ഞാൻ ഷാഹിന മോൾ Like

എല്ലാ ഇക്കാമാർക്കും എന്റെ ഒരു ഹായ്… ഞാൻ ഷാഹിന മോൾ, പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ഇന്ഗ്ലീഷ് മീഡിയം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഏതു സ്കൂൾ ആണെന്ന് പടച്ചവനാണേ ഞാൻ പറയില്ല ?. പപ്പാ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഉമ്മച്ചി കുട്ടി ബാപ്പയെ പപ്പ എന്ന് വിളിച്ചത് കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടക്കാർ അല്പം പരിഷ്കാരികൾ ആണ് ?. അതുകൊണ്ടാ, പിന്നെ ഉമ്മയെ ഉമ്മാ എന്ന് തന്നെയാ വിളിക്കുന്നെ. പിന്നെ എനിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്‌ അവൾ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബി ടെക് മൂന്നാം സെമസ്റ്റരിനു പഠിക്കുന്നു .വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് .പിന്നെ ഉമ്മ ഒരു തയ്യൽ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് .പപ്പാ വെളിയിൽ ആയോണ്ട് തനിച്ചിരുന്നു മുഷിയണ്ട എന്ന് വച്ച് പപ്പ ഇട്ടു കൊടുത്തതാ .അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് മൊത്തം എന്നേക്കാളും സുന്ദരികളാ ,കൂടുതലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ എന്നേ ഉള്ളു.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി .ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഒന്നുമല്ല .ഞാൻ എട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരു വല്യ പെണ്ണായി ,അത് ഒരു ജൂണ്‍ മാസം നല്ല മഴക്കാലത്ത് ആണ്
അത് സംഭവിച്ചേ .അന്ന് അടിവയറ്റിൽ നല്ല വേദന തോന്നി .ആദ്യം വിചാരിച്ചേ അല്പം മുൻപ് പത്തനംതിട്ട ജെ മാർട്ടിൽ നിന്നും ഷവർമ വാങ്ങി കഴിച്ചിരുന്നു .ഇനി അത് വല്ല പ്രശ്നോം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നാ. എന്തായാലും ബാത്ത് റൂമിൽ ഓടി കയറി ഷഡ്ഡി വലിച്ചൂരി ഇരുന്നപ്പോൾ കുറെ ചോര പോയി .അത് കണ്ടു ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി .ചോര നിന്നതും ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് ഉമ്മയോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു .ഇത് കേട്ടതും ചേച്ചിയും ഉമ്മയും ചിരി തുടങ്ങി .എനിക്കാണേ വിഷമവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു .ഇതിനിടയിൽ ഉമ്മ വന്നു എനിക്ക് കെട്ടിപിടിച്ചൊരു ഉമ്മ തന്നു ,എന്നിട്ട് ചേച്ചിയെ ഒന്ന് കണ്ണ് കൊണ്ട് എന്തോ ആന്ഗ്യം കാണിച്ചു .എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല .പിന്നെ ചേച്ചി എന്നെ അകത്തെ ബാത്ത് റൂമിൽ നിരത്തിയിട്ടു ഒരു പാഡ് കൊണ്ട് തന്നു ,എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു തന്നു. എന്താണ് ആർത്തവം എന്നും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നും മറ്റും. എന്നിട്ടും…………
ഈ കഴിഞ്ഞ അവധി കാലത്ത് ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ സംഗതി നടന്നത്. എന്റെ വീടിനു തൊട്ടടുത്തായി പത്തനംതിട്ടയിലെ

hÀ¡mÀ Blpb{Sn]ns` H^p tZmÎÀ A¦napw em^y]pw Smfhn¡p¶p*v. B³_n b¯WwSn«]ns` hnkn hvsägWn tKm`n sI¿p¶p. HmkÀ hn]À B]n. Ak^psX GN fNÄ Bhvt{X`n]]n Fw.dn.F .sI¿p¶p .B tI¨n skan]n Bt]m*v B A¦napw Bân]pw Fs¶ hz´w tfmsa tbm`m Nm\ps¶ .ASv sNm*v Ss¶ FWn¡v AknsX bqÀ\ hzmSÔ^yw S¶n«p*v .F¶v Ss¶ Aà AknXps¯ Hm\kpw kngpkpw FÃmw Du\nWp M§apw D*mkpw .fäp WmXv tbms` H¶pftÃm tNt«m M§Ä b¯WwSn«¡mÀ¡p Cu fS {em´p H¶pfnÃ.. CWn b_ªp k¶ Nm^yw, A§sW H^p AkVn Nm`¯v B\v NTm Wm]Nsâ k^kv. tZmÎÀ A¦nansâ htimU^n]psX fN³ BUÀlv. bpÅn tNm]¼¯qÀ sW{ip FWvKnWo^nwPv tNmtaKn F]t_m tWm«n¡Â tNmjvhv bYn¡p¶p .BUÀlv tI«sâ AÑWpw A½]pw Hs¡ A§v LmÀO*n`m .AkVn Nm`w A½mksâ H¸w b¯WwSn«]n AXn¨p sbman¡mWpw H¸w A`vbw ssNf\n H¸n¡mWpw NqXn]m Cu k^kv .
