അശ്വതി ചേച്ചി – 1

കമ്പികഥ – അശ്വതി ചേച്ചി – 1

എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ …ഞാൻപറയാൻ പേകുന്ന കഥയല്ല എൻ്റെ ജിവിതം അണ്
എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് ഞാൻ incest lover അന്നു ഞാൻ ആലപ്പൂഴയിൽ തമസിക്കുന്നു
എന്റ വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛൻ ഞാൻ ചേച്ചി അന്നു ഉള്ളത് അമ്മയുടെ പേര് മായ എന്നും അച്ഛൻ്റ ബൈജു എന്നും ചേച്ചിയുടെ പേര് അശ്വാതി എന്നും അണ് ഇപ്പോ 2 കെല്ലം ആയിട്ട് അമ്മയെ കളിക്കണ്ണം എന്നാ എൻ്റ ഏറ്റവൂ വലിയ സ്വപ്പ്നം പക്ഷെ ഇത് ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ യാണ് ഇനി കഥയിലേക്ക് വരം ഇത് നടക്കുന്നത് ഞാന് 9 ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അണു അപ്പേൾ ചേച്ചി +1 ൽ ലും അണ് ഞാൻ 8 ൽ പഠിക്കുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേട് വരുന്നവഴി ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി പുറത്ത് മൂത്ത് എന്ന് എഴുതിട്ട്ണ്ട് അതിൻ്റ കൂടെ ഒരു സിഡിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പുറകെ വേറെ കുട്ടികൾ വരുന്നത് കെണ്ട് ഞാൻ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ കെണ്ട് ഒളിപിച്ചു രാത്രി അയപ്പേഴ ഒർത്തതു എല്ലാരും ഉറങ്ങി ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി അതിൽ നിറയെ s3x ഫോട്ടേയും കഥകളും അയിരൂന്നു എനിക്ക് സന്തേഷം അയി 2 ദിവസം മുമ്പ് ക്ലസിലെ കുട്ടികൾ ഇത് കെണ്ട് വരും ഞാൻ പലപേഴും കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോകണം എങ്കിൽ 10 രൂപ കൊടുക്കണം ഞാൻ പലപ്പേഴും ചേദിച്ചതാ തന്നില്ല നാളെ എന്തായാലും കെണ്ട് പേയി കണിച്ച് കുറച്ച് പറയണം എന്ന് കരുതി അതിലെ സി ഡി ഇട്ട് നേക്കി എല്ലാരും ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പേൾ അതിൽ ചുണ്ട ചുണ്ട് ചേർത്ത ഉമ്മയും മുലക്ക് പിടത്തവും മത്രയെ ഉളളയിരുന്നും അത് കണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടുത്തു കിടന്ന് ഉറങ്ങി
പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ കെണ്ട് പേയി എല്ലാരെയും കണിച്ചു പിന്നെ എല്ലാം എൻ്റെ പിന്നെലെ അയി അങ്ങനെ ഒരു week കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം വീട്ടിൽ എൻ്റെ പഴയ പുസ് കത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വന്നപ്പേൾ ഒരു ആക്രി കാരൻ ആ പുസ്തകം അടുക്കുനു തുക്കി ചക്കിൽ കെട്ടി കൊണ്ട് പേയി ഞാൻ ഓർത്തു അരും കണ്ടില്ല എന്ന് ഞാങ്ങൾ പാഠിക്കാൻ ഇരുന്നു ചേച്ചി ഓരോന്നും കുത്തി പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചുടയി പറഞ്ഞു വല്ലതു പറയണം എങ്കിൽ പറ എന്ന്
പെട്ടന്ന് ഈ പുസ്തകം അവൾ എടുത്ത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു അന്നിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു അമ്മയേട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഴിന്ന് കിട്ടിയതാ എന്ന് കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞും അമ്മയെട് പറയില്ല എന്ന് അന്നിട്ട് കണ്ണ് തുടച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞും അതു കത്തിച്ച് കളയാം എന്ന് അവൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്ന് ഇല്ല ഞാൻ നോക്കിയ പേൾ അവൾ വയിക്കുന്നു ഇടക്ക് അയിയെ എന്ന് ഒക്കെ വെക്കുന്നു ഉണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പേൾ തിരിച്ച് തന്നു അന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് എങ്കിലും കണ്ിക്ക് എന്ന് പിന്നിട് എനിക്ക് അവളെട് വഴക്ക് ഇടൻ പേലും പറ്റില്ല അയിരുന്നു ഒടനെ അവൾ മുത്തെ മുത്തെ കിങ്ങിണി മുത്തെ പട്ട് പടും അങ്ങനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടുകരേട് കര്യം പറഞ്ഞു അതിലെ ഒരുത്താൻ പറയുവ ചേച്ചി അമ്മയെടെ പറഞ്ഞില്ലങ്കിൽ ഉറപ്പയിട്ടും കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കും എന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയെയും ചേച്ചിയെയും കുട്ടിക്കും എന്ന് എനിക്ക് കലി വന്നൂ പീന്നെയും പറയാൻ തുടങ്ങി നിൻ്റെ ചേച്ചി ഒരു ചുക്കാണ് എന്നാ സുപ്പർ മുലയാ എന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് കലി വന്നു അടി യായി ഞാങ്ങൾ പിണങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു ര ത്രി പതിവ് പോലെ പഠിക്കാൻ ഇരുന്നു ഞാൻ ചേച്ചിയെ നേക്കി അവൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാ നല്ല അറ്റം ചരക്കാ കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃത്തിക്ക് റേഷൻ എന്ന പടത്തിലെ കനി പേലെ തന്നെ പക്ഷെ നല്ലതു പേലെ വെളുത്താ മുല ഒരു 32 Size കാണും എനിക്ക് കമ്പി യായി ഞാൻ പതിയെ പേയി ആദ്യം ആയി ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് കെട്ടുത്തു ഇതുവെ രെ ഇതുപേലെ പാല് വന്നിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ എന്നു ചേച്ചി എൻ്റെ വണ റാണിയായി ചേച്ചിയുടെ ശരീരം കാണാൻ പല മർഗ്ഗം നേക്കി ഒന്നു നാടന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഒന്നിച്ച് കിടന്നപ്പേൾ ഞാൻ അയിയത്ത പേലെ അവളുടെ മുലയിൽ ഞക്കി ഒരു ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറച്ച പേലെയായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നിയെ പാല് പേയി പിടിക്കാതെ പേലും അങ്ങനെ ഒരു െകല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ 9 ൽ കയറി ചേച്ചി + 1 ലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അനിയൻ എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ വങ്ങി താന്നു നേക്കിയ X 2 എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടം അയി ചേച്ചിയെ പിടിച്ച് നിർത്തി കുറെ ഫോട്ടേ എടുക്കും മുലയും ചുണ്ടു കുണ്ടിയും ഒക്കെ പിന്നെ അതു നേക്കിയായി അടി അവൾ തുണി മുന്ന എടുത്ത് വിഡിയോ എടുക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ
ഞാങ്ങൾ 4 പേരും വളരെ സന്തേഷമായി കഴിയുക അയിരുന്നു ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ വയറ്റിൽ വല്ലത്ത വേദന വന്നു ഹേസ്പ്പിറ്റൽ കെ ണ്ട് ചെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഒപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് പേട്ടന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മസം അവിടെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ്ടതു കൊണ്ടു് അമ്മ അവിടെ തന്നെ അയിരിക്കും ഞാൻ ശനിയും ഞായറും പേയി വരും അങ്ങനെ ഒരു ശനിയാച്ച പേയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവൾ ഡസ് മറുവയിരുന്നു ബ്രാ യും ഷഡിയും അയിരുന്നു വേഷം ഞാൻ ഒർത്തു എന്ത് വെല കെടുത്തും ചേച്ചിയെ കളിക്കണം എന്ന്
