊലി ……………………….
എന്ത് രസമെന്നെ ,,,,,,,,,,,,,,

സപ്ന എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നു , പതുക്കെ എന്റെ കുണ്ണ തൊലിച്ചടിച്ചു വായിൽ ഇട്ട വലിച്ചു കുടിക്കാൻ തുടങി അപ്പൊ കുണ്ണ വീണ്ടും കൊടിമരം ,,,,,,,,,,,,,,,,,യാ ,,,,,,,,,,,,,ഹോ …………..

എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അവളെ നാലു കാലിൽ നിർത്തി …………..കാൽ അകത്തി വെപ്പിച്ചു കുണ്ടിയുടെ തുള …..എന്റെ കുണ്ണക്ക് നേരെ ഇരിക്കുന്നു ,,,,,,,,,,,,

ഞാൻ വെച്ചോട്ടെ ……..

പതുക്കെ വെക്കണെ ആദ്യമ…………നിന്റെ ഇഷ്ട ല്ലേ

അതാണ് സ്നേഹം

ഞാൻ മേശയും നിന്നും പെട്രോളിയം ജെല്ലി എടുത്തു
കയ്യിൽ വാരി അവളുടെ കുണ്ടിയുടെ തുള യിൽ നന്നായി അങ്ങ് പുരട്ടി ,,,
ഒരു വിരല് കയറ്റി , രണ്ടു വിരല് കയറ്റി , മൂന്ന് വിരല് കയറ്റി .പിന്നെ കറക്കി തിരിച്ചു വട്ടം കറക്കി
ലൂസ് ആക്കി കുറച്ചു എന്റെ കുണ്ണയിലും പുരട്ടി
പതുക്കെ കുണ്ടിതുളയിൽ വെച്ച് പൂട്ടിച്ചു പതുക്കെ തള്ളി അവൾക്കു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സഹിച്ചു നിന്നും
പിന്നെ കയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കികയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കി കയറ്റി ഇറക്കി വേഗത കൂടി അടിച്ചു അടിച്ചു അവളുടെ കുണ്ടിയുടെ തുള അങ്ങോട്ട് ലൂസ് ആയി
അടിയോടെ അടി

മുട്ടുകാലിൽ നിന്ന് വേദനിച്ചപ്പോ ഞാൻ അൽപ എഴുന്നേറ്റു പറ്റി ഇരുന്നു അവളുടെ കുണ്ടി പൊക്കി കയറ്റി ഇറക്കി കയറി ഇറക്കി അനഗ്നെ തുടർന് ,,,,,,,,,,,

അവൾ കുണ്ടി കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയെ പ്രസ് ചെയ്തു പിഴിയാൻ തുടങി , കോഴി കൊതം കൊണ്ട് ചുരുക്കി വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന പോലെ …………….

ന്റമ്മോ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,അതോടെ എന്റെ കുണ്ണക്ക് കുണ്ടി മസിൽ കൊണ്ട് മസാജ് അല്ലെ കിട്ടുന്നത് , അവൾ ആണെങ്കിൽ കുണ്ടിയിൽ ചൊരിഞ്ഞു കയറി സുഖത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി നിന്ന് തുടങി അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ നിന്നും കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴുകി പറന്നു ,,,,ലൂബിർക്കേഷൻ ,,,,,,,,,,,,,,
ആ അവള് കുറുകി അമരുക ആണ് കുണ്ടിയിൽ സുഖം അടിച്ചു …………

ആ ……………………………………………………..
പോയി …..പോയി ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ന്റെ പാൽ പോയി ,……………………….
ആയോ പോയെ …………………………………………………………………..

മൈര് നല്ല സുഖം ആയെ ………………..

അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ കുണ്ണ ചാരി ഞാൻ അങ്ങ് ചാഞ്ഞു അവള് ബെഡിലേക്കും ,
കുണ്ണ ചെറുതായി പതുക്കെ കുണ്ടി തുളയിൽ നിന്നും ഊറി വന്നപ്പോ

ആഹാ എന്ത് രസം ,,,,
ആഹ് ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ഇതാണ് കളി………….

കുറെ നേരം പരസ്പരം മുഖം നോക്കി കിടന്നു
രണ്ടുപേരുടെയും ഉള്ളിൽ പ്രേമം ആണ് നിറഞ്ഞതു
എന്റെ മുടി പിടിച്ചു നെറ്റിയിലും ചുണ്ടിലും ഒകെ ഒരുപാട് ഉമ്മ തന്നു സപ്ന

ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ,,,എന്ന്
ഒരുപാട് ഉമ്മ തന്നു ഈ സുഖ൦ കൊടുത്തതിനു ……………..

ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ കിടന്നു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു ,,

നേരെ ടോയ്‌ലെറ്റിൽ
ഞാൻ അവളെ ഇരുത്തി മുള്ളിപ്പിച്ചു ..
വാട്ടർ സ്പ്രൈയർ ഓൺ ചെയ്തു അവളുടെ പൂറും കുണ്ടിയും ഒക്കെ നന്നായി കഴുകി കൊടുത്തു ,,,
അവൾ എഴുന്നേറ്റു എന്റെ തളർന്ന കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് മൂത്രം ഒഴിപ്പിച്ചു എന്റെ കുണ്ണ നന്നായി കഴുകി തന്നു വായിൽ ഒന്നൂടെ ഇട്ടു ചപ്പി ഉമ്മ വെച്ച് …..

ന്റമ്മോ ………………..

പിന്നെ ഞങൾ ഇരുവരും ബാത്‌റൂമിൽ കയറി ..
ഷവർ ഓൺ ചെയ്തു നഗ്‌നരായി നിന്ന് ഇരുവരും ആ വെള്ളത്തിൽ മൈര് ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആര്മാദിച്ചു

എന്റെ പൊന്നോ …

നല്ല രാധസ് സോപ്പിട്ടു അവളെ ഞാൻ അങ്ങ് കുളിപ്പിച്ചു അവൾ എന്നെയും
വന്നു തുവർത്തി അവൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തു പോകും നേരം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉമ്മ തന്നു
എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്റെ കുണ്ണ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്നുപറഞ്ഞു
വാതിൽ വരെ ഞാൻ ആനയിച്ചു
വാതിൽ തുറക്കും മുൻപ്
അവൾ നിലത്തിരുന്നു
എന്റെ ബെര്മൂട ഊറി കുണ്ണ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു
പതുക്കെ അവയിൽ വെച്ച് നാൾക്കു ചുഴറ്റി ചപ്പി ചപ്പി ഈമ്പി ഊമ്പോടു ഊമ്പൽ ഊംബി
ചപ്പി വലിച്ചു ……………..

ഹാ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ന്റമ്മേ ,,,,,ഒരു പൊട്ടിത്തെറി
പാല് പോയി
….അധികം ഉണ്ടായില്ല
അവൾ നാണിച്ചു ആ പാൽ വായിൽ നിറച്ചു എഴുന്നേറ്റു എന്റെ മുകതു നാണത്തോടെ നോക്കി എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ കുണ്ണപാൽ ഇറക്കി കുടിച്ചു , നാവു കൊണ്ട് ചുണ്ടു നനച്ചു കുണ്ണക്ക് ഒരു ഉമ്മ തന്നു.
ഞാൻ അവളുടെ ഉരുണ്ട കുണ്ടികൾ കശക്കി കശക്കി …ആ പാന്റിനുള്ളിലൂടെ കൈ ഇട്ടു അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ വിരൽ കയറ്റി ഇറക്കി

ഒടുവിൽ പോട്ടെ ഇനിയും വരാം എന്നുപറഞ്ഞു അവൾ വാതിൽ തുറന്നു , വാതിലിനു അപ്പുറം നിന്നും തിരഞ്ഞു എന്നെ നോക്കി
ഞാൻ വാതിലിനു ഇപ്പുറം നിന്ന് അവളെയും
ഞാൻ അവളുടെ കുണ്ടിയിൽ വിരലിട്ടു കൈകൾ എന്റെ മൂക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആവോളം അവളുടെ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചു ..

അതുകണ്ടു അവൾ നാണിച്ചു ചിരിച്ചു

ഒരു ചോദ്യം

കൈസാ ഹേ ?

ഞാൻ പറഞ്ഞു

മസ്ത് ഹേ ………………………………………….

ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കുണ്ടി കുലുക്കി സപ്ന ദീദി നടന്നു നീങ്ങി

ദീദിയുടെ കുണ്ടിയുടെ വാസന ആസ്വദിച്ചു ഞാ൯ കുണ്ണയും കുലുക്കി റൂമിലേക്ക് ……………………………..

(ശുഭം )

ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് കമന്റിയാൽ ഒരു സന്തോഷം ആകും ,,

കമ്പി എഴുത്തിൽ ഒരു തുടക്കകാരന്‍ ആണ് …
നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ കഥയുമായി വരാം ,,,,,,

ശ്രിനാഥ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Download This Full Story PDF