BUÀlv tI«³ k¶tSmXv NqXn Fsâ At§m«pÅ tbm¡v A§v Wn¶v .H^p sI_p¡³
DÅ ko«n F§Wm S`]pw fp`]pw kaÀ¶ Ft¶ tbms`]pÅ H^p I^¡p HmXn ImXn sIÃp¶Sv? bns¶ Mm³ H^p I^¡p Bs\¶v b_ªSv Fsâ t¢mhv s{c*v sKWn B\v.AkapsX H^p Nm^yw D*v ASv Mm³ bn¶oXv b_]mw .
D½ ko«n`v CÃm¯ H^p Unkhw Bân Fs¶ At§m«v knan¨p .BUyw tbmNt\m tk*t]m F¶v H¶v In´n¨p .hwl]n¨p hwl]n¨p B\v sI¶Sv .sI¶t¸mÄ Wà D®n]¸¯nsâ f\w .hwPSn AknsX D*m¡n sNm*n^n¡pkm .ASnsâ f\w AXn¨t¸mÄ Ss¶ km]n NqXn N¸Â HmXn¡mkp¶ ØnSn B]n .tWs^ AXp¡a]n .N* NmjvIt]m Bân f^pfNWv tk*n D®n]¸w IpXp¶p .BÀ¯n b*m^w bmSN¯nWv fpNan C^p¶p AsSÃmw Mw Mw F¶v sk«n knXp¶p .N*t¸mÄ FWn¡v tUgyw tN_n k¶p ,Nn«m sNmSn Bkpw .
Mm³ sIÃp¶Sv N* Bân b^nekw b_]m³ SpX§n .Mm³ AknsX sIÃm¯Sv BUÀlv tI«³ k¶Sv sNm*ms\¶pw B tI«³ Bsa bnXn¨p Sn¶p¶ Basöpw fäpw ..F´m]m`pw Bân Wn`v¡p¶ ssV^y¯n tI«sW b^nI]s¸«p
.bSps¡ bSps¡ hwhm^n¨t¸m bnt¶w bnt¶w hwhm^n¡m³ tSm¶p¶ {bNrSw .(k]Ê_n]n¨SnWp tlgw B¬ Np«nNtamXv hwhm^n¡pt¼mÄ W½Ä A_n]msS Ss¶ H^p `i^n W½ant`¡v F¯pw )
F´m]m`pw A¶s¯ b^nI]s¸X`nWp tlgw CX]v¡nX]v¡v AknsX tbmNm³ SpX§n ,sskNpt¶^§an fm{Sw .Nm^\w bN hf]§an Bân]pw A¦napw tKm`n]n Bkpw,tI«³ Ss¶ DÅt¸mÄ tbmNm³ H^p fXn.
A§sW C^ns¡ H^p ^*mw lWn Unkhw .ko«n C^p¶n«v BsN fpgn]p¶p .A½]pw Cà ,tI¨n¡v hvsbgy ¢mhv D*v .F¶m bns¶ Bân]psX AXp¯v tbmNmsf¶v k¨p .^*mw lWn BNpt¼mÄ Bân¡v AkVn B\tÃm?B ssV^y¯nWv B\v sI¶Sv .fpWv kls¯ kmSn Sp_¶p NnX¡p¶Sv N*p tWs^ A§v tN_n sI¶p .iman Bt^w Nm\mWnà ,AXp¡a]n Fs´ms¡t]m AW§p¶ lÐw .Bâo¶p knan¨p tWs^ sI¶t¸mÄ W½apsX BUÀlv tI«³ I¸m¯n b^¯p¶p .bpÅn I¸m¯n b^¯p¶Sv Nm\m³ Wà ^hfp*v .b^Sp¶SnWp CX]v¡v Sn^n¨nXmsS Wà k«¯nÂ
(Mm³ Hs¡ b^¯n]m C´y]psX fm¸v Nn«pw).
F´m]m`pw Mm³ sI¶Sv A_n]n¡m³ tk*n H¶v it`m F¶v knan¨p .ASv tN«v Sn^nªp tWm¡n]m tI«sâ N®pNan bq¯n^n N¯p¶Sv Mm³ N*p .Bân FknsX¶pÅ Fsâ tImUy¯nWv Bân fpSqXväv Blpb{Sn]n NnX¡p¶ Nq«pNm^ns] Nm\m³ tbm]Sms\¶v DÅ f_pbXn B\v Nn«n]Sv .ASv tN«v DÅn ht´mgw tSm¶ns]¦n`pw ASv Nm\n¡msS Sn^n¨p tbmNm³ SpX§n] Fs¶ tI«³ Nan]m¡m³ SpX§n,B\p§sa N*m tbXn¨p fpÅp¶kÄ Bs\¶pw fäpw .ASv tN«t¸mÄ MmWpw kn«p sNmXp¯nà .M§Ä Hmt^m Nm^y§Ä Hs¡ hwhm^n¨p sNm*v N_§n Sn^n¨p Fsâ I¸m¯n b^¯p¶ Nm^y§apw C´ym fm¸pw Hs¡ k¶p .ASv tN« tI«³ Fs¶ I¸m¯n b^¯p¶ knVw bYn¸n¨p S^mw F¶v Gäp …………Fsâ KoknS¯ns` f_¡m³ bäm¯ B Wnfng§ant`¡v ……………………….