ഞാങ്ങൾ കഴിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പേൾ ചേച്ചിയോ നേക്കി മുല തള്ളി നീക്കുന്നു തഴെട് നോക്കിയപ്പേൾ ഞാൻ ഞെട്ടി പേയി പുറിൻ്റെ വെട്ട് കാണാം ഷഡി ഇട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തേന്നി ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ബസിൽ വെച്ച് ഒരു മെമ്മറി കിട്ടി അതിൽ നിറച്ച് s3x Video അണ് എന്ന് കാണണെ എന്ന് ചേദിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഞാൻ നടക്കില്ല എന്ന് വിജരിച്ച് ചേച്ചി പേട്ടന്ന് പറഞ്ഞു കണിക്കാൻ പറഞ്ഞും അരും അറിയല്ല് എന്നും പറഞ്ഞു് അവൾ കാണാൻ തുടങ്ങി ഒരു 3 വിഡിയോ കണ്ട് കണും ചേച്ചി യുടെ പുറിൻ്റെ അവിടെ നനയുന്നത് ഞാൻ കാണ്ടു പെട്ടന്ന് പുറത്ത് അരോ വന്ന് ബൽ അടിച്ചു ഫോൺ അവിടെ ഇട്ട്ട് ഓടിപേയി നേക്കി അത് അപ്പറ്റത്തെ ചേച്ചി അയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ അരും ഇല്ലത്തതുകെണ്ട്‌ വന്നതാ ഇന് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ വിളിച്ച് പേയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി എനിക്ക് അങ്ങ് കലിയായി
അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് അയി രത്രി അയപ്പേൾ അവൾ ഞാനും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത്‌ കാണാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി ഉടനെ പാറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി കാണട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഫോൺ കൊടുത്തു അവക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വളക്കാനാ ഇപ്പേൾ കാണ്ടത് കാണാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിക്ക് സൂകിക്കൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് മനസിൽ അയി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ‘ചേദിച്ചും ചേച്ചി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യ്താലോ
ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഞാൻ പതിയെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേട് നിങ്ങി ഇരുന്ന് അന്നിട്ടി വയറിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച് അവൾ ഒന്ന് പുളഞ്ഞു ” അന്നിട്ട് കൈ തട്ടി മറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു അരേലും അറിഞ്ഞാൽ അമ്മയേട് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞും ഡോർ എല്ലം അടച്ചു പൂട്ടി ഇല്ല പിന്നെ അര് അറിയാനാ എന്ന് പറഞ്ഞു കെണ്ട് ഞാൻ വയറിൻ ചുറ്റി പിടിച്ചും അവൾ ചേരി പറഞ്ഞും ഞാൻ ഗർഭണി അയലോ എന്ത് എടുക്കും എൻ്റെ കുണ്ണ ചേച്ചിയുടെ പുറിൽ കയറ്റണ്ട അപ്പൾ അകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പതിയെ വയറിൻ നിന്ന് മുലയിലേക്ക് കൈ ഒടിച്ചു ഞാക്കാൻ തുടങ്ങി
അവളുടെ കഴുത്തിലും കവിളിലും ഉമ്മ വെച്ചും എന്നിട്ടി താല തിരിച്ച ചിണ്ടിൽ ഉമ്മ വെച്ചു ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യ്താൽ വാ തുറക്കില്ല ഉമ്മ വെക്കാൻ ഞാൻ കാവിലിൽ കുത്തി പിടിച്ച് വാ തുറന്ന് ഉമ്മ വെക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ അതിൻ്റെ സുഖം അറിഞ്ഞപ്പാൾ പിന്നെ എതിർത്തില്ല അവളുടെ നക്ക് ഉnഞ്ചി കുടിച്ചും മുലക്ക് ഞെക്കി എന്നട്ട് അവളെ അവിടെ കിടത്തി കൈൽ രാണ്ടിലും എൻ്റെ കൈ വെച്ചു നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചു കണിൽ ചൂണ്ടിൽ മുലയിൽ പതിയെ അവളുടെ ടേപ്പ് ഞാൻ ഉരി മറ്റി അന്നിട്ട് ബ്രാ ൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ കൈ ട് നെക്കി ഹുക്ക് വിടിച്ച് നാണം കെണ്ട് കൈ കെ ണ്ട്. മുല പെത്തി പിടിച്ചു ഞാൻ കൈ പതിയെ അടർത്തി മറ്റി ചേച്ചിയുടെ മുലക്ക് നാട്ട് ശരിക്ക് അയിട്ട് ഇല്ലയിരുന്നു ഞാൻ അവളുടെ മുല വായിട് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ സുഖം അകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ പൻ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ കൈ ഒടിച്ചും പതിയെ പൻ്റ് പതിയെ ഉരി കളഞ്ഞു അവൾ ചിടി എഴുറ്റേറ്റും ഉടൻ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വെച്ചും