BUyw tI«³ D^p«n] I¸m¯n fmkv b`N]n k¨v b^¯m³ b_ªp ,Mm³ b^¯n SpX§n]t¸mÄ Ss¶
tg¸v W½apsX ht´mgv bÞnävsW tbm`m]n .CSv N* tI«³ Fsâ I´n¡n«v H¶v SÃn .B SÃ`n Daan ht´mgw tSm¶ns]¦n`pw ASv Nm\n¡msS Cãs¸Xm¯ ^oSn]n Mm³ H¶v fqan .SpXÀ¶v tI«³ Fsâ bn¶n k¶p A§sW Aà sbt® F¶v b_ªp bp_Nn`qsX Fsâ ^*p ssNNan`qsX bnXn¨p I¸m¯n b^¯m³ SpX§n .
b^¯p¶SnWnX]n tI«sâ A^sN«p Fsâ I´nt]mXv tIÀ¶v Af§n .Fsâ Nm`pNan`qsX H^p S^n¸v fpNant`¡v N]_m³ SpX§n .BUyfm]n B\v H^p B\nsâ l^o^w Fsâ l^o^t¯mXv C{S]v¡p tIÀ¶v C^n¡p¶Sv ,F¶n b_ª_n]n¡m³ Njn]m¯ Ft´m H^p knNm^w D]À¶p k^p¶Sv Mm³ A_n]p¶p ……………b^¯p¶Snsâ Bt^mi\ Akt^mi\¯nWp AWph^n¨v tI«sâ A^s¡«v Fsâ I´nt]mXv tIÀ¶v D^hm³ SpX§n .CSnWnX]n tI«³ Ssâ Ip*pNÄ Fsâ Njp¯ntWmXv tIÀ¯p AfÀ¯n .B H^p {bkÀ¯n Mm³ kÃmsS BhzUn¨p .CSnWnX]n tI«³ I¸m¯n b^¯n]n^p¶ Fsâ ssNNan Wn¶pw bnXnkn«p CXSp ssN sNm*v
Fsâ fp`Nan`pw k`Sp ssN sNm*v Fsâ A¸¯nsâ fpNan`pw IpänbnXn¨p .CtS hf]w tI«³ A^s¡«v Fsâ I´n]n NqXpS Af¡n k]v¡pN]pw sI]vSp .Cu hf]w fp³tb DÅSn Wn¶pw kySyhvSfm]n tI«sâ Nm`pNÄ¡nX]n Wn¶pw Ft´m NWfpÅ H^p hmVWw Fsâ I´n¡nX]nt`¡v bmkmX¡p fpNan`qsX NX¶p N]_m³ {lfn¡p¶ tbms` tSm¶n ……
tI«sâ B sN«nbnXp¯¯n`qsX Mm³ Fs¶ Ss¶ f_¶p tI«tWmXv tIÀ¶v Wn¶v .CSnWnX]n tI«³ tfmaq …F¶v H^p bmXv hvtWiw Wn_ª lЯn Fs¶ knan¨p ..Dw …..F¶ H^p fqa fm{Stf F¶n Wn¶pw bp_¯p k¶pÅq .bs£ B knan]n tI«tWmXpÅ Fsâ hvtWiw sfm¯w D*m]n^p¶p ….
tI«³ Fs¶ Sn^n¨p Ssâ AenfpOw B]n WnÀ¯n Fsâ Ip*pNan AfÀ¯n D½ k¨v ……Fsâ KoknS¯ns` BUy IpwdWw …tim …………B IpwdW¯nWp tlgw tI«³ Ssâ k`Sp ssN sNm*v Fsâ bmkmX bSps¡ D]À¯n Nm`pNÄ¡nX]n NqsX ssN fpNant`¡v sNm*v k^m³ {lfn¨p ..UpÀd`w B]n F¦n`pw Mm³ {bVnt^mVn¡m³
{lfn¨p F¦n`pw ASv b^mK]s¸«p .tI«³ Fsâ gÍn¡v fpNan`qsX Fsâ A¸w bnXn¨p bSns] AfÀ¯n ….Fsâ km]n Wn¶pw B …F¶ H^p sI_n] lÐw fm{Stf bp_t¯¡p k¶pÅq .
Mm³ bqÀ\fm]pw tI«Wv kntV]w Bs]¶p D_¸t]m*v Bk\w tI«³ Fs¶ tWs^ hzoN^\ fp_n]nt`¡v sNm*v tbm]n .BUyw tI«³ bq«n NnX¶ kmSn sNmap¯n«p ..ASnWp tlgw Fs¶ tbmgv thmc]nt`¡v NnX¯n .ASnWp tlgw Fsâ fpNant`¡v NnX¶ tI«³ Fsâ fpOw Wn_s] D½NÄ S^nN]pw Fsâ fp`Nan bnXn¨p AfÀ¯pN]pw sI]vSp ..CtSmsX Mm³ GtSm fm]m t`mN¯v Bs\¶v FWn¡v tSm¶n …..b^nh^w FÃmw Mm³ f_¡pN]m]n^p¶p ….
CSnWp tlgw tI«³ H^p b^¶ Npgy³ FXp¯p sNm*v k¶p Fsâ Nm`pNÄ k`n¨p shän¡v skan]nt`¡v B¡n]n«p B Npgy³ Fsâ A^s¡«nWp AXn]nt`¡v Sn^pNn Fsâ A^sN«nsW D]^¯n k¨v .FWn¡v hSy¯n tI«sâ Dt±lw fWÊn`m]nà ..ASnWp tlgw tI«³ Fsâ bmkmX bSps¡ sbm¡n Fsâ Nm`pNÄ C^p klt¯¡pw ANän
Fsâ SpXNan D½NÄ k¡m³ SpX§n.SpXÀ¶v fpNant`¡v k¶ tI«sâ Ip*pNÄ Fsâ K«n]psX fpNan`qsX Fsâ A¸¯nWp fpNan F¯n ….SpXÀ¶v tI«³ Fsâ K«n bSps¡ Du^n fmän.SX]\w F¶v tSm¶ns]¦n`pw knNm^w knIm^s¯ NojX¡n]t¸mÄ Mm³ bqÀ®fm]pw tI«Wv kj§n NnX¶p ………
SpXÀ¶v tI«³ Ip*pNÄ Fsâ Wáfm] A¸¯nsâ fpNans` A{Ss¡m¶pw {bm]w sIÃm¯ t^mf§Ä¡v fpNan NqXn HmXn WX¶p .CX]v¡p tI«³ Fsâ t^mf§sa Ssâ bÃpNÄ sNm*v bSps¡ NXn¨p k`n¨t¸mÄ tkUW sNmt*m Nmfw sNmt*m Mm³ sI_pSm]n H¶v bpaªp tbm]n…………………….
bn¶oXv tI«³ Fsâ WWªp SpX§n] A¸¯nt`¡p tI«sâ Ip*pNÄ NX¯n ……tim AÅm ……Mm³ hzÀP¯nt`m …….knNm^kSn]m] Mm³ tI«sâ S`s] ^*p SpXNapw sNm*v k^nªp fp_p¡n …..NqXmsS Fsâ ssNNÄ sNm*v tI«sâ S`fpXn]n bnXn¨p tI«sâ Ip*pNsa NqXpS NqXpS F¶nt`¡v AfÀ¯n k]v¡pkmWpw SpX§n………….
Fsâ A^s¡«n Ft´m H^p hvtcmXWw
WX¡m³ tbmNp¶Sv tbms`……..Fsâ lzmthm ¨zmhw kas^ tkP¯n B]n…..
CSnWnX]n tI«³ sb«¶v Ssâ W¡Â WnÀ¯n …ASn FWn¡v A`vbw Wo^hw tSm¶n F¦n`pw AXp¯Sm]n Ft´m H¶v WX¡m³ tbmNp¶p F¶v FWn¡v tSm¶n ………..