എന്നിട്ട് കിടത്തി എൻ്റെ മുഴുവൻ തുണിയും ഉരി കളഞ്ഞും എൻ്റ കുണ്ണയിൽ തന്നെ നോക്കി നിക്കുവായിരുന്നു കൂ ണ്ണ അവളേട് കുലുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൾ കുലുക്കി ഞാൻ അവളുടെ കൈ വിടിച്ച് കഴുത്തിൻ്റെ പിന് ഭാഗത്ത് പിടിച്ച് കുണ്ണയിലേക്ക് ചേച്ചി വാ തുnന്ന് ഞാൻ വായിൽ വച്ച്‌ പതിയെ തള്ളി ചേച്ചി എൻ്റെ കുണ്ണ ചേച്ചിയുടെ മുകളിലെയും തഴത്തെയും പല്ലിൽ മുട്ടിച്ച് വെച്ച് അയിരുന്നു അടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞും ചേച്ചി .നാവിൽ മുട്ടിച്ച് അടിക്ക് അന്നാല നല്ല സുഖം എന്ന് ചേച്ചിക്ക് തൽപര്യം ഇല്ലഞിട്ടും പതിയെ വയിൽ എടുത്തു പതിയെ പതിയെ സ്പിട് കുടുകയും ചേച്ചിയുടെ തെണ്ട വരെ മുട്ടുന്നതും എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നും സ്പിട് കൂടുന്നതാനു സരിച്ച് വായിൽ നിന്ന് കുമ കുമ എന്ന ഉമ്മി നിര് പുറത്ത് ചടുന്നത് ഒരു 10 മിനിട്ട് വയിൽ വെച്ച് അതു പേലെ ചെയ്തു എനിക്ക് വാരാറയപ്പേൾ കുണ്ണ വയിൽ നിന്ന എടുത്ത് ചേച്ചിയുടെ മുലയിൽ ഒഴിച്ചും എന്നിട്ടി ചേച്ചിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഉമ്മിനിർ ഒരു തുള്ളി കളയാതെ നക്കിതു Sച്ചും കുടിച്ചു എന്നിട്ട് പതിയെ ചേച്ചിയെ കിടത്തി ഷഡി ഉരാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഇല്ല ഞാൻ പറിൽ കയറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വക്ക് കെടുത്ത് ഒരു വിധത്തിൽ ഷഡി ഉരി പതിയനേക്കി ചേച്ചി രേമം വടിച്ചിരിക്കുന്നു പതിയെ എൻ്റെ നടുവിരൽ അൽപ്പം ഉമ്മി നിര് തേച്ചിട്ട് കന്ത് ൽ പതിയെ ഉരസി അനിട്ട് പതിയെ

ചേച്ചിയുടെ കാൽ അകത്തി ഞാൻ നാക്കാൻ പുറിലേട്ട് മുഖം അടിപ്പിച്ചും എൻ്റ അമ്മയെ ഒരു എലി ചത്ത് ചിഞ്ഞ മണം പിന്നെ മുത്രത്തിൻ്റെ മണം കൂടെ അയപ്പേൾ പറയണ്ട എനിക്ക് ഒക്കനാംവന്നു ഞാൻ ചേദിച്ചും അശ്വതി ചേച്ചി ഇന്ന് ഇത് കഴുകി ഇല്ല എന്നെ മണാമാ പേയി കഴുകിട്ട് വാ പോ ഓS ന്നെ ചേചി എഴുനേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞും നിനക്ക് പറ്റുക്കിൽ ചെയ് അല്ല പോ എനിക്ക് ഇനി വയ്യാ പേയി കഴുകാൻ എന്നിട്ട് തുണി ഇടൻ പേയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ ചേയ്യ്തോളം അന്നിട്ട് തള്ളി കട്ടിലിൻ ഇട്ടു അന്നിട്ട് പറ് പെളിച്ച് നേക്കി പുറിന് അകാം ചുവന്ന് ഇരിക്കുന്നു അതിന് ചുറ്റും വെളുത്ത തേങ്ങ പിര പേലെ അഴുക്ക് ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് എതാണ്ട് പേലെ അയി അപ്പോഴ ഞാൻ ഒർത്തത് നല്ല ചെറു തേൻ ഇരുപ്പ് ഉണ്ടന്ന് ഞാൻ ഒടി പേയി എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് പതിയെ പുറി ൽ മുഴുവനും ഒഴിച്ച്’

കാല് അകത്തി വെച്ചിട്ട ആ പിര തന്നെ നക്കി എടുത്തു അവൾ സുഖം കെ ണ്ട് പുളഞ്ഞ് ബെഡി അമർത്തി പിടിക്കുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് സുഖം മുത്തപ്പേൾ എൻ്റെ തല പുറിന് അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്ന പേലെ തള്ളി പിടിച്ച് നക്കിച്ചു എനിക്ക് ശരിക്ക് ശ്വസം മുട്ടുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നായ നക്കുന്നതു പേലെ നക്കി തുടച്ചും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പേൾ എനിക്കി വരുന്നഡാ എന്ന് പാഞ്ഞ് ചിടി എഴുനേക്കുകയും എൻ്റെ മുഖത്ത് മുഴുവനും ആ പശ പശപ്പ് പാല് വിണം ഞാൻ അതു മുഴുവനും കുടിച്ചും ഒരു ഇളം പുളിയോ കമർപ്പോ എതാണ്ട് പേലെ ചേച്ചി തളർന്ന് വീണു ഞാൻ എഴുനേറ്റു ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വെച്ചും സൈസിലെക്ക് വീണു ഉറങ്ങിപേയി
തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.