Cu tI«³ F´m Nm\n¡m³ tbmNps¶ ..Ssâ {Xm¡v bmâv k`n¨q^n Ssâ hmVWw bp_t¯¡p FXp¡p¶p …fp³bv Fsâ I´n]n k¶p D^hn] hmVW¯nsW tW^n Ct¸mam\v Nm\p¶Sv …..tim….Fs´m^p fpjp¸m ASnWp …b*v b¸m C`kpwSn«]n DÅ s{c*nsW Nm\m³ tbm]t¸mÄ AknXps¯ I´]n Wn¶pw km§n sNm*v k¶ skÅ Woam³ kjpSW§ tbms` …..(b¸m Sn^n¨p tbm]SnWp tlgw ASv Mm³ D½]psX S`]\]psX AXn]n N*n^p¶p .ASv F´nWm D½ AknsX sNm*v ks¨¶p FWn¡v fWÊn`m]nà )
SpXÀ¶v tI«³ bSps¡ B Woa³ hmVWw Fsâ A^s¡«ntWmXv tIÀ¯v k¨v Fsâ A¸¯n D^hm³ SpX§n ….tim….B D^h`nWv Fs´m^p hpOw B\v ..D^hanWnX]n tI«³ Fsâ hmVWw bSps¡ ANän tI«sâ Woa³ D^p¸Xns] Fsâ A¸SnWpÅnt`¡v
sSÅn N]äm³ SpX§n .BUyw A`vbw DÅn NX¯n bSps¡ ANt¯¡pw bp_t¯¡pw sSav`m³ SpX§n ………..tim….bns¶]pw fp³tb dm¡n k¨ B hvtcmXWSnt`¡v ….tim..Fsâ ..AÅm ..F´v hpOfm CSv..CSv H^n¡`pw AkhmWn¡mSn^ps¶¦n …….tim…..k¶p….B …hpOw…..tim…..sbm«n……F¶ns` ..hpO¯nsâ D^pÄ sbm«n…..hpO¯nsâ H^p Afn«v Fsâ A^s¡«n …tim…CSv ks^ AWpekn¨n«nÃm¯ H^p AWpeqSn …….Mm³ Sa^v¶p ……………………tim At¸mam\v tI«³ B b\n Nm\n¨Sv ….ASv ks^ AVnNw ANt¯¡v N]ämSn^p¶ hmVWw DÅnt`¡v H^p N]äp …..D½m …….Mm³ A_n]msS knan¨p tbm]n ……..Fsâ hmVW¯nt`¡v Ft´m Spa¨p N]_n]Sv tbms` ……ASv ks^ hpO Smjz^]n HjpNn Wo§n]n^p¶ FWn¡v Ct¸mÄ A¸¯nWpÅn fpaN^¨p tS¨ tkUW ..Mm³ sbs«¶v tI«sW SÅn fmän ….tI«³ SX]m³ BUyw {lfns¨¦n`pw Nm^yw fWÊn`m]n«mk\w bn·m_n sNm*v Ft¶mXv thm_n b_ªp Fs¶ tIÀ¯v Wn^¯n Blzhn¸n¨p ……A`vbw Njnªt¸mÄ F¶ns`
b^nh^tdmVw Sn^n¨p Nn«n]Sv .Mm³ sb«¶v Ss¶ tI«sW S«n fmän kmSn Sp_¶p ko«nt`¡p HmXn.ko«n`v sI¶v dm¯v_qfn N]_n]t¸mÄ B\v Mm³ Fsâ K«n FXp¯nÃtÃm F¶v HmÀ¯Sv …B K«n FWn¡v Sn^n¨p Nn«n .AXp¯ Unkhw ..
^mkns` b{S¡m^³ Wo«n ssd¡nsâ tim¬ AXn¡p¶Sv tN«m\v D\À¶Sv .Wln¨ sI_p¡³ @ # *Mm]À BjvI B]m`pw hssz^yw S^nà F¶v k¨m F´m sI¿pN .Mm]À Unkh§an sbmSpsk D½]psX emg]n b_ªm BhW¯n sk]n`p tN_p¶Sv ks^ NnX¶p D_§p¶Sv B\v Fsâw tI¨osX]pw bSnkv .F´m]m`pw D\À¶Stà H¶v fpÅns]¡mw …^mkns` Fjpt¶äp IqXv fq{Sw bnlqw ……F¶v Wo«n Ioän¡p¶Snsâ hpOw …….
Fjpt¶äv N«n`n C^p¶t¸mÄ A^]v¡v sfm¯w H^p tkUW …B..hm^fnà F¶v k¨v dm¯v_qfn N]_n sbXp¡m³ SpX§n]t¸mÄ AÅm ..F¶v knan¨p tbm]n .A¸w fpjpk³ Ip«p Wo_p¶p …B BUÀlv tI«³ H¸n¨ b\n.fq{Sw sfm¯w tbm]t¸msa¡pw Fsâ bmSn Kok³ tbm]n ..A¶v D¨ Njnªp
A¦napw Bân]pw bp_¯v tbmNp¶Sv N*p D½]psX N®v sk«n¨p tWs^ At§mt«mXn .Fsâ K«n Sn^n¨p km§pN B]n^p¶p Dt±lw .
AknsX BUÀlv tI«³ fm{Stf DÅp F¶_n]mkp¶tSm*v Nqam]n ANt¯¡v tN_n sI¶p.sI¶t¸mÄ BUÀlv tI«³ H^p `mbv tXmbv k¨p ASn Ft´m km]nt¨m*v C^n¡p¶p .Nų…FÃm tk*m UoWkpw Nm«n]n«v H¶pf_n]mSSv tbms` C^p¶p `mbvtXm¸pw sNm*n^n¡p¶ N*ntà ….Mm³ tWs^ sI¶v tI«³s_ Nknan Wà IqXv H^p D½ sNmXp¯p .B D½]n tI«³ H¶v IqXv bnXn¨p ..Ft¶ Sn^n¨p H¶v sN«n bnXn¡m³ tWm¡ns]¦n`pw Mm³ Hjnªp fm_n….ftäXs¯ tkUW ………
ASnWnX]n Mm³ tI«³s_ `mbv tXm¸nt`¡v H¶v tWm¡n .Ft´m CWv¥ogv hwekw B\v.Mm³ knIm^n¨Sv tI«Wv bYn¡m³ DÅ Ft´m Bs\¶m ..tI«³ b_ªt¸mam\v fWÊn`ms] ASv t»mPv Bs\¶v .tI«³ km]n¨p sNm*n^p¶Sv H^p NT B]n^p¶p F¶pw .At¸mÄ ASnWp km]n¡p¶SnWp
ssbh sNmXp¡t* F¶ tImUy¯nWv tk* F¶v tI«³ f_pbXn WÂNn .At¸mÄ bnt¶ FjpSp¶ BÄ¡v F§sW]m k^pfmWw Nn«pN F¶ F³s_ tImUy¯nWv tI«³s_ f_pbXn C§sW B]n^p¶p .’ CSv FjpSp¶ BÄ¡v Cu t»mPv N¼Wn¡mÀ H¶pw sNmXp¡nà .bN^w ASn³s_ sshZn Nps_ b^hyw sNmXp¡pw .Bs^¦n`pw B b^hy§an ¢n¡v sI¿pt¼mÄ H^p Sp¨fm] SpN B b^hyfn« N¼Wn¡mÀ C¿mÄ¡v sNmXp¡pw .F¶m C]mÄ¡v hz´w N¼yq«_n Wn¶pw ¢n¡v sI¿m³ bänà .A§sW sI]vSm C¿mapsX As¡u*v t¢mhv sI¿pw .F¶Ã ASpks^ Nn«n] ssbh]pw tbmNpw .F¶v Ss¶]à CSv km]n¡p¶ BapNÄ H¶n NqXpS b^hy§an AfÀ¯n]m`pw Hä b^hy¯nsâ ssbhs] sNmXp¡q .” CSv tN«t¸mÄ FWns¡m^p hwl]w ” Aà CSv km]n¡p¶ BapNÄ ¢n¡v sI]vSnsænt`m?” F¦n CSv FjpSn]ksâ NpXpwdw b«n\n BNpw F¶m]n^p¶p tI«³s_ f_pbXn …
bmkw t»mPv Fjp¯pNm^³
…FWn¡v Nãw tSm¶n ……
CSv tN«p BUÀlv tI«Wv tUgyw k¶p ..”Hm ..N*n«v tbm`pfnÃm¯ H^p Fjp¯v Nm^tWmXv AkÄ¡p hiSmbw ..dm¡n]pÅksâ Nm^y¯n AkÄ¡p H^p kngfkpw CÃtÃm? CSv tN«p FWn¡v tUgykpw h¦Xkpw H¶n¨p k¶p …..ASnWp Mm³ F´p sI]vSp..??
F³s_ tImUyw A`vbw b^pgw Bt]m*mk\w BUÀlv tI«³ AXp¯v k¶p Ft¶ tIÀ¯v bnXn¨p sNm*v b_ªp ……”AtS C¶`s¯ lN`w dm¡n k¨n«tà tbm]Sv ..ASv Ft¸mam N¼v`oäv sI¿pt¶?
FWns¡m¶pw fWÊn`m]nÃ…
ASv fWÊn`mt]m*mk\wBUÀlv tI«³ Ft¶ fXn]nt`¡v bnXn¨p C^p¯n]n«v sIkn]n sI_pSm]n H¶v NXn¨p .FWn¡v C¡nan k¶p ….Cu NÅ sI_p¡³ ……..F³s_ hpµ^n Np«o …tI«³s_ B knan FWn¡v kÃmsS Cãs¸«p ………GSp sb®m\v S³s_ {bn]s¸«ksâ Wmkn Wn¶pw C§sW tNÄ¡m³ Cãs¸Xm¯Sv ?
bnt¶ Mm³ H^p hpµ^n B\tÃm ..Wn§apsX emg]n b_ªm H^p NnXn`³ I^¡v………A§sW
Hs¡ knan¨p fXn]n C^p¯n]n«v tI«³ bSps¡ S³s_ ssNNÄ F³s_ bmkmX¡p AXn]nt`¡v sNm*v k¶p …Dt±lw fWÊn`mt]m*v Mm³ tI«sW SXªp sNm*v Nm^yw b_ªp ….^mkns` fq{Sw Hjn¨t¸mÄ Cut^jp bSnWm`p t`mNw N* NT .CSv tN« tI«³s_ fpOw C©n NXn¨tbms` B]n..Fs´ms¡t]m sI¿m³ k¶ fqZv sb«¶v CÃmSm]Sv tbms` ..
B fpOw N*t¸mÄ FWn¡v kngfw tSm¶n ….Mm³ tI«³s_ Nknan H^p D½ kt¨m*v ” k¿mtSm*msÃXm AtÃXm I¡t^ ‘F¶v b_ªp .CSn tI«³s_ fpOw A`vbw sSanªp .tI«³ Ft¶ H¶v tWm¡n Ft´m Bt`mIn¨p sb«¶v H¶v In^n¨p ….FWn¡v Nm^yw fWÊn`m]nà ….Ft´? F¶ F³s_ tImUy¯nWv F³s_ Nojv Ip*n bnXn¨p sNm*v tI«³ H¶v In^n¨p ..F¶n«v “ASnWp FWn¡v Wn³s_ Nm`nWnXs¡ Ip*v tk* CSv fSn F¶v b_ªp H¶v NqXn In^n¨p ..FWn¡v bnt¶w SssTk !!!H¶pw fWhn`m]nà .
tI«³ sb«¶v tbm]n kmSn AX¨p .F¶n«v Ft¶
AXp¯v bnXn¨n^p¯n `mbvtXm¸ns` H^p c] Hm¸¬ sI]vSp …H^p koZnt]m ¢n¸v ….H^p hpµ^n sb®v …..N*m C´y¡m^n Bs\¶v tSm¶pw …CSm^m? F³s_ tImUyw ..CSm\v h®n `nt]m¬ ….t`mNs¯ H¶mw W¼À »q cn`nw WXn …»q cn`nw? tN«t¸mÄ Mm³ ASnl]w WXnsI¦n`pw DÅn AsSm¶p Nm\\w F¶p*m]n^p¶p ..Nm^\w Mm³ b*v b¸m Wm«n k¶t¸mÄ km§n¨ c]À fmPhnWn (ASpw A½]psX S`]n\¡v AXn]n Wn¶pw Nn«n]Sm )»q cn`nw F¶v km]n¨n^p¶p .knlUfm]n km]n¡m³ bän]nà .
tI«³ B koZnt]m A`vbw cmhväv tcmÀtkZv sI]vSp tWmÀf B¡n ….Ct¸mÄ Nm\p¶Sv h®n `nt]m¬ ssN Wn_s] b¨ Np¯n] H^p sI_p¸¡m^sâ bm³_v Ajn¡pN]m\v ….Mm³ BUÀlv tI«sW H¶v tWm¡n ..ASv N* tI«³ bSps¡ tI«³s_ hmVWw skan]n FXp¯p ..Mm³ H¶v tWm¡n C¶s` N*Sv tbms` k`p¸fnà …F´m Cu tI«³s_ Dt±lw …..Mm³ b_ªSm FWn¡v tkUW Bs\¶v ……bs£ tI«³ F³s_
ssN bnXn¨p tI«³s_ hmVWs¯ bnXn¸n¡pN fm{Stf sI]vSpÅq ..BUyw A`vbw fXn tSm¶ns]¦n`pw Mm³ tI«³s_ hmVW¯n fp_p¡n bnXn¨p F³s_ AkNmlw Ømbn¨p ..AknsX hv{NoWn h®n `nt]m¬ S³s_ NmfpN³s_ hmVWw bSps¡ FXp¯p km]nt`¡v B¡p¶p ..FWn¡v BUyw A_¸v B\v tSm¶n]Sv ..Jo kr¯n sN«kÄ …………..
Mm³ BUÀlv tI«³s_ fpOt¯¡v tWm¡n]t¸mÄ tI«³ b_ªp ..AtS Mm³ C¶s` km] sNm*v WnW¡v sI]vSntà AtS tbms` Sn^n¨p B\p§Ä¡v sI¿p¶Sv C§Wm …..ASv FWn¡v bpSn] A_nkv B]n^p¶p ….
AknsX h®n `nt]msW S³s_ NmfpN³s_ NW¯ hmVWw km]nt`¡v FXp¯p k`n¨p NpXn¡pN B\v …ASv fpt¶m«pw bnt¶m«pw km sNm*v sI¿p¶p*v ……C¶s` BUÀlv tI«³ F³s_ hmVW¯n sI]vSSv tbms`…..At¸mam\v BUÀlv tI«³ b_ªSn³s_ Pp«³hv FWn¡v bnXn Nn«n]Sv ….F³s_ Smjs¯ Ip*v tk*m fpNans` fSn F¶v ……sNm¨p Nų …….
sb«¶v BUÀlv tI«³ Ft¶
bnXn¨p Smsj SWn¡p Aen fpOw B]n C^n¡m³ b_ªp ..FWn¡v Nm^yw fWÊn`m]n ….F´m]m`pw fXn H¶pw b_]m³ tbm]nà ..F³s_ I¡^ AtÃ?………tWs^ Smsj C^p¶p .At¸mta¡pw tI«³s_ hmVW¯n Wn¶pw Ft´m Sp¸Â tbms` sI_pSm]n Han¨p k^m³ SpX§n]n^p¶p ..ASv SpX¨p Na]m³ SpX§n] Ft¶ tI«³ ASv k`n¨p NpXn¡m³ b_ªp ..ASv F´nWm\v F¶ F³s_ tImUy¯nWv ” ASn Wn¶v k^p¶Sv AkhmW SpÅn ks^ k`n¨p NpXn¡pwtbmam\v H^m\nWp hpOw Nn«p¶Sv F¶v “tI«³ fWÊn`m¡n S¶p .F´m]m`pw Mm³ tI«Wv l^n¡pw hpOw sNmXp¡m³ Ss¶ So^pfmWn¨p ..C¶s` Ft¶ W¶m]n«v hpOnbn¨ BatÃ?
Mm³ tI«³s_ hmVWw FXp¯p km]n k¨p fpt¶m«pw bnt¶m«pw B¡m³ SpX§n .`mbv tXm¸n N*Sv sNm*v Nm^y§Ä F§sW B\v sI¿p¶Sv F¶v sFZn] Nn«n]n^p¶p ….
Mm³ fsäm^p h®n `nt]m¬ BkpN]m]n^p¶p ….tI«³s_ hmVWw Mm³ …tI«³ F³s_ fpXn]n bnXn¨p S¶nt`¡v
AXp¸n¡p¶p*v ……..tI«Wv Fs´ms¡t]m Akyàfm]n b_]p¶p*v ……Hm… tfmsa…….F³s_ …I¡t^…….Hm…..H¶v NXn¡p tfmsa ..AäSv H¶v NXn¡p ..Mm³ sI_pSm]n H¶v NXn¨p ….Hm ..A§sW Aà …A`vbw NqXn làfm]n ….Hm..A§sW ..A§sW ….F³s_ tfmsa …..F³s_ ..sbms¶ …tI«Wv hpOw k^ps¶Xn …….tI«³ fpXn]n làfm]n bnXn¡m³ SpX§n]t¸mÄ FWn¡v tkUWn¨p .F¦n`pw F³s_ tI«WtÃ?…….tI«³ bnt¶w bp`¼p¶p …Hm…F³s_ ..sbms¶ …A§sW ..A§sW …Hm…Mm³ bnt¶w bnt¶w tI«sW hpOn¸n¨p sNmt* C^p¶p …sb«¶v tI«³ Ft¶ bnXn¨p sNm*v b_ªp ..” tfmsa ..F³s_ I¡t^ ..FWn¡v k^m_m]n F¶v tSm¶p¶p ….tfmsa ..k^pt¼mÄ km ..fmä^pSv ..H^p SpÅn tbm`pw Na]^pSv ..sfm¯w k`n¨p NpXn¡\w ….Mm³ fSn F¶v b_ªm`pw WnÀ¯^pSv ……..Mm³ AWph^n¡pw F¶v tI«Wv D_¸m]n^p¶p …tfmsa ..F³s_ ..sbms¶ ..FWn¡v k^p¶p ..k¶p….k¶q ..B .B….sb«¶v tI«³ H¶v sk«n kn_¨Sv tbms` ….Ft´m H^p
sNmjp¯ IqXv {UmkNw F³s_ km]n sS_n¨p ko\p …tim .At¸mÄ CSm\v tI«³ b_ª hwPSn ….{btSyNn¨p A^pIn H¶pw tSm¶n]nà .Mm³ k`n¨p NpXn¡m³ SpX§n ..tI«³ hpOw sNm*v sMan bn^n sNmÅm³ SpX§n .MmWpw kn«p sNmXp¯nà ..NqXpS Dut¡msX k`n¨p NpXn¡m³ SpX§n ..Nps_ B]t¸mÄ tI«³ SaÀ¶p .At¸mta¡pw tI«³s_ hmVWw bNpSn k`p¸fm]n.
CSv N*p FWn¡v ASnl]fm]n ….tim .A`vbw fp³bv F³s_ km]n Wn_ªp Wn¶ hmVWtfm CSv?..tI«³ F³s_ sWän¡v D½k¨n«p Ft¶ sN«n bnXn¨p Nps_ hf]w C^p¶p ….bnt¶ Fjpt¶äv ANs¯ fp_n]nt`¡v tbm]n ..At¸msa¡p MmWpw Fjpt¶äp imans` kmgvtdhn³s_ AXp¯v sI¶v km NjpNn N®mXn]nt`¡v tWm¡n]t¸mÄ Mm³ H^p k`y sb®v B]n F¶v FWn¡v tSm¶n ..FWn¡v Ft¶ bän Bt`mIn¨t¸mÄ AenfmWw tSm¶n …CknsX WX¶sSms¡ t`mNt¯mXv knan¨p b_]\w F¶v tSm¶n …tWm¡v t`mNtf Cu ginWmtfmÄ F¶ H¼Smw ¢mhvNm^n H^p k`y sb®v
B]n^n¡p¶p .ANt¯¡v tbm] tI«³ Sn^n¨p k¶p F³s_ tWs^ H^p hmVWw Wo«n ..F³s_ K«n ..Mm³ ASv km§n Nm`n`qsX N]än C«n^n¡p¶ K«n¡p fpNan C«p .N¿n CSpw bnXnt¨m*v F§sW]m tbmNp¶Sv ….
At¸mÄ tI«³s_ kN H^p kmINw “C¶s` Mm³ D_§n]Sv Wn³s_ K«n fpO¯nWv fpNan C«p sNm*m..C¶v FWn¡v D_§m³ Wo S¶ Cu Wnfng§Ä fSn …….Mm³ bSns] C_§n ko«nt`¡p WX¶p .At¸mapw F³s_ irU]w Mm³ F³s_ {bn]s¸«ksâ AXp¯v Dtb£n¨n^p¶p